Spolek Moravské srdce, z.s. je sdružením občanů moravské národnosti, vznikl v roce 2010 jako občanské sdružení, které navázalo na dlouholeté promoravské aktivity svých členů.

Základním cílem spolku je vyvíjet aktivity směřující k prosazení nezadatelného práva moravského národa na sebeurčení ve smyslu Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech přijatého Valným shromážděním OSN v roce 1966, ve kterém je  všem národům zajišťováno právo na sebeurčení.

Jednou z prvních aktivit, které po svém vzniku spolek Moravské srdce spoluorganizoval , byla informační kampaň k zajištění co největší informovanosti o možnosti uvádět v dotaznících při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 jako svou národnost, národnost moravskou a jako svůj mateřský jazyk, moravský jazyk.

Při příležitosti 1150 výročí příchodu patronů Moravy svatých Cyrila a Metoděje na Moravu v roce 2013 spolek Moravské srdce organizačně a finančně zajistil nahrávku jednoho ze symbolů Moravy, slavnostní moravské písně Moravo, Moravo, Moravskou symfonií Olomouc se zpěvem pěveckého sboru Žerotín. Píseň byla textově upravena tak, aby vyjadřovala současné pocity nás Moravanů.

V roce 2014 ve spolupráci s e-shopem Moravský patriot finančně zajistil velkého množství moravských vlajek a přispěl tak k rozšíření jednoho ze symbolů Moravské země mezí moravskou veřejností.

V roce 2014 ve spolupráci s Královským řádem moravských rytířů sv. Rastislava a Kolumbana spolek Moravské srdce pořídil a instaloval sochu Svatopluka I., krále Moravanů před Domy pro seniory firmy GREEN MORAVIA s.r.o. v Hluku. Jednalo se o první samostatně stojící sochu této význačné osobnosti velkomoravských dějin na Moravě

Na konci roku 2016 spolek Moravské srdce inicioval vznik Moravské národní iniciativy, která přijala jako svůj základní dokument Deklaraci moravského národa, ve které signatáři Deklarace požadují legislativní uznání moravské národnosti v České republice obdobně jako je uznávaná moravská národnost na Slovensku.

V posledních letech spolek Moravské srdce usiluje o uznání moravské národnosti cestou institutu moravské národnostní menšiny na úrovni měst a krajů. Zamítavé postoje samosprávných orgánů řeší prostřednictvím svého zástupce doc. JUDr. Zdeňka Koudelky, Ph.D soudní cestou.