Deklaracja narodu morawskiego

 

Historia jest dziedzictwem, z którego żadna forma władzy i zarządów sprawami publicznymi nie może zrezygnować. Dzieje zawsze kończą się i zaczynają dziś, były właśnie tym, czym kiedyś były i mają tę zaletę, że nic ich w żaden sposób nie jest w stanie zmienić. W przeciwieństwie do tego koncepcje i interpretacje historii są uzależnione od współczesnego ideowego środowiska.

Morawy w 1918 roku nie weszły do niepodległej Republiki Czechosłowackiej ani jako cześć składowa czeskiego państwa, ani jako część ziem Korony Czeskiej.  Według konstytucji austriackiej z 1867 roku, w okresie poprzedzającym upadek monarchii habsburskiej w 1918 roku, funkcjonowały Królestwo Czeskie i Margrabstwo Morawskie jak dwie w pełni od siebie niezależne ziemie, które były podporządkowane bezpośrednio Wiedniu.

Od momentu powstania Czechosłowacji w 1918 roku zostały podjęte działania mające na celu jak najwięcej ograniczyć suwerenność Moraw i stłumić świadomość morawską. Zniesienie samorządności ziemskiej Moraw poprzez wprowadzenie nowej administracji z krajami samorządowymi w 1949 roku, nieodnowienie podziału administracyjnego państwa na ziemie w 1991 roku i ponownie reorganizacja podziału na kraje w 2000 roku, która nie szanuje nawet jej granic, są najpoważniejszymi przyczynami sytuacji, gdy od wieków samorządne Morawy są traktowane jak bezimienna część składowa Republiki Czeskiej.

Doświadczenie z rosnącą eskalacją antymorawskiej polityki realizowanej przez instytucje urzędowe w Republice Czeskiej pokazuje obecnemu pokoleniu Morawianów, że nie ma innego sposobu, żeby przywrócić samorządność Ziemi Morawskiej, niż wykroczyć na ścieżkę promowania prawa narodu morawskiego do samostanowienia.

 

My, naród morawski,

w roku 25. rocznicy spisu obywatelstwa, który umożliwił obywatelom Republiki Czeskiej po raz pierwszy przyznać się oficjalnie do narodowości morawskiej,

w roku 50. rocznicy Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych przyjętego przez Walne Zgromadzenie ONZ, który zapewnił wszystkim narodom prawo do samostanowienia

 • wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny,
 • wszystkie narody mogą swobodnie rozporządzać dla swoich celów swymi bogactwami i zasobami naturalnymi bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań wynikających z międzynarodowej współpracy gospodarczej, opartej na zasadzie wzajemnych korzyści, oraz z prawa międzynarodowego. W żadnym przypadku nie można pozbawiać narodu jego własnych środków egzystencji,
 • Państwa Strony niniejszego Paktu, włącznie z Państwami odpowiedzialnymi za administrację terytoriów niesamodzielnych i terytoriów powierniczych, będą popierały realizację prawa do samostanowienia i będą szanowały to prawo zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych,

ze świadomością, że wszystkie podstawowe państwowotwórcze zmiany, które miały miejsce w ciągu ostatnich 100 lat na terytorium Moraw, odbyły się na podstawie prawa narodów do samostanowienia

 • w 1918 roku powstanie Czechosłowacji na podstawie prawa narodu czechosłowackiego do samostanowienia,
 • w 1968 roku powstanie federacji czechosłowackiej federacji na podstawie prawa narodów czeskiego i słowackiego do samostanowienia,
 • w 1993 roku powstanie Republiki Słowackiej na podstawie prawa narodu słowackiego narodu wraz z równoczesnym powstaniem Republiki Czeskiej,

Odnosząc się do Karty Praw Podstawowych i Wolności stanowiącej również część porządku konstytucyjnego Republiki Czeskiej, która deklaruje

 • każdy ma prawo swobodnie decydować o swojej narodowości,
 • zabrania się jakiegokolwiek wpływania na tę decyzję, jak również wszelkich form nacisku zmierzającego do wynarodowienia,
 • nikomu nie wolno pomniejszać prawa do korzystania z jego podstawowych praw i wolności

w przekonaniu, że nadszedł czas do promowania niezbywalnego prawa narodu morawskiego do samostanowienia

Wymagamy:

 1. Nowelizację ustawy nr. 273/2001 Zb. o prawach osób należących do mniejszości narodowych, na podstawie której zostaną obywatele narodowości morawskiej, obok obywateli narodowości czeskiej, określeni jak narodowa wspólnota większościowa Republiki Czeskiej.
 2. W następstwie wymaganej nowelizacji ustawy nr. 273 / 2001 Zb. przyjęcie takich zmian legislacyjnych, które umożliwią powstanie politycznie autonomicznej Ziemi Morawskiej w ramach Republiki Czeskiej.

19 grudnia 2016, Velehrad, Morawy