Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

 Zloženie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Predseda výboru
PhDr. László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Podpredseda výboru
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., zástupca židovskej národnostnej menšiny

Tajomník výboru
PhDr. Alena Kotvanová, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Členovia výboru s hlasovacím právom
Mgr. Gyula Bárdos, zástupca maďarskej národnostnej menšiny
PaedDr. Ján Masszi, zástupca maďarskej národnostnej menšiny
Mgr. Klaudia Szekeresová, zástupkyňa maďarskej národnostnej menšiny
Mgr. Örs Orosz, zástupca maďarskej národnostnej menšiny
Mgr. Géza Tokár, zástupca maďarskej národnostnej menšiny
Ján Čonka, zástupca rómskej národnostnej menšiny
Mgr. Alexander Daško, zástupca rómskej národnostnej menšiny
Mgr. Agnesa Horváthová, zástupkyňa rómskej národnostnej menšiny
Bc. Vladimír Sendrei, zástupca rómskej národnostnej menšiny
MUDr. Dagmar Takácsová, zástupkyňa českej národnostnej menšiny
PhDr. Hana Zelinová, zástupkyňa českej národnostnej menšiny
Ing. Ján Lipinský, zástupca rusínskej národnostnej menšiny
Mgr. Milan Ján Pilip, zástupca rusínskej národnostnej menšiny
Mgr. Pavol Bogdan, zástupca ukrajinskej národnostnej menšiny
JUDr. Roman Dohovič, zástupca ukrajinskej národnostnej menšiny
RNDr. Ondrej Pöss, CSc., zástupca nemeckej národnostnej menšiny
Mgr. Linda Rábeková, zástupkyňa poľskej národnostnej menšiny
Ján Chúpek, zástupca moravskej národnostnej menšiny
Bc. Oľga Dašková, zástupkyňa ruskej národnostnej menšiny
Diana Dobrucká, zástupkyňa bulharskej národnostnej menšiny
Ing. Radoslav Jankovič, zástupca chorvátskej národnostnej menšiny
Stane Ribič, zástupca srbskej národnostnej menšiny

 

Moravská národnostná menšina na Slovensku

Moravania sú pôvodní obyvatelia historickej krajiny Morava, či už v teritoriálnom alebo etnickom zmysle. Po prvý raz je takýto názovspomenutý roku 822. V historickom kontexte sa tento názov používa na označenie západoslovanských kmeňov, ktoré sa v 6. storočí usadili na dnešnej Morave, obyvateľov Moravského kniežatstva, teda západnej časti Veľkej Moravy, alebo celej Veľkej Moravy, ako aj na označenie obyvateľov Moravského markgrófstva slovanského aj germánskeho pôvodu. V novších dejinách sa tak označuje západoslovanské etnikum na Morave.

V roku 822 sa teda po prvý raz spomínajú akísi Moravania, zrejme sa tým mysleli práve tieto kmene. V roku 833 pripojením Nitrianskeho kniežatstva vytvorili Veľký štát, neskôr nazývaný Veľká Morava. Označenie Moravania v súvislosti s obyvateľmi Veľkej Moravy sa používalo popri označeniu Sloveni.

Dnes sú Moravania zastúpení radom svojráznych etnografických skupín, z ktorých najznámejší sú Hanáci, Lasi, Valasi, Moravskí Slováci a Horáci. Moravské nárečia vykazujú viaceré znaky spoločné so západoslovenskými nárečiami.
V oblasti podpory a zachovania kultúry moravskej národnostnej menšiny na Slovensku pôsobia občianske združenia Moravský kultúrny zväz, Morava Krásna Zem a hudobná skupina Moravan.

Medzi hlavné, najdôležitejšie kultúrne aktivity, podujatia a výstupy v oblasti kultúry moravskej národnostnej menšiny patria Moravské jaro a Masopustné moravské slávnosti – kultúrne podujatia zamerané na folklórne zvyky pri vítaní jari, Stretnutie Moravanov pri príležitosti 1150 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda – kultúrne podujatie pripomínajúce moravské korene, Slávnosti a Jazda kráľov – prezentácia kultúrnych tradícií a zvykov Moravanov. Významne miesto tu má aj festival kultúry a tanca pripomínajúci moravský folklór, Morava Krásna Zem. Pôsobia tu aj detské folklórne súbory reprezentujúce moravské tance, piesne a tradície, ako napríklad folklórny súbor Dúbravček, hudobno-folklórny klub Spievanka, ľudová hudba hrajúca moravské skladby Dúbravienka, hudobná skupina Notečka, a dychová hudba Považská Veselka.

Moravania žijúci na Slovensku používajú slovenský, prípadne český jazyk, ktoré sa vyvinuli zo staroslovienčiny, pôvodného jazyka Moravanov. Na Slovensku neexistuje národnostné školstvo špeciálne pre moravskú národnostnú menšinu.

Štatút Výboru

 

převzato ze http://www.narodnostnemensiny.gov.sk