V průběhu generálního shromáždění European Free Alliance, které spolupořádal Svaz Moravanů před 15 lety v brněnském hotelu Voroněž  podepsali Pavel Dohnal za Svaz Moravanů , Ivan Dřímal za Moravskou demokratickou stranu a Pavel Hála za Hnutí samosprávné Moravy a Slezska dokument Moravská dohoda o spolupráci těchto moravských subjektů. Podle Moravské dohody Svaz Moravanů, který v té době měl statut pozorovatele EFA, předává tento statut MoDS a HSMS a ty se zavazují ke společné kandidatuře v prvních volbách do Evropského parlamentu v České republice v roce 2004. Byl to jeden z důležitých kroků, které vedly v roce 2006 ke sloučení těchto moravských politických subjektů do strany jedné – Moravané.

 

Moravská dohoda Svazu Moravanů, Hnutí samosprávné Moravy a Slezska  a Moravské demokratické strany

              V období, kdy probíhají jednání o vstupu České republiky do Evropské  unie, v jejíchž členských státech sílí tlak nestátních národů a obyvatel tradičních historických regionů na posílení pozice svých regionů v budoucí podobě integrované Evropy, politická reprezentace České republiky tento evropský trend zcela ignoruje a jakékoliv snahy o rehabilitaci tradičních evropských regionů Moravy a Čech potlačuje.

Svaz Moravanů, Moravská demokratická strana a Hnutí samosprávné Moravy a Slezska proto jednohlasně prohlašují, že to, v čem se neshodují, je zanedbatelné ve srovnání s jejich společným cílem – legislativním zrovnoprávněním postavení občanů moravské národnosti s postavením občanů národnosti české a obnovením moravského zákonodárného parlamentu.

Svaz Moravanů, Moravská demokratická strana a Hnutí samosprávné Moravy a Slezska se proto při vzájemném respektování demokraticky zvolených orgánů a organizačních principů jednotlivých subjektů dohodly, že budou společně postupovat ve vzájemné shodě při realizaci těchto úkolů, a to jak v České republice, tak také v zahraničí.

S vědomím, že společných cílů lze kromě prosazování lidských práv Moravanů a skupinových práv moravského národního společenství dosáhnout v politickém systému zastupitelské demokracie politickým vlivem, dohodli se smluvní partneři takto:

 1. Moravská demokratická strana a Hnutí samosprávné Moravy a Slezska budou v roce 2004 ve volbách do Evropského parlamentu, kterých se účastní občané České republiky, kandidovat společně.
 2. Moravská demokratická strana a Hnutí samosprávné Moravy a Slezska budou ve volbách do krajských zastupitelstev „moravských krajů“ v roce 2004 kandidovat společně.
 3. Hnutí samosprávné Moravy a Slezska a Moravská demokratická strana se přihlašují k evropskému programu politické skupiny European Free Alliance, která v Evropském parlamentu prosazuje zájmy nestátních národů a požadavky evropských historických regionů.
 4. Moravská demokratická strana a Hnutí samosprávné Moravy a Slezska zřizují Moravskou radu, jako společný orgán „Moravské koalice“, ve které každý subjekt zastupuje předseda nebo statutární zástupce a další delegovaný člen.
 5. Moravská rada je usnášeníschopná výhradně za přítomnosti všech členů rady nebo jejich zplnomocněných zástupců .
 6. Moravská rada se usnáší výhradně na principu konsensu.
 7. V případě, že Moravská rada nedosáhne v řešení příslušné problematiky konsensu, nebude tato skutečnost do doby přijetí kompromisního řešení  prezentována na veřejnosti.
 8. O činnosti „ Moravské koalice“ a jednáních Moravské  rady poskytují informace výhradně pověření členové Moravské rady, nebo její mluvčí.
 9. Svaz Moravanů, který v roce 2001 získal statut pozorovatele European Free Alliance, politické skupiny Evropského parlamentu, na konferenci EFA – Moravia 2002 v Brně přenechá tento statut „ Moravské koalici“ tak, aby „Moravská koalice“ mohla na zasedání EFA v Bruselu v listopadu 2002  zažádat o řádné členství v European Free Alliance.
 10. Dodatky k této dohodě mohou být přijaty výhradně konsensuálním souhlasem Moravské demokratické strany a Hnutí samosprávné Moravy a Slezska a Svazu Moravanů.
 11. Tato smlouva nabývá účinnosti po schválení příslušnými orgány stran.

V Brně dne 28.června 2002

Pavel Dohnal, prezident Svazu Moravanů

Pavel Hála, předseda Hnutí samosprávné Moravy a Slezska

Ivan Dřímal, předseda Moravské demokratické strany