Dobrý den, vážení přátelé,

dovoluji si vám přeposlat moji zprávu, kterou postupně zasílám poslankyním a poslancům Parlamentu České republik. Upozorňuji, především členy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, na nedostatky výuky našich dětí. Za cenné podněty děkuji místopředsedkyni MNO, paní Lence Holaňové a za dokumentační materiál pak děkuji učiteli a kolegovi z našeho spolku PhDr.Tomáši Skoumalovi. Bylo by dobré, kdyby se k této naší iniciativě připojili další moravští patrioti. Stačí napsat jen pár řádkú a projevit tak svůj občanský postoj k absenci výuky o naší zemi Moravě, její historii atd.

Předem děkuji za vaši aktivitu a pochopení vážnosti současné neuspokojivé situace. Děti ani dospělí totiž nemohou být hrdi na svoji zem Moravu, když o ní nic neví!

S pozdravem a přáním všeho dobrého Stanislav Blažek

 

Vážené poslankyně, vážení poslanci Parlamentu České republiky, členky a členové Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu,

obracím se na vás jako občan České republiky a obyvatel země Moravy. Jistě se shodneme, že škola se vedle rodinné výchovy nejvíce podílí na formování a osobním rozvoji dítěte či mladého člověka. Proto je důležité, aby byly našim dětem, během školní výuky, předkládány jen pravdivé a nezkreslené informace. Je však smutnou pravdou, že ne vždy tomu tak je! Sám jsem se mohl přesvědčit o skutečnosti, že především v hodinách prvouky, občanské výchovy a dějepisu jsou naše děti zahrnovány různými nepravdami a polopravdami a to především v souvislosti s výukou o Moravě a Slezsku. Často se setkáváme se špatnou úrovní učebnic a pracovních sešitů. Mnoho učitelů pak chyby z těchto učebnic bez zamyšlení, slepě a stále dokola opakuje. Je smutné, že při výuce dějin se neustále opakuje, co se dělo v Čechách, ale téměř vůbec se nezmiňuje, co se ve stejném dějinném období událo na Moravě a ve Slezsku. Pro názornost nyní uvedu několik příkladů na dokreslení současného stavu kvality učebnic a výuky.

Vlastivěda 4, Hlavní události nejstarších českých dějin, učebnice pro 4. ročník základní školy, s. 25. ISBN 978-80-7289-903-6

Smrtí Václava III. rod Přemyslovců vymřel po meči a český stát potřeboval panovníka. Žádný z uchazečů o český trůn nezískal podporu české šlechty…  Česká šlechta si po dlouhých sporech vybrala za krále vévodu Jana Lucemburského…  Nerozuměl dobře ani českému jazyku, ani české zemi. Doma mnoho nepobýval, ale podařilo se mu pro Čechy získat další nová území…  České království za Janovy nepřítomnosti hodně upadalo, propukaly další nepokoje, česká šlechta se stále víc snažila…  Karel IV… Na přání české šlechty odjel sedmnáctiletý Karel do Čech, aby obnovil pořádek a vážnost krále – svého otce Jana Lucemburského. Ten v Čechách pobýval jen málo a od bohaté české šlechty si často půjčoval…

Vlastivěda 4. Hlavní události nejstarších českých dějin, učebnice pro 4. ročník základní školy, s. 38 – 39. ISBN  978-80-7289-903-6

Ladislav Pohrobek se měl stát v dospělosti českým a uherským králem. Zatím však v české zemi nastal rozvrat… Namísto mladičkého krále se stává správcem země příznivec husitského hnutí, šlechtic Jiří z Poděbrad.  Čechy opět zažívají rozkvět… Mír v Čechách neměl dlouhého trvání. Proti husitskému králi, jak králi Jiřímu čeští páni říkali, vojensky povstala katolická šlechta… Který panovnický rod se po smrti Jiřího z Poděbrad chopil vlády v Čechách?  Kdy skončila vláda Jagelonců v Čechách a který rod po nich nastupuje na český trůn?     

Jak je z těchto učebních textů patrné, výklad je téměř výhradně zaměřen na zemskou historii Čech (výjimkou je období Velké Moravy). Zcela jsou zde přehlíženy a opomenuty dějinné události týkající se Moravy a Slezska (Markrabství moravského, Vévodství slezského, Země moravskoslezské). Moravské osobnosti, jako jsou například Jošt Lucemburský, Ctibor Tovačovský z Cimburka, Jan Amos Komenský, Karel starší ze Žerotína, Jan Blahoslav, Leoš Janáček, Johann Gregor Mendel nebo malíř Alfons Mucha atd. jsou ve výuce naší nejmladší generace buď úplně zamlčeny, nebo často chybně prezentovány výhradně jako osobnosti české! Dalším příkladem neprofesionality je pracovní sešit Prvouky pro 3. třídy základních škol od vydavatelství Taktik. Je zde uvedena mapa České republiky a okolních států. Je sice potěšitelné, že jsou zde barevně vyznačeny také naše tradiční a do roku 1948 samosprávné země Čechy, Morava a Slezsko, ale hned při prvním pohledu je zřejmé, že velmi nepřesně. Morava je zde okradena o celou západní část svého území! Obrázek této nepovedené mapky zasílám v příloze. Pro porovnání přikládám ještě dvě historické mapy, z kterých je patrný skutečný průběh česko – moravské historické zemské hranice.

Vážení poslanci,

prosím vás o zamyšlení se nad touto neuspokojivou situací. Věřím ve vaši úctu k pravdě a dobrou vůli k řešení mnou nastíněných nedostatků. Budu netrpělivě čekat na vaši odpověď a případné návrhy na způsob řešení téchto podnětů. Děkuji za pochopení.

S úctou a pozdravem

Stanislav Blažek, Na Fibichu 227, Dlouhá Loučka 783 86, tel: 736 252 687