Jakožto jeden z mnoha sponzorů protipotratových organizací dostávám mailem informace i od spolku Stop Genocidě ( http://www.stop-genocide.cz/ ). V nedávno zaslaném mailu – viz níže – jsem byl informován o neúspěšném projednávání petice k redukci ukončení těhotenství. Ze senátorů se pouze 4 postavili na stranu ochránců života:

Jiří Oberfalzer, senátor za Beroun a Prahu Západ

Jitka Chalánková, senátorka za Prostějov

Jaromíra Vítková, senátorka za Blansko

Reichmanová Eva, senátorka za Hodonín

Pozitivně lze tedy hodnotit alespoň fakt, že senátorů z Moravy je sice podstatně méně, přesto „skóre“ dopadlo lépe pro naši zemi.

Připomínám, že potraty u nás zavedli komunisté v roce 1957 (po vzoru Sovětského svazu), později se liberálům, za aktivního přispění médií, podařilo rozšířit obdobné zákonodárství i do většiny zemí tzv. Západu.

Tomáš Skoumal

______________________________________________________________________________________________________________

 https://abortionno.org/

info@stop-genocide.cz

Drazí,
v Senátu jsme neuspěli. Srdečně však děkuji za všechny modlitby a posty. Nic z tohoto, jak věříme, se neztratí.

Ve čtvrtek 30. listopadu proběhlo na 19. schůzi Senátu České republiky projednání naší petice za ochranu lidského života od početí. Petice čítající 14 tis. petentů byla závěrem pléna Senátu odhlasována jako nedůvodná. Hlasovalo celkem 65 přítomných senátorů, 49 pro nedůvodnost, proti byli pouze čtyři senátoři. Zdrželo se 12 senátorů. 4 stateční senátoři byli: místopředseda senátu Jiří Oberfalzer, senátor za Beroun a Prahu Západ. Paní doktorka Jitka Chalánková, senátorka za Prostějov. Paní Jaromíra Vítková, senátorka za Blansko a paní Reichmanová Eva, senátorka za Hodonín. Svým slovem se zastali za nenarozený život senátoři – dr. Chalánková a Jiří Oberfalzer. Za petiční výbor a petenty hovořili: paní doktorka Xenie Preiningerová, gynekoložka s 30 letou praxí, dále paní Pavla Brázdová, maminka pěti dětí včetně postiženého nejstaršího syna a jako třetí hovořil Jan Vrána.
Jak to celé proběhlo? Záznam celého jednání je možno vidět, – videozáznam, slyšet audiozáznam, přečíst stenozáznam https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=14&IS=7350&D=30.11.2023#b25085

Jan Vrána a paní MUDr. Preiningerová cestovali společně osobním vozem. Na Valdštejnském náměstí, sídle Senátu, jsme byli na 10:00. Mezitím nám už volala paní vedoucí organizačního odboru paní Kyselová, která nám potvrdila, že půjdeme brzy na řadu. Na místě nás již čekala paní Brázdová, která přijela se svým manželem z Troubek u Přerova. Manžel jí dělal doprovod. Po setkání jsme připravili materiály pro pány senátory a paní senátorky. Jednalo se o text návrhu zákona na zrušení potratového zákona včetně podrobného zdůvodnění o 17 stranách. Dále jsme přiložili stručný text návrhu doprovodného stanoviska senátu o ochraně lidského života od okamžiku kdy je zjistitelný srdeční tep, který jsme měli v záměru přednést v případě odmítnutí petice. Také byl nachystán model miminka v 10. týdnu od početí pro každého senátora. Tyto nám však služba nakonec odmítla rozdat, ačkoli bylo předem domluveno, že tyto modely jsou možné. Během chvíle nás poté již zvali do síně, na místa určené běžně pro vládu, abychom vyčkali zahájení dalšího bodu projednání, totiž petice za ochranu lidského života od početí, senátní tisk číslo 107 .

Tento bod zahájil předseda senátu Miloš Vystrčil nejprve hlasováním o tom, zda můžeme vystoupit na projednání tohoto bodu ve složení petičního výboru, jak jsme se dostavili. Návrh byl schválen. Nyní byl pozván, aby představil petici zpravodaj senátor Výboru pro vědu, výzkum, lidská práva a petice – Ladislav Chlupáč. Tento seznámil plénum se skutečností, že petice byla doručena výboru Senátu dne 24.5. 2023, výbor se seznámil s peticí 20.6.2023 a následně ji výbor projednal na své 14. schůzi 11. listopadu 2023 a ve svém usnesení ze dne 20. června požádal o stanoviska tři další výbory. Ústavně právní výbor, Zdravotní výbor a Sociální výbor. „Na základě všech usnesení ze všech jmenovaných výborů včetně výboru pro lidská práva považuji výstup z této petice za negativní zásah do práva žen z mnoha sociálními a zdravotními dopady…“ Všechny výbory se jednotně shodli na výsledném stanovisku, „odmítnout petici“.
Slovo dostali zpravodajové jednotlivých výborů. Jako první vystoupila paní senátorka Kovářová s UPV. Paní senátorka Kovářová vyzdvihla, že stanovisko Ústavně právního výboru obsahuje doprovodné usnesení, které se bude hlasovat a které doporučuje přijmout. Jednalo se o stanovisko o třech bodech, které se nakonec hlasovaly každý zvlášť, ale žádné nebylo přijato. Další vystoupil pan senátor zpravodaj zdravotnického výboru, gynekolog Ondřej Šimetka. V obsáhlé pro potratové řeči stojící na obvyklých polopravdách a nepravdách, projevil za důležité zajistit, aby ženy „měly přístup k bezpečným a legálním potratům, za podpory zdravotnických pracovníků, poněvadž nelegální potraty by měli obrovské dopady na zdraví žen při nelegálních potratech“.

Po tomto projevu byli pozváni zástupci petentů. Paní doktorka Xenie Preiningerová se stručně představila a následně popsala, jak se dělá chirurgický umělý potrat, včetně názorné ukázky umělé dělohy s dítětem, potratových kleští a kyrety. Demonstrace potratových kleští, jako nástroje k zabití dítěte bylo pro plénum jistě silným dojmem. Pozorovatel si všiml zaujetí v pozornosti přítomných senátorů a výjimečného klidu při tomto momentu. Paní doktorka zakončila prosbou o hlasování pro nenarozené děti. Následovalo svědectví paní Pavly Brázdové. Vyprávěla o přijetí svého prvorozeného syna s mentálním postižením a tímto svým nádherným svědectvím dojala, věřím, ne jedno srdce senátorů. Senátor Pavel Fischer potom přišel paní podat ruku a dal postiženého synka, Vašíka, pozdravovat. Bohužel tato vystoupení ani všechny modlitby nestačily na obrácení senátorů.

Následovala rozprava, kde jsme již nedostali šanci mluvit. Vyzdvihuji však pana místopředsedu Senátu Jiřího Oberfalzera, který s přednostním právem řekl: „Naskakuje mi husí kůže, když vidím demonstrující ženy v Americe s transparenty moje tělo moje volba. Je to naprostá dezinterpretace věcí, či věci, které chtějí řešit, která je na úkor jiné bytosti…“ s vynikající obhajobou vystoupila také paní doktorka Chalánková. Řada senátorů však vystoupila pro potraty, nejvíce takto mluvil a to několikrát si vzal slovo gynekolog Šimetka. Dále mluvila např. Hana Kordová Marvanová, která řekla, že zrušením potratového zákona bychom se vrátili o 100 let zpátky a ohrožovaly bychom ženy jako například v Polsku. Senátor Láska Václav se pohoršoval, že prý mu říkáme, že je vrah, když podporuje potraty, což se ho hluboce dotýká. My jsme však to slovo ani jednou nepoužili.
Kdo toto slovo použil, byl gynekolog Šimetka. Vůbec nejnebezpečnější řeč však měla senátorka Adéla Šípová. Mluvila velice dlouho s pozice 5 ti násobné matky. Ve své obsáhlé potratové obhajobě zneužila své mateřství i své katolictví. Během její svůdné řeči stáhl svou řeč z pořadníku rozpravy senátor za Český Krumlov – Tomáš Jirsa, který se s námi byl dříve osobně pozdravit jako sympatizant. Na závěr rozpravy bylo dáno slovo Janu Vránovi, který poděkoval za věnování se Senátu této petici, mluvil o osobním motivaci, ukázal plénu fotografii utržené dětské ručičky po potratu. Právě, když se snažil vysvětlit příklad Polska v kontextu pravdy, byla jeho prezentace předčasně ukončena. Bylo poukázáno, že každý z petičního výboru jsme měli vyhrazeno 5 minut, že Senát tak rozhodl. Rozprava byla tímto ukončena a přistoupilo se k hlasování. Petice byla vzata na vědomí. Shledána nedůvodnou. Dále se ještě hlasovalo o doprovodném stanovisku paní Kovářové. Doprovodné stanovisko mělo celkem tři body. O každém bodu se hlasovalo zvlášť. První bod se týkal ekonomické podpory těhotných. Druhý bod podpory těhotných cizinek, aby mohli v České republice podstupovat bezpečné potraty. 3. bod – výzva na na soudy opatrovníky instituce, aby podporovali dobré vztahy mezi rodiči a byl zde i ohled na druhého rodiče. Hlasovalo se o každém bodu zvlášť. Ani jeden z těchto doprovodných bodů však nebyl přijat.
Místopředseda poté sumarizoval, že byli přijaty body 1. a 2. návrhu usnesení a tím ukončil projednávání petice.

Předložení petice v Senátu je tedy za námi a skončilo zjevným neúspěchem. Někteří senátoři však děkovali, že měli šanci toto téma v plénu díky nám řešit a snad lze doufat, že i tímto činem bylo cosi dobrého zaseto, že alespoň v nemnoha srdcích se to ve svůj čas projeví.

Jan Vrána