Obsahem přednášky předcházející občanské diskusi bude velmi stručný exkurs do historie s vysvětlením, že některé zákonitosti vývoje středoevropské společnosti se nemění ani přechodem na elektronikou a technikou nabité 21. století. Bude řeč o současných geopolitických poměrech v prostoru kolem Moravy. Za pojem střední Evropa se v Evropě schovává skoro každý kromě Rusů, Portugalců a Britů. Bude proto lépe nahradit jej přesnějším pojmem „karpatskopanonská“ oblast či region. Hostům bude vysvětleno, že přirozenou touhu být součástí nějaké mocnosti, tedy zajistit si bezpečí, není nutné za každou cenu uskutečňovat kolaborací s nějakou vzdálenou mocností ať už východní, nebo západní. Jak historie ukazuje, lze vytvořit mocnost i na svém vlastním území a to mocnost novou, postavenou na nových, moderních a do kontextu aktuální politiky plně usazených principech. Takových mocností, které naše předky dovedly až k dnešním dnům bylo na území kolem středního toku Dunaje mnoho od Avarského kaganátu, přes Sámovu říši, Velkou Moravu, Uhersko až po Habsburskou monarchii končící svou existenci na počátku 20.století. Je třeba setřepat ze sebe staré předsudky a vyříkat si konstruktivně staré historické křivdy tak, aby jejich otevření v budoucnosti už nepůsobilo rozkol. Hlavní a nosnou částí přednášky bude nastolení dvou bodů nutných pro Moravskou svébytnost, bezpečnost i ekonomickou a sociální úspěšnost. Těmi body jsou vysvětlení proč s Prahou to nepůjde a proč je správná volba Maďarska jako ústředního spojence v souhře s jeho okolními zeměmi. Je nutné vysvětlit, proč Visegrádská čtyřka ve své současné formě tuto roli neplní a do budoucna plnit nemůže. Je nutné uvést, že postavení Moravy v rámci Československa ani ČR nebylo nikdy na principu občanské a už vůbec ne zemské či národní rovnoprávnosti. To lze vidět i na masové migraci politicky negramotné mládeže z Moravy do Prahy s vidinou lepšího života, což je podobné migracím mezi bývalými koloniemi a hlavním městem jejich kolonizátorské země (Indie-Londýn, Alžír-Paříž, středoasijské republiky-Moskva, atd.). Semeniště nejhorší politické lůzy na moravských institucích, zejména univerzitách v Olomouci, Brně a Zlíně, je typický důsledek kolonialismu a snese plné srovnání s podobnými poměry ve španělských či britských koloniích v dobách dávných i nedávných. Argument o demokratičnosti zdůvodněné bohatou účastí politiků z Moravy na vedení ČR snese plné srovnání s janičářstvím ve starém osmanském Turecku a tak je to třeba hostům debaty podat. V přednášce budou vyvrácena nejběžnější klišé zažitá kolem „demokratické“ masky ČR a to nejlépe na podobných příkladech z ciziny, ke kterým nemáme emoční vazbu a jsme schopni tedy o nich diskutovat konstruktivněji, než o věcech domácích a tedy i pro nás emočně zabarvených.

Kromě výše popsané rozvahy je cílem přednášky nabídnout lidem konkrétní kroky, tedy co dělat a také, co nedělat. Bez představy, co dělat a co nedělat, by byla přednáška jen další kecárnou a brečením nad neutěšeným stavem naší společnosti. Lidé hledají řešení, tedy odpověď na otázku: „Co mám dělat?“. Jinými slovy z akce by měli posluchači odcházet s představou, co konkrétně by měli v nejbližších dnech udělat, s kým, kde a jak. Hlavně by měli pochopit, že není nutné zakládat další iniciativu, stranu, nebo hnutí, ale stačí jen formálně zastřešit stávající subjekty, které se na tomto chtějí podílet. Podobných zastřešení mezi organizacemi již v nedávné (postkovidové) době několik vzniklo a bude vysvětleno, proč jejich koncept nepřináší pro moravské obyvatelstvo naději a proč tedy nemá smysl v jejich činnosti pokračovat. Moravská formální či neformální skupina různých organizací musí nahrazovat státní reprezentaci, kterou nemáme a v dohledné době mít nebudeme. Dále musí probíhat diskuse směrem do Slovenského prostoru. Slováci mají sice na rozdíl od Moravy svůj stát, ale ten je natolik odtržený od občanské společnosti, že je to stejné, jako by Slováci žádný stát neměli. Na Slovensku už nemá smysl kontaktovat ani opoziční parlamentní strany. V tom je situace podobná té na Moravě. Jedna z akcí s potenciálem působit takto i na Slovensku proběhla 8.října v Zuberci pod názvem „Zuberecké chodníčky“. S občanskou iniciativou schopnou působit na Moravě i na Slovensku se pak dá oslovit nějaká státní struktura v Maďarsku. Ve chvíli, kdy je rozhovor navázán, tak vzniká první šance na zrození úplně nového soustátí. Tím se zcela mění geopolitické rozložení sil v našem okolí a o to nám jde. To je zhruba koncept přednášky mezi 16:00-18:00 hodinou. Následovat bude přestávka na večeři a hlavně usazení myšlenek. Následovat bude diskuse s účastníky besedy, odpovídáním na dotazy a v lepším případě naplánováním konkrétní další činnosti.