Pro připomenutí uvádíme stenografický záznam reakce předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (ODS) a brněnského poslance Petra Plevy (ODS) na pozměňovací návrh poslance a současného mluvčího Moravské národní iniciativy Zdeňka Koudelky (ČSSD) při projednávání Vládního návrhu zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů na 36. schůzi PS PČR dne 16.5. 2001.

Předseda PSP Václav Klaus:
Děkuji. Pan poslanec Koudelka.

Poslanec Zdeněk Koudelka:
Vážený pane předsedo, k předkládanému návrhu zákona předkládám tyto pozměňovací návrhy.
Za prvé se v § 2 odst. 2 za slovo „české“ vkládá čárka a slova „moravské nebo slezské“.
V části třetí – Změna zákona o obcích – se v odst. 2 doplňuje nový text a za číslovku deset a slovo „české“ se vkládají slova „moravské nebo slezské“.
V části čtvrté – Změna zákona o krajích – se slova „k národnosti jiné než české“ nahrazují slovy „k jiné národnosti než české, moravské nebo slezské“.
Uvedená skupina pozměňovacích návrhů reaguje na to, že v posledním sčítání lidu se značná většina našich občanů na Moravě a ve Slezsku přihlásila k těmto uvedeným národnostním skupinám a podle mého názoru není účelem tohoto zákona o národnostech to, aby reguloval postavení těchto národnostních skupin. Jinými slovy – měli by být vyňati z tohoto režimu zákona nejenom občané hlásící se k české národnosti, ale i k uvedeným dalším dvěma národnostem, které nespadají, podle mého názoru, do skupiny národnostních menšin, ale do základních prvků obyvatelstva České republiky.
Navíc bych zdůraznil, že uvedené změny zákona o obcích a o krajích řeší i situaci, kdy v některých obcích a v některých krajích jsou zřizovány výbory pro národnostní menšiny jen z toho důvodu – a je to vždycky otázkou konfliktní v dané obci, zda má být tento výbor zřízen, nebo ne – že určité procento je překročeno příslušníky národnosti, ke které se hlásí, tedy moravské nebo slezské.
.
.

Předseda PSP Václav Klaus:
Děkuji panu poslanci. Mám strach, že nám tady otvírá Pandořinu skříňku. Nevím, je-li racionální, aby byla otevřena. Chce k tomu něco říci pan poslanec Pleva?

Poslanec Petr Pleva:
Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Obávám se, že se stává přesně to, před čím jsem varoval již v obecné rozpravě v prvním čtení k tomuto zákonu. Otvíráme skutečně velmi nebezpečnou Pandořinu skříňku. O vzniku moravské a slezské národnosti bych teď tady nechtěl mluvit, protože je to na delší, spíše politologický než historický či jiný rozbor. My teď tyto národnosti zakotvujeme přímo do zákona a říkáme, že jsme mnohonárodnostní stát. Potom z toho vyplývají další a další podrobnosti, protože každá státotvorná národnost bude chtít mít svá práva. Pokud to jednou do zákona dáme a Pandořinu skříňku otevřeme, nevíme a nemůžeme domyslet, kde bude její konec.
Před tímto pozměňovacím návrhem, i když chápu dobrý úmysl předkladatele a nepodezírám ho z nějakého moravanství, velmi důrazně varuji.