Tak věz, že nikoliv pro rozšafnost tvou Hospodin, Bůh tvůj, dává tobě tuto krásnou zemi, abys ji zaujal, neboť lid tvrdošíjný jsi ty.   Mojžíš-Mošé: Tora-Pentatoich 5, Deuteronomium,  IX,4/6

měli tedy zélótové ze Śefelachu čas se vojensky zorganisovat po vzoru zélótů z ostatních krajů (…), Pereje i z Galileje (…) i ve městech Dekapole.  Gerald Messadié: Případ Maří Magdaleny

Nezpochybnitelné skutečnosti:

– Moravané byli a jsou evropským státotvorným národem

– Morava byla a je evropskou historickou zemí

– Morava byla a je samostatnou církevní provincií ŘK církve

– po hebrejščině, řeččině a latině jsou Moravané čtvrtým národem evropské kultury s vlastní liturgickou řečí,  se staroslověnščinou.

–  Moravané užívali a užívají vlastní dorozumívací jazyk – moravštinu  (viz sčítání lidu r. 1905)

„I poslal vévoda Spytihněv napřed k velmožům té země (Moravy) list, v němž jmenovitě vyzýval ze všech sídel tři sta mužů, které znal jako nejlepší a nejvznešenější, a nařizoval jim pod ztrátou hrdla, aby mu přijeli naproti do města Chrudimi. Mužové vyplnili rozkaz a již za strážní bránou u Hrutova přišli vévodovi vstříc. Vévoda rozhněvav se, že nepřišli na stanovené místo, rozkázal je ihned zajmout a dal je v poutech uvrhnout do vězení po jednotlivých hradech v Čechách, koně a jejich zbroj rozdělil mezi své lidi a táhl dál na Moravu“   K roku 1055,  Kosmas, Kronika Čechů, II. kap. 18

– Římský císař Fridrich 1 Barbarosa,  aby zamezil opakovaným útokům Čechů na Moravu, v roce 1182 vyhlásil Moravu za markrabství říšské, udělované jako samostatné léno Římského imperia (to platilo bez přerušení až do pro Moravany velmi nešťastného vzniku Republiky Československé – RČS v roce 1918).

–  Moravané měli vlastní moravský sněm, moravské zákony, moravská platidla, moravskou armádu, moravskou pokladnu i moravskou církevní provincii …

–  Moravané svou vstřícností a tolerancí předběhli nejen sousední Čechy, ale i celou současnou Evropu o více než sto let! Už v roce 1905 byl Moravským sněmem přijat významný zákon o jazykovém vyrovnání (vyrovnání moravsky a německy mluvících Moravanů na obecních a městských úřadech a soudech, na matrikách, ve školních radách a podobně).

– Tzv. „Bílá hora“ se Moravanů jako národa a Moravy jako samostatného markrabství Říše římské nijak netýkala, stejně jako události u jiných sousedů. tj. Rakouska, Hornych Uhier–Felvidéku a Slezska. Moravské povstání (na Valašsku) trvalo dál, bez ohledu na sousední Čechy-Česko.  J. A. Komenský dvakrát jednal se švédskou královnou a žádal o vojenskou podporu povstání Moravanů. Vše ukončila porážka moravského povstání a následná apokalypsa na Vsetíně. Zde bylo 15. února 1644  hromadně popraveno 217 valašských povstalců.

– Velký moravský politik Karel Starší ze Žerotína o Češích v roce 1605 píše: „ …samy Čechy před sebe vezmu, zdaliž oni nejsou, kteříž nám svobod našich závidí, zdaliž oni nejsou, kteříž nás opanovati a sobě podmaniti obmýšlejí, aby sami hlavou a my ocasem království jejich zůstali?  Neboť jakkoliv se pěkně stavějí, jakkoliv lahodná slova od sebe dávají, jakkoliv mnohým a upřímným přátelstvím se zakazují, nic není, já je znám a vím, že kdykoliv mohou a příčiny dostanou, všudy námi zadní kouty vymetají.“

(L. E. Havlík: Moravské letopisy)

–  Praha už dávno není česká. Úplně jiné, neevropské etnikum, si z ní za naše peníze buduje své nové celosvětové centrum. Hned, jak bude nalezena Archa Úmluvy, z Prahy se stane Nový Jerusalem!

–  Důraz na občanský princip (občan a jeho rodina, obec a místní samospráva jako na základ demokracie), typický pro Moravu a pro Moravany, byl vždy trnem v oku pro centralistickou Prahu i pro cizí etnikum, co si z ní buduje centrum.  Proto komunisté ihned po uchopení moci 1948 jako jeden z prvních prosadili tvrdě centralistický zákon o krajích 280/48 platné Sb. zák. Je smutné a zarážející, že tento totalitní zákon platí v podstatě dodnes !!

–  Praha zneužívala centralismu k okrádámí Moravy a Moravanů. V poslední pětiletce 1985-1989 byly roční federální rozpočty asi 215 mld. tehdy ještě neznehodnocených Kčs. Občané Moravy a části Slezska byli tímto rozpočtem ročně okrádáni  nejméně o 16,4 mld Kčs, tj, asi 8,3% federálního a asi 21% moravského rozpočtu.  Z toho šlo asi 11 mld. Kčs na Slovensko a asi 5,4 %  do Praze bližších Čech-Česka. Na jednoho občana, včetně starců nad hromem a novorozenců loupež dělala nejméně 4.100,- Kčs na hlavu! Průměrná čtyřčlenná rodina (při tehdejším průměrném výdělku asi 2.800,- Kčs) by si za tuto sprostou kořist Prahy mohla pořídit vlastní rodinný domek! (zdroj: analysa zákonů o ročních rozpočtech ČSFR za poslední pětiletku 1985-1989)

–  Moravské děti (i celé čtyři generace dnes už dospělých Moravanů!) se o uvedených skutečnostech nesměli a nemohou učit! V tzv. „českých“ školách a podle pražských šovinistických osnov probíhá výuka palackovsko-jiráskovské, kapitálem zaplacené,  zfalšované historie, tvrdě Prahou manipulované podle demagoga Gebelsa: stokrát opakovaná lež ….

–  Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre i Vysoká škola lesnícka ve Zvolenu v Horných Uhrách – Felvidéku vznikly jako pobočky fakult brněnské Vysoké školy zemědělské a lesnické, dnes Mendelovy university Brno.

– Výroba traktorů a výroba valivých a kuličkových ložisek byla z Brna přemístěna do Martina a Bytče v Horných Uhrách – Felvidéku

–  Základy dosavaní (tzv.) České republiky byly položeny za sovětské okupace a za tvrdé husákovské totality. Typické totalitní rysy si tento útvar nese dodnes.

–  zavádějící, matoucí a protiústavní výraz tzv. „Česko“ Praha nevymyslela, Praha jej jen zneužila. Výraz přišel z Horných Uhier – Felvidéku, z Bratislavy.  I přes oficiální protesty byl termín tzv. „Česko“ v Horných Uhrách – Felvidéku uváděn i na oficiálních dokumentech, např. jízdenkách slovenských železnic, a jinde.  Na hrubý měch hrubá lata – v tomto dokumentu je proto uváděn název „Horné Uhry – Felvidék“.

–  Moravané jako národ za svá práva nejen mají, ale jako tvorové Boží dokonce i MUSÍ BOJOVAT!                                                               sv. Jan Pavel II., Svatý Kopeček u Olomouce

Moravia, labora et flore!

V Brně, 1. prosince 2021                                                      Ing. Josef Pecl, CSc