Nedávno jsem řešil významnou osobnost moravských dějin Dr. Aloise Pražáka. Přikládám překlad části článku z novin Mährischer Correspondent z 1. ledna 1863. Článek se jmenuje Die Parteien in Mähren (Strany na Moravě). Z článku je docela zřejmé, jak se významní slovanští Moravané vzdali svébytné cesty Moravy a v rámci nacionálního souboje se postavili do tábora českých federalistů. Jedná se o můj překlad  takže tradičně prosím o shovívavost. Prosím neberte to ode mě jako filipiku proti Pražákovi. Dr. Alois Pražák byl jen součástí procesu ztráty moravské identity a německý deník na to právem poukázal.

Strany na Moravě

Jako v Čechách, jsou i zde dvě velké strany: přátelé ústavy a federalisté. Druhý jmenovaný pojem vyznačuje nepřirozenou koalici velkostatkářů, klerikálů a slovanských elementů, sjednocení, které může jít ruku v ruce jen docela krátký čas a při řešení zásadních otázek se musí rozpustit. Vůdcové této strany nejsou ani státníky, ani řečníky. Přísně vzato lze hovořit jen o hlavních jednatelích pražsko-české triády, neboť od tamtud od Vltavy přichází noty a rýsují se normy a vodítka pro jednání této strany. Několik málo feudálů ovládá kníže Salm a hrabě Belcredi, duchovní frakci vede prelát od svatého Tomáše Cyril Napp a nacionální velení drží Dr. Pražák s venkovským farářem Dr. Bílým. Nuže Dr. Pražák má dostatek ducha a znalostí, aby v důležitých otázkách dokázal vše postihnout a zdůvodnit. Již v Říšské radě se to jasně ukázalo, v jaké slepé uličce, tento jinak počestný charakter uvízl, které zásady musí hájit a které stojí v rozporu s celou jeho minulostí, zejména když poukážeme na úvahu jeho vystoupení na zemském sněmu roku 1848, kde odhodlaně burácel proti sjednocení Moravy a Čech.

FB Jaroslav Moravian Svozil