Včera  se v Prostějově uskutečnil VIII. sjezd strany Moravané. Kromě jiného delegáti sjezdu schválili dlouhodobý program strany, ve kterém se v Preambuli uvádí:

Politická strana Moravané (založena 1994) je stranou demokratického a tolerantního zemského patriotismu, má ambici hájit zájmy všech obyvatel Moravy bez rozdílu národnosti či sociálního postavení. Hlásíme se k programu moravské zemské samosprávy, pozitivnímu moravskému zemskému vlastenectví i k ochraně práv občanů moravské národnosti. Zároveň jsme přesvědčeni, že naše cíle jsou výhodné pro všechny obyvatele České republiky i Evropy. Strana Moravané navazuje na aktivity Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnosti pro Moravu a Slezsko a dalších promoravských subjektů. Je členem Evropské svobodné aliance (sdružující zástupce historických zemí a nestátních národů z celé Evropy) a Moravského kulatého stolu (sdružujícího pomoravské organizace v ČR).

Odvolává se na rozsáhlou míru autonomie, kterou mělo Moravské markrabství v letech 1182-1918, a na prvorepublikovou Moravskoslezskou zemi, která byla protiprávně zrušena komunistickým totalitním režimem od 1. 1. 1949.

Politické sliby (např. platné usnesení parlamentu US01/1990 Sb.) o nápravě tohoto stavu po roce 1989 nebyly dodrženy, naopak krajské zřízení ČR téměř kopíruje komunistické kraje z roku 1949 bez respektu k odvěkým zemským hranicím, a zločinně tak rozbíjí Moravu jako přirozený územní celek. Moravané jsou v rámci ČR diskriminováni a nemají status ani národnostní většiny, ani menšiny – v důsledku toho jsou občany druhé kategorie. Extrémně centralizovaný stát ČR nezohledňuje potřeby Moravanů, krajská zastupitelstva na Moravě nemají potřebné kompetence ani finanční prostředky k rozvoji moravského území a moravská města a obce nemají k dispozici ani tolik finančních prostředků, aby zajišťovaly základní potřeby svých obyvatel. V médiích i ve školách se čím dál tím častěji označuje území Moravy a Slezska mylně jako Čechy a jeho obyvatelé pouze jako Češi, vše na Moravě se často označuje jako české, nikoliv moravské. Tento stav, který je útokem na moravskou identitu části občanů ČR a je pro obyvatele, ještě v minulém století svébytné a autonomní země Moravy, neudržitelný – obyvatelé i instituce Moravy se staly oběťmi netolerantního českého nacionalismu.

S odkazem na moravskou historii usilujeme o zemské zřízení České republiky, jako společného domova všech obyvatel žijících na jejím území, a to s respektem a ohledem na zachování a rozvoj všech jejich specifických historických, kulturních, národopisných a geografických částí a tradic. Inspirací k nápravě jsou nám fungující modely spolkových států, např. německý, rakouský či švýcarský.

Politická strana Moravané rovněž prosazuje změnu názvu státu na Českomoravská republika a změnu státních symbolů tak, aby byly zrovnoprávněny moravské zemské symboly. Navrhujeme zrušení malého státního znaku a doplnění státní hymny o moravskou část.

Požadujeme zrušení názvu Czechia jako geografického pojmenování našeho státu v anglickém jazyce.

Motivací pro intenzivní prosazování politického programu strany Moravané jsou mj. úspěchy, kterých v posledních letech dosáhly politické reprezentace Skotů, Velšanů, Katalánců, Vlámů a dalších evropských regionálních politických reprezentací při prosazování procesu decentralizace rozhodovacích pravomocí a finančních zdrojů na úroveň svých zemských parlamentů.

Svůj program prosazuje strana Moravané vždy věcnou argumentací a demokratickým způsobem prostřednictvím svých volených zástupců, při respektování pravidel slušnosti a zákonnosti.

Delegáti sjezdu zvolili předsedou strany na další dvouleté období Ondřeje Hýska, místopředsedou Jaroslava Stohla a řadové členy předsednictva Bohuslava Klímu, Ondřeje Mlejnka a Jiřího Kolářského. Všichni členové vedení strany jsou signatáři Deklarace moravského národa

 

Pavel Dohnal, Hluk, mluvčí Moravské národní iniciativy