Po staletí neměnná českomoravská zemská hranice byla zpřehýbána teprve nedávno. Před pouhými 50 lety. Nesourodý, od stolu poslepovaný okres Svitavy, který je součástí Pardubického kraje, vznikl až v roce 1960. Podobně necitlivý zásah do územního uspořádání proběhl v minulosti už jednou. Na podzim 1938 bylo Svitavsko na základě Mnichovské dohody násilně připojeno k nacistické Třetí říši. Ani tehdy nebyly brány ohledy na geografické a historické hranice.

Poprvé se o českomoravské hranici zmiňuje kronikář Kosmas. Nešlo však o přesně vymezenou hraniční linii, jak ji známe dnes. Hranici tvořily okraje pomezního pralesa, který Kosmas popisuje jako „střed lesa, jímž jsou ohraničeny Čechy“. K přesnějšímu vymezení zemské hranice docházelo od 20.let 13. století. Mýcením a prosvětlováním pomezního lesa se hranice zužovala směrem k labsko-dunajskému rozvodí. Počátky tohoto posunu jsou spojeny s kolonizační činností litomyšlského premonstrátského kláštera. V listině krále Vladislava hlásící se k roku 1167, sepsané o 60 let později, je výslovně připomínaný panovníkův zákaz kácet a zakládat v hraničním lese vesnice. Poté, co král zákaz zrušil, rozezněl se zvuk sekyr v pomezním hvozdu naplno. Tím, jak kolonisté postupovali proti proudu řek a potoků a po úbočích z obou stran hor stále výš a výš, na sebe čas od času narazili. A taková setkání si přesnější vymezení hranice vynucovaly.

Dokládá to listina z roku 1256, ve které je zaznamenáno urovnání hraničního sporu mezi litomyšlskými premonstráty a olomouckým biskupem Brunem. Hranici tvořily „vrcholky pohoří, které leží proti Čechám, a voda z něj stéká na Moravu.“ Českomoravská zemská hranice, která se ustálila na rozvodí, zůstala od té doby v zásadě neměnná. Až donedávna.

Zdroj: https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/cechy-morava-zemska-hranice-20200520.html?fbclid=IwAR1_R9u_DA7EiP2LU6QrSqK2HFEuUdBA6ykdP4A5uc94h51Y_MzJ00RWUtA