Bulu „Industrie tuae“ vydal v červnu roku 880 papež Jan VIII. Svatý otec v listu oznamuje moravskému králi Svatoplukovi výsledek římského jednání s moravskou delegací vedenou arcibiskupem Metodějem a velmožem Zemižizněm. Název dokumentu je odvozen od prvních dvou latinských slov znamenajících v češtině „horlivosti tvé“. Originál se bohužel nedochval. Je znám pouze opis z 11. století, jenž se nyní nachází ve Vatikánském archivu. Bula je velmi důležitá hned v několika ohledech:

1) Velkomoravská říše byla prohlášena za léno Svaté stolice, čímž došlo k potvrzení její suverenity a byla postavena na roveň Východofranské říši.

2) Svatopluk je zde titulován jako „jediný syn“. Těmito slovy papež oslovoval jen nejmocnější panovníky tehdejší křesťanské Evropy.

3) Metoděj byl potvrzen ve funkci moravského arcibiskupa.

4) Dokument hovoří o jmenování dalších dvou biskupů podřízených Metodějovi.

5) Kněží, jež se nepodřídí Metodějovi, mají být vyhnáni z Moravy.

6) Papež schvaluje používání slovanského písma a liturgie.

 

Milovanému synu Svatoplukovi, slavnému vladaři.

Horlivosti tvé chceme oznámit, že jsme se dozvěděli o tvé upřímné oddanosti a přání všeho tvého lidu, které máte k Apoštolskému Stolci a k naší otcovské péči. Vyložil to jasně plynoucí řečí náš spolubratr Metoděj, nejctihodnější arcibiskup svaté moravské církve, jenž spolu se Zemižizněm, tvým věrným, přišel k prahu svatých apoštolů Petra a Pavla a k Naší velekněžské důstojnosti.

Podnícen Boží milostí, pohrdnuv jsi jinými vládci tohoto světa a rozhodl ses se svými velmoži, tvými věrnými a s veškerým lidem své země zvolit si v nejvěrnější lásce blahoslaveného Petra, knížete apoštolského řádu a jeho zástupce, za patrona a ve všem za pomocníka a ochránce. A přeješ si, nakláněje ve zbožném zanícení svou šíji pod ochranu jeho a jeho zástupce, setrvati pod ní s pomocí Páně jako nejoddanější syn až do konce.

Nuže, za tuto tak velikou víru a oddanost tvou a tvého lidu, objímáme tě v nesmírné lásce a s rozevřenou náručí našeho apoštolátu jako jediného syna a se všemi svými věrnými tě přijímáme do svého otcovského srdce jako Nám svěřené ovečky Páně. Přejeme si tě milostivě posilovat pokrmem života a snažíme se ustavičnými modlitbami doporučovat všemohoucímu Pánu, abys pro zásluhy svatých apoštolů mohl jak na tomto světě překonati všechny překážky, tak potom v nebeském kraji slavit vítězství s Kristem Bohem naším.

Zkoumali jsme tedy Metoděje, ctihodného vašeho arcibiskupa, a přibrali k tomu naše bratry biskupy, zda ve vyznání pravé víry tak věří a při svatých mešních obřadech zpívá, jak zachovává svatá Římská církev a jak bylo vyhlášeno a ustanoveno na šesti všeobecných synodách od svatých Otců podle evangelické autority Krista Boha našeho. On pak prohlásil, že věří a zpívá podle učení evangelického a apoštolského tak, jak učí svatá Římská církev a jak bylo od Otců stanoveno.

My pak jsme shledali, že je ve všem církevním učení a zvycích pravověrný a prospěšný i poslali jsme vám ho zase zpět, aby řídil jemu svěřenou církev Boží. Nařizujeme, abyste ho přijali jako svého pastýře s náležitou úctou, důstojností a radostnou myslí, protože jsme příkazem Naší apoštolské autority potvrdili privilegium jeho arcibiskupství a rozhodli jsme, aby s pomocí Boží navždy zůstalo v platnosti, jako trvají práva a privilegia všech Božích církví, ustanovená a potvrzená mocí našich předchůdců. A to zajisté tak, aby měl podle kanonické tradice sám péči o všechny církevní záležitosti a aby je spravoval, jako by přihlížel Bůh. Neboť jemu byl svěřen lid Páně a on bude skládat počet z jeho duší. Též onoho kněze jménem Vichinga, kterého jsi nám poslal, zvoleného biskupa, vysvětili jsme pro svatou nitranskou církev a přikazujeme, aby byl svého arcibiskupa ve všem poslušný, jak učí svaté kánony. Žádáme, abys Nám ve vhodný čas poslal se souhlasem a prozíravostí samého arcibiskupa ještě jiného schopného kněze nebo jáhna, abychom ho podobně ordinovali na biskupa v jiné církvi, kde uznáš biskupskou péči za nutnou, aby řečený váš arcibiskup mohl potom s těmito dvěma biskupy podle apoštolského dekretu ordinovat biskupy pro jiná místa, kde biskupové mají a čestně mohou být. Nařizujeme pak, aby kněží, jáhni a duchovní kteréhokoliv stupně, ať Slované, ať kteréhokoliv národa, kteří prodlévají uvnitř hranic tvého území, byli poddáni a ve všem poslušní uvedeného Našeho spolubratra, vašeho arcibiskupa tak, aby vůbec nic nekonali bez jeho vědomí. Kdyby se však ze vzdorovitosti a neposlušnosti odvážili způsobit nějaké pohoršení a rozkol a po prvním a druhém napomenutí by se nepolepšili, nařizujeme, aby byli jako rozsévači koukolu podle moci [církevních] ustanovení, která jsme mu dali a vám poslali, daleko vyhnáni z kostelů [biskupství] a z vašich krajin.

Konečně slovanské písmo, (vy)nalezené kdysi Konstantinem Filozofem, právě schvalujeme, aby v něm zaznívaly chvály Bohu, a přikazujeme, aby se v témže [slovanském] jazyce hlásala sláva skutků Krista Pána našeho, neboť jsme nabádáni svatou autoritou [Písma], abychom nejen třemi, ale všemi jazyky chválili Pána… A zajisté nic nebrání víře a učení zpívat v témže slovanském jazyce mše nebo čísti svaté evangelium a posvátné lekce Nového i Starého zákona, dobře přeložené a vyložené, nebo zpívat všechny ostatní bohoslužebné hodinky, protože ten, kdo vytvořil tři hlavní jazyky – totiž hebrejský, řecký a latinský – ten stvořil též ke své chvále a oslavě všechny ostatní. Nařizujeme, aby se evangelium ve všech kostelech vaší země pro větší úctu četlo latinsky a potom, aby se přeložené do slovanského jazyka zvěstovalo uším lidu, který nerozumí latinských slovům, jak se (to) v některých církvích samozřejmě děje. A jestliže se tobě a tvým soudcům líbí poslouchat mše raději latinským jazykem, rozkazujeme, aby se pro tebe konaly mešní obřady latinsky.

Dáno v měsíci červnu, ve XIII. indikci.

http://promoravia.blog.cz/1503/bula-industriae-tuae