Vážené Moravanky, vážení Moravané, příznivci země Moravy, její historie a zemských tradic, stejně jako v předchozích letech si také letos dovolujeme za náš spolek Moravská národní obec, oblastní sdružení Haná, vás co nejsrdečněji pozvat dne 10. září 2022 do obce Bludov.

V místní rodové hrobce Žerotínů a rodu Mornstein-Zierotin se od 17:00 hodin uskuteční vzpomínkové pietní setkání při příležitosti 458. výročí narození velkého Moravana, významného šlechtice, diplomata, ochránce zemských i náboženských práv a svobod, moravského zemského hejtmana Karla staršího ze Žerotína (15. 9. 1564 – 9. 10. 1636).

Členové a příznivci Moravské národní obce se sejdou o hodinu dříve, už v 16:00 hodin, a to v hospůdce Pod kostelem, která se nachází v těsné blízkosti, naproti hrobce.

V průběhu shromáždění budou připomenuty některé další významné osobnosti tohoto předního moravského panského rodu. Mnozí příslušníci rodové linie Žerotínů se totiž ve své době výrazným způsobem podíleli na správě a obecném povznesení naší země Moravy.

Právě letos, kdy si připomínáme významné výročí 1200 let od první písemné zmínky o nás Moravanech v Letopisech království Franků, je důležité důstojným způsobem široké veřejnosti připomenout nejvýraznější osobnosti celého průběhu dějin mnohdy těžce zkoušené země Moravy. Mnozí Žerotínové mezi tuto moravskou elitu po zásluze patří.

Vážené patriotky, vážení patrioté, přijďte společně s námi zavzpomínat a poklonit se památce zde pochovaných příslušníků starožitného panského rodu Žerotínů. Věříme, že naše pozvání opět přijmou také mnozí vzácní hosté. Například už tradičně náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Mgr. Dalibor Horák, nebo představitelé samosprávy obce Bludov v čele se starostou panem Ing. Pavlem Stonem. Velkou ctí bude pro nás pořadatele účast některého ze zástupců domácího rodu Mornstein-Zierotin. Pozvání obdrží také představitelé samospráv okolních měst a obcí. Věříme, že setkání svojí hojnou účastí podpoří také občané Bludova. Vždyť právě historie obce Bludov je pevně spjata s počátkem tohoto šlechtického rodu. Dle legendy to byl právě pravděpodobný zakladatel obce Bludov, vladyka a markraběcí úředník Blud I. z Bludova, kdo stál u samotných počátků tohoto slavného rodu. Žerotínové byli také posledními vlastníky obce Bludov. Tuto skutečnost také logicky odráží podoba obecního znaku, kterému vévodí černý žerotínský lev na třech hůrkách.

Vážení přátelé, pro již výše nastíněné skutečnosti, je naší morální povinností si tuto slavnou šlechtickou dynastii i v budoucnu pravidelně připomínat. Proto vás, my pořadatelé, s pokorou a úctou žádáme o podporu našich aktivit. Budeme se těšit na setkání s vámi.

Za organizační tým

Stanislav Blažek, předseda OS MNO Haná

Kontaktní údaje – tel: 736 252 687, e-mail: blazek@zamoravu.eu