28.června minulého roku uplynulo sto let od narození jedné z nejvýznamnějších a nejmorálnějších osobností duchovního života Moravy druhé poloviny 20. století, Mons. ThDr. Františka Vaňáka. Moravana celým svým životem, a především srdcem. Narozen v malé, ale půvabné  vesničce Vojtěchov na Konicku na Hané, středoškolské vzdělání získal na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, teologická studia absolvoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci, kde také na svátek sv. Cyrila a Metoděje přijal kněžská svěcení. Tam později získal i doktorát teologie a následně se stal soudním vikářem arcidiecézního soudu.

Jako duchovní sloužil ve farnostech Frenštát pod Radhoštěm, Olomouc, Rychaltice, potom dlouhé roky v Rýmařově. Arcibiskupem olomouckým, metropolitou moravským byl jmenován 21. prosince 1989. (V tzv. katopedii, založené r. 2010 v Praze, uveden nikoliv jako duchovní hodnostář moravský, ale český, přestože Morava má naprostou církevní autonomii a je podřízena, stejně jako Čechy, přímo papežskému úřadu ve Vatikánu!) Pálium, stuhu moravského metropolity symbolizující spoluúčast na papežské moci, převzal 22. dubna 1990 z rukou papeže Jana Pavla II., symbolicky na Velehradě.

O tom, jaký postoj zaujímal Mons. Vaňák k totalitnímu komunistickému režimu, svědčí mj. i to, že plných 38 let se navzdory svým kvalitám musel spokojit s místem řadového faráře v Rýmařově a ačkoliv jej papežský stolec zařadil v roce 1961 a potom opakovaně v roce 1973 mezi kandidáty na úřad olomouckého arcibiskupa, komunistická vláda jeho jmenování pro jeho postoj k režimu vytrvale příkře odmítala.

A svědectvím toho, jaké bylo vlastenecké cítění našeho prvního moravského polistopadového arcibiskupa, jaký byl jeho vztah k rodné Moravě, svědčí mj. i jeho známý výrok: Chci vyjádřit přesvědčení, že my Moravané jsme stále tím národem, který nese pečeť vyspělé kultury, vzdělanosti, pracovitosti a tvůrčí síly, ale také pečeť schopnosti být svorníkem vzájemného sblížení s ostatními národy, branou porozumění potřebného všem.“

Mons. ThDr. František Vaňák, moravský metropolita, čestný občan města Rýmařov a čestný občan amerického města Houston, zemřel 14. září 1991 v Městě Albrechticích. Tělesné ostatky spočívají dle jeho přání na Svatém Hostýně, jednom z nejposvátnějších moravských poutních míst. Vzpomínáme na něj s úctou, ale osobnost jeho formátu a moravského vlasteneckého cítění nám tu dnes chybí.

 Jiří Kvapil, signatář Deklarace moravského národa