Vážení příznivci Moravy a spolku Moravská národní obec, dnes vám chceme představit dalšího významného a zajímavého Moravana, který přijal naši nabídku k nominaci v anketě Osobnost Moravy. Tentokrát jsme za touto osobností zamířili až na samotný sever, tedy na pomezí naší země Moravy a jižního Slezska, kde se nachází obec Vražné a město Odry.

Žije zde velký moravský patriot, pan Ing. Vladimír Josef Nippert, bývalý starosta obce Vražné, který je zasvěceným propagátorem odkazu slavného rodáka ze slezských Hynčic, velké osobnosti světové vědy a duchovního života, „otce genetiky“ Johanna Gregora Mendela. Dovolil jsem si požádat pana Nipperta, aby sám napsal o svém životě, práci a společensky prospěšné činnosti, kterou vykonal. Z následujícího textu je naprosto zřejmé, že tato nominace na cenu Osobnost Moravy 2023 je jistě oprávněná a zasloužená.

Narodil se 5. 10. 1949 v Brně, pokřtěn v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí. Dětství prožil v Novém Jičíně, kam se rodina přestěhovala v roce 1953. Od roku 1991 (do 2018) žil v obci Vražné. Nyní občan města Odry, sousedícího s obcí Vražné. V Brně absolvoval stavební fakultu VUT v roce 1973. Pracoval v investiční výstavbě a ve správě tělovýchovných zařízení TJ Nový Jičín. V roce 1995 se stal starostou obce Vražné, ve funkci byl 6 volebních období do konce října 2018. Nyní starobní důchodce. Podruhé ženatý, z prvního manželství má syna a dceru. Není členem žádné politické strany, dlouhé roky byl činný ve fotbalovém svazu, také jako předseda OFS Nový Jičín.

V roce 1994 se rozhodující měrou podílel na osamostatnění se obce Vražné od města Odry (integrovaná součást města Odry v letech 1979 – 1994). Od prvního roku ve funkci starosty obce Vražné byla v popředí činnosti správy a rozvoje této obce největším motivem osobnost slavného rodáka Hynčic (jedné ze tří místních částí obce Vražné) Johanna Gregora Mendela a jeho rodný rolnický statek, v roce 1995 již ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. Celá nemovitost byla sice v roce 1958 zapsána na seznam nemovitých kulturních památek ČSR pod rejstříkovým číslem 8-1698, a v roce 1965 (rok 100. výročí zveřejnění zásadní Mendelovy práce v oblasti dnešní genetiky „Pokusy s hybridy rostlin“) byl v malé (pronajaté) části celého statku otevřen z iniciativy Moravského zemského muzea v Brně Památník Johanna Gregora Mendela, s drobnou zahradnickou úpravou plochy před vstupem do památníku, ale až do roku 1995 nebyly do oprav a údržby této nemovité kulturní památky investovány prakticky žádné finanční prostředky.

Osobnost Johanna Gregora Mendela, označovaného za zakladatele moderního vědeckého oboru – genetiky, byla v moderních dějinách Československa hodně opomíjena. Tento kněz, učitel a vědec, v druhé polovině 19. století významná osobnost města Brna, se v Československu po 2. světové válce horko těžko objevoval v učebních osnovách škol a také v povědomí běžného občana téměř neexistoval.

I proto se stal Mendel hlavní postavou Slavností obce Vražné, pořádaných v červencových dnech pravidelně od roku 1995 každý rok. Tradice, založená v obci Vražné, měla až v dalších letech své následovníky v okolních obcích regionu. Z tohoto pohledu je trochu paradoxní, že v moravské metropoli Brně, se Mendelovi dostalo podobné pocty až v roce 2017.

Cesta za obnovou resp. rekonstrukcí rodného domu J. G. Mendela byla dlouhá a trnitá. Snad symbolickým počinem byly opravy kostela sv. Petra a Pavla ve Vražném. V kostele byl 22. 7. 1822 Mendel pokřtěn jménem Johann. V roce 1996 vzniklo občanské sdružení Spolek Mendel-přátelé obce Vražné, od roku 2014 zapsaný spolek. V roce 1998 se spolek stal zakladatelem nadačního fondu „Rodný dům Johanna Gregora Mendela“. Nadační fond se měl stát cestou vedoucí k cíli – úplné rekonstrukci této kulturní památky. S vírou v úspěch se pomalu, pomaličku dařily přípravy. Stavebně-technické zaměření objektu bylo základem pro přípravu projektové dokumentace rekonstrukce objektu, který soukromí vlastníci nabídli v roce 1997 k odkupu Okresnímu úřadu v Novém Jičíně (Českému státu s předkupním právem, za úřední odhad). Bez úspěchu!!

Odkup ve prospěch nadačního fondu byl realizován až v roce 2002 z finančních příspěvků měst Nový Jičín, Odry, obcí Jeseník nad Odrou a Vražné. Výkonným předsedou nadačního fondu Rodný dům J. G. Mendela byl od jeho založení Vladimír Nippert. Nadační fond nedisponoval žádným profesionálním pracovníkem, všichni členové správní rady i revizní komise nepobírali ani jakékoliv jiné náhrady (cestovné, stravné, apod.).

Rekonstrukce rodného domu Johanna Gregora Mendela (2002 – 2007)

Projektová dokumentace pro stavební povolení byla zpracována Ing. arch. Zdeňkem Tupým. Na základě této PD pro rekonstrukci objektu vydal Stavební úřad Odry stavební povolení. Stavební práce byly zahájeny v roce 2003 s pomocí dotace Moravskoslezského kraje. Byly provedeny nezbytné záchranné práce na obnově jedné ze stodol celého komplexu nemovitosti. Práce musely být pozastaveny pro nedostatek dalších potřebných finančních prostředků.

Zásadní obrat přinesla léta 2004-2005. Ve spolupráci s MAS Regionu Poodří byla poněkud překvapivě (ale úspěšně!) celá akce rekonstrukce zařazena na základě dobře připravené žádosti mezi projekty k realizaci v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) Moravskoslezského kraje.

Samotná realizace, naplánovaná na léta 2005 -2007, byla rozdělena do tří etap. Důvod: nutnost předfinancování provedených prací!!! Bylo snad  „vyšší pomocí“ dílem příznivého počasí v zimách 2006 a 2007, že stavební práce postupovaly téměř podle harmonogramu a byl vytvořen předpoklad pro zahájení instalací vybavení interiérů (vnitřní vybavení bylo součástí projektu.). Projekt v rámci SROP byl dokončen v termínu schválené žádosti o dotaci.

Slavnostní otevření celého areálu se uskutečnilo na svátek svatého Václava, 28. září roku 2007. Splnil se sen domácích fandů obce Vražné i Regionu Poodří a Mikroregionu Odersko. Naplnily se ale také vize pracovníků Mendeliana, oddělení Moravského zemského muzea v Brně. Moravské zemské muzeum je pravým kmotrem tohoto nakonec přece jen dokončeného díla.

Projekt rekonstrukce mezi lety 2005 a 2007

Projekt rekonstrukce kulturní památky České republiky, Rejstř.č. 41981/8-1698

Název projektu: Rodný dům Johanna Gregora Mendela

Návštěvnické centrum venkovského regionu Moravské Kravařsko
Lokalizace: obec Vražné, místní část Hynčice č. p. 69

V programu SROP (společný regionální operační program) byl tento náš projekt vedený pod reg.č. CZ04.1.05/4.2.00.2/0551 doporučen zastupitelstvem Moravskoslezkého kraje k uzavření smlouvy o financování z prostředků SROP.

Veřejné financování rekonstrukce celé nemovitosti s časovým harmonogramem: Zahájení: 04/2005 (Z důvodu problémů s financováním posunuto na 10/2005.)
Dokončení a uvedení do provozu: 07/2007
Majitel nemovitosti a nositel projektu: nadační fond Rodný dům J. G. Mendela, IČ 25830741, se sídlem 742 34 Vražné č. p. 37

Celkový náklad na rekonstrukci nemovitosti včetně vnitřního vybavení:

31,219 mil Kč 

 • Z toho tzv. uznatelné náklady 28,172 mil Kč  –  z toho veřejné spolufinancování 24,510 mil Kč
 • příspěvek ze strukturálních fondů EU 19,016 mil Kč
 • financování ze státního rozpočtu 3,522 mil Kč
 • financování z rozpočtu MS kraje 1,972 mil Kč
 • vlastní zdroje (uznatelné i neuznatelné náklady) celkem 6,709 mil Kč
V objektu je po dokončení rekonstrukce mj. v provozu:
 • muzejní expozice
 • muzeum venkovského regionu Moravské Kravařsko a památník slavného rodáka Johanna Gregora Mendela
 • ubytovací kapacita celkem 44 lůžek  (turistická ubytovna *)
 • posluchárna
 • společenský sál v bývalé stodole a 2 galerie
 • informace a prodejna upomínkových předmětů – suvenýrů
 • odpočinková sekce pro cykloturisty.

Zahrada rolnického statku dnes

V zahradě před Rodným domem Johanna Gregora Mendela se dnes nachází mnoho ovocných stromů, Mendelova oblíbená hrušeň Gänsbirne plodící trpké hrušky, ořešák nebo vzrostlý strom uprostřed před domem – Hlošina úzkolistá (Česká oliva).

Naleznete tam také:

Dřevěná plastika „GENETIKA“, autor: Pavel Vácha, sochař a malíř. Elektronický informační stojan Mikroregionu Odersko.

Závěrem

Jistou zajímavostí jsou další drobné historky.

Jako rodiště J. G. Mendela jsou dlouhodobě uváděny Hynčice (Heinzendorf) ve Slezsku. Protože Hynčice (místní část obce Vražné) nebylo po roce 1945 samostatnou obcí, mnoho lidí si dokázalo najít Hynčice u Krnova.  A bylo to!

Slezské Hynčice, rodná to obec Johanna Mendela (Gregor = řeholní jméno mnicha, později opata Augustiniánského kláštera na Starém Brně) jsou však sousední obcí Bělotína, jako jeden z nejjižnějších výběžků Slezska. Obec Vražné má 3 místní části. Vražné je územím z podstatné části na Moravě (dříve Dolní Vražné = Morava, Horní Vražné= Slezsko). Místní části Hynčice a Emauzy leží na historickém území Slezska jako jeho „slepé střevo“.

Obec Vražné protíná v délce 3,6 km těleso dálnice D1 (realizace dokončena 2010) se dvěma nevstřícnými dálničními odpočívkami Vražné. Exit 321 Odry. Nad tělesem dálnice se dost rovinatý terén tzv. Moravské brány zvedá do vrchů Oderského přírodního parku. Nadmořská výška se od toku řeky Odry (tvoří hranici mezi obcemi Vražné a Mankovice) = 260 m – 350 m pod vrchem Veselí. Mezi lány polí stojí jako solitér osamělý kaštan, který na pozemku sestry Mendela Teresie zasadil někdy kolem roku 1870 opat Gregor Mendel. Ke stromu s historií vede naučná stezka od rodného domu v Hynčicích v délce 1,9 km. Z prostoru u kaštanu je skvělý výhled na panorama Javorníků a Beskyd i zříceninu hradu Starý Jičín.

Kdo a kdy statek vlastnil?

Nadační fond Rodný dům J. G. Mendela byl vlastníkem nemovitosti od roku 2002. Před rokem 2002 byl objekt v soukromém vlastnictví a to od novoty – přelomu 18. a 19.  století.

Rolnický statek je zapsanou kulturní památkou České republiky pod reg.č. 41981/8-1698. Cílem činnosti nadačního fondu do roku 2007 bylo zajistit rekonstrukci nemovitosti jako návštěvnické centrum venkovského regionu Moravské Kravařsko s památníkem světoznámého vědce. V roce 2007 se podařilo dokončit projekt rekonstrukce v rámci Společného regionálního operačního programu z prostředků Evropské unie. V roce 2008 byl celý komplex uveden do plného provozu.

V roce 2018 byla dokončena jednání o převodu veškerého majetku nadačního fondu formou daru na obec Vražné. Darovací smlouva byla uzavřena 10. 9. 2018, vklad do katastru nemovitostí byl proveden na konci října 2018. Vlastníkem objektu se stala obec Vražné.

REKONSTRUKCE RODNÉHO DOMU JOHANNA GREGORA MENDELA BYLA NEJVĚTŠÍM VKLADEM RODNÉ OBCE K OSLAVÁM 200. VÝROČÍ NAROZENÍ VĚDCE JOHANNA GREGORA MENDELA (BYLO V ROCE 2022 ZAŘAZENO MEZI VYBRANÉ AKCE UNESCO). 

HLAVNÍM NOSITELEM OSLAV BYLA MORAVSKÁ METROPOLE MĚSTO BRNO, KDE JOHANN GREGOR MENDEL PROŽIL NEJVĚTŠÍ ČÁST SVÉHO ŽIVOTA.

Mohu být hrdý na to, že jsem měl to štěstí, chuť, sílu i odvahu být při tom.

Ing. Vladimír Josef Nippert

Odry 31. 5. 2023

Závěrem bych za Moravskou národní obec rád poděkoval panu Ing. Vladimíru Josefu Nippertovi za účast v anketě a podporu úspěšné iniciativy našeho zapsaného spolku nazvané „Za vyvěšování moravské vlajky“. Velmi nás těší, že se přes všechny potíže podařilo, velkou měrou, díky Vám pane starosto, uskutečnit projekt obnovy rodného domu slavného Moravana německého jazyka (jak sám sebe označil) Johanna Gregora Mendela. Vážený pane Ing. Vladimíre Josefe Nipperte, přejeme Vám mnoho dalších úspěchů a dobrých přátel, kteří Vás podpoří svými hlasy v letošní internetové anketě.

Za koordinační tým iniciativy „Osobnost Moravy“

Stanislav Blažek

kontaktní osoba, jednatel iniciativy „Osobnost Moravy“

tel: 736 252 687, e-mail: blazek@zamoravu.eu