V sobotu 13.1.2024 se v Dolních Nětčicích konal již XIV. řádný sjezd, na kterém se projednávaly změny v programu, stanovách a vedení. Sjezdu se zúčastnili delegáti 17 místních organizací strany a pozvané zástupci z občanských a moravských spolků.

Změny v programu a jejich zdůvodnění

            Na základě podnětů z členské základny byl zpracován komplexní návrh změn programu, které byly zakomponovány do stávajícího programu. Jedná se o tyto změny a doplnění:
V preambuli programu bylo doplněno, že připojení Moravy k českému státu v roce 1918 bylo násilným činem českého nacionalismu. Doposud zde bylo pouze tvrzení, že se jednalo o násilný čin, ale pachatel nebyl jmenován.

V části „Ústavní pořádek“ byly doplněny body:
„Usilujeme o to, aby symboly Moravské republiky tvořily znak, vlajka a hymna. Znakem Moravské republiky byla zlato-červeně šachovaná vpravo hledící orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí v modrém poli, vlajku pak tvoří žluto-červená bikolóra doplněná tímto znakem. Hymnou byla píseň Moravo, Moravo s textem upraveným Pavlem Dohnalem.“
Tento bod jsme zařadili, abychom aspoň v rámci strany jasně deklarovali preferované symboly a členy strany zavázali k jejich respektování. Bohužel v rámci moravského hnutí je malá, ale o to hlasitější skupina, která tyto v rámci moravského hnutí většinově přijímané symboly opakovaně veřejně napadá, čímž zcela zbytečně a kontraproduktivně podkopává snahu mnoha moravských patriotů a vnáší do hnutí zbytečný konflikt. Tento bod neznamená, že bychom my nerespektovali odlišné verze moravských symbolů, tento bod pouze ujasňuje naši preferenci a zavazuje naše členy k veřejnému respektu k těmto symbolům a k jejich prosazování.
Dále byl zařazen bod: „Usilujeme o to, aby bylo zajištěno ústavní právo na hotovost“. Jsme svědky snah o omezování hotovosti ze strany i českého státu a EU a snah o totální nejen ekonomickou kontrolu, které mohou být velmi snadno zneužity vůči občanům. Hotovost doposud zaručuje základní svobody a aspoň teoretickou možnost občana bez dohledu kohokoliv provozovat platební styk a uchovávat hodnotu bez ohledu na fungování služeb bezhotovostních plateb, které mohou být při krizových situacích zcela nedostupné. Navíc v hotovostním styku nedochází ke ztrátě hodnoty jako při platbách kartou, kdy si z každé platební operace berou podíl banky a provozovatelé karet a terminálů což všeobecně dále zdražuje nakupované zboží a služby, protože je nutno tento podíl promítnout do cen.

V části „Veřejná správa“ byl doplněn bod: „odmítáme, aby stát sbíral o občanech biometrická data mimo nezbytné případy vyšetřování podezření z kriminálních činů“ Tento bod souvisí s předchozím bodem. Vzhledem k poměrně nedávné historické zkušenosti je skandální, že jsou takto citlivé údaje nekontrolovatelně odebírány státy. Historicky jenom v Československu bylo během druhé světové války na základě zneužitých úředních záznamů o vyznávaném náboženství a národnosti několik statisíců lidí povražděno v koncentračních táborech a následně po válce další miliony občanů ČSR byly zbaveni československého občanství, vyvlastněni a vyhnáni. Aktuálně EU a český stát k vydání občanského průkazu skenuje otisky prstů a obličej, jako by každý občan byl považován za podezřelého kriminálníka. Toto považujeme za absolutně neakceptovatelné, protože nikdo nemůže mít kontrolu kdy a kdo by tyto data mohl jednou zneužít.

V části „Ekonomika“ byl první bod týkající se rozpočtového určení daní doplněn upřesněním: „Zejména přepočítávací koeficient a koeficient postupných přechodů revidovat tak, aby daně vybrané od všech pracujících občanů ČR nekončily přednostně v rozpočtu Prahy. Finanční zvýhodnění velkých obcí musí odpovídat jejich prospěšnosti vůči obyvatelům okolních menších obcí.“ Smyslem tohoto je zamezit tomu, aby Moravané nadále masivně financovali Prahu na úkor moravských obcí a Moravy jako celku.

V části „Právo a bezpečnost“ je doplněn nový bod: „schválení zákona o „zahraničních agentech“ po vzoru USA, kdy společnosti financované zahraničními vládami a dalšími subjekty jsou povinny se takto veřejně označovat, jsou podrobeny kontrolám jejich financování a jsou omezeny možnosti prosazování politické agendy.“ Jde o zamezení nekontrolovaného politického vlivu, ať už státních či nestátních aktérů ze zahraničí, které zpochybňují a deformují vnitrostátní demokratický proces. Takovou ochranu má dlouhodobě mnoho vyspělých států světa včetně právě USA, které rády prosazují svůj vliv v celém světě, a přitom si velmi žárlivě chrání své vlastní vnitropolitické prostředí, aby neutrpěly jejich politické a hospodářské zájmy.

       V části „sociální prostředí“ a „zdravotnictví“ navrhl doplnit náš předseda MUDr. Mgr. Ctirad Musil na základně vlastní zkušenosti s touto problematikou tyto body: „Prosazujeme sociální péči o seniory, která bude plnit svou roli beze zbytku, aby nebyly nedostatky sociální péče nahrazovány zdravotnictvím. Je nutné usnadnit přístup k podpoře péče o závislou osobu a pro nezvladatelné rodinné situace musí existovat rychlé řešení pobytu v zařízeních sociální péče, a nikoliv nouzové umísťování do nemocnic.“ a „Obnovení dvoustupňových atestací s tím, že první atestace musí být povinná a musí být lékaři umožněna zaměstnavatelem bezvýhradně, což znamená i bezúplatně.“

       V části „Vzdělávání, věda a kultura“ byl doplněn nový bod: „Prosazujeme na univerzitní úrovni zavést obor „moravistika“ odpovídající studiu dnes existujícího oboru bohemistiky. Učitelé dějepisu na základních a středních školách musí povinně znát a vyučovat dějiny Moravy a Slezska na srovnatelné úrovni, jako dnes musí znát a vyučovat dějiny Čech.“ V tomto státě jsou dlouhodobě děti vyučovány dějiny Prahy a Čech, moravské děti by se však měly učit především dějiny Moravy, které jsou od dějin Čech značně odlišné.

       V části „Životní prostředí“ byl doplněn nový bod: „Prosazujeme odmítnutí módních trendů, politických, ekonomických či náboženských lobby za nesmyslné způsoby získávání energií, jak to známe například v podobě Green Dealu.“ Nesouhlasíme totiž s decimací průmyslu a zemědělství na základě ideologie, hlouposti či zlého záměru.
       Bod: „Prosazujeme veřejné investice do energetických renovací budov v zájmu snižování spotřeby energie, což bude mít nejen ekologické dopady, ale také to povede ke zvýšení zaměstnanosti a hrubého domácího produktu.“ Byl doplněn dovětkem: „Za nepřípustné považujeme nucení občanů do náročných úprav již existujících bytů a rodinných domů“ Opět upřednostňujeme vlastní rozhodnutí před státním donucováním.

       V části „Venkov a zemědělství“ byl doplněn bod: „Prosazujeme potravinovou bezpečnost – schopnost zabezpečit nezávislou domácí produkci základních potravin“ V dnešní napjaté mezinárodní situaci je opět jasné, že naše země musí být připravena na případné mezinárodní krize, které by přinesly přerušení dodavatelských řetězců.

       V části „Zahraniční vztahy a obrana“ byly doplněny body: „Prosazujeme a podporujeme obnovení schopnosti vývoje a konstrukce obranných prostředků podniky ve vlastnictví státu nebo soukromými subjekty, jejichž výrobní prostředky a know-how se nacházejí na území státu (tzv. válečná výroba v době ohrožení či napadení státu)“ Je nepochybné, že pokud má stát být schopen reálně hájit své občany je nutno aby měl tyto schopnosti.

       „Prosazujeme a podporujeme vystoupení z EU a náhradou vytvořit ekonomické vazby s vybranými zeměmi dle geografické a ekonomické výhodnosti.“ Většina členů strany Moravané se rozhodla, že již nebude svůj názor schovávat za požadavek referenda a jasně sdělí svůj názor na EU. Bohužel se prokázalo, že EU je další elitářský projekt, který je v rozporu se zájmy drtivé většiny Evropanů, a tudíž i Moravanů.

       „Prosazujeme a podporujeme vhodnou zahraniční politikou zabezpečit přístup k energetickým zdrojům v zahraničí tak, aby to bylo ekonomicky výhodné pro hospodářský rozvoj a blaho občanů.“ Je nutno aby se Morava orientovala především na své bezprostřední sousedy, se kterými sdílíme náš prostor po tisíciletí a nacházela s nimi společné zájmy a ty společně dokázala prosazovat. Jedná se především o sousedy na území Rakouska-Uherska, tedy především Slovensko, Maďarsko a Rakousko, kteří ne náhodou i dnes prokazují životaschopnou snahu prosazovat své zájmy bez ohledu na extrémní mezinárodní tlaky jimž jsme v současnosti vystaveni. Zároveň bychom však měli být schopni spolupracovat všude tam, kde je to pro nás výhodné a nenechat se omezovat sobeckými zájmy a bezohledností některých rádoby „spojenců“, kteří nás mohou zásadně poškozovat.

Změny ve stanovách

       Ve stanovách byla vypuštěna oblastní organizační úroveň, protože ta dlouhodobě nefungovala, a tudíž byla zbytečná. Dále bylo ustanoveno, že v případě, že zájemce o členství ve straně je z oblasti, kde není místní organizace tak ho přijímá předsednictvo a rozhoduje o jeho zařazení do místní organizace.

Volba vedení strany

       Na předsednickou funkci kandidoval a byl opět zvolen MUDr. Mgr. Ctirad Musil. Na funkci místopředsedy byl zvolen dlouholetý čestný předseda strany Moravané Ing. Pavel Dohnal. Protože rok 2024 je rokem dvojích voleb rozhodl se sjezd rozšířit předsednictvo na sedm členů. Své členství v předsednictvu prodloužili Ing. Mgr. Ondřej Hetmánek, Tomáš Ingr a PhDr. Tomáš Skoumal a novými členy se stali Ing. Milan Medvěd a Michael Vrbka. Ing. Aleš Sekanina byl zvolen do funkce revizora strany.