Adresát:
Redakce zpravodajství ČT, domácí redakce
Česká televize, Kavčí hory, Praha 4
Mgr. Jan Beránek (Jan.Beranek2@ceskatelevize.cz)

Věc: Dopis dr. Skoumala Pokračující cenzura / nepohodlné výročí,
Šumperk/Brno 25. prosince 2019

Pane magistře Beránku
a potažmo i ostatní pracovníci Redakce zpravodajství CT!

Na stránkách internetového deníku  Moravský národ jsem si přečetl vaši korespondenci s dr. Tomášem Skoumalem týkající se výročí  21. prosince 1948,
kdy byly vytvoreny gottwaldovské kraje, a vaší reakce, a byl jsem jí otřesen. V textu argumentujete tím, že dr. Skoumal vám zasílá nevyžádanou poštu. To je snad normální, zasílat redakci zpravodajství ČT nevyžádané dopisy a vaší povinností je
s jejich obsahem se seznámit a slušným způsobem na ně reagovat. Pane magistře Beránku, nejste v postavení, abyste tyto dopisy mohl odmítat nebo jejich zaměření
a obsah  dokonce zesměšnovat.

Srovnávat svoje narozeniny se zločinnými následky komunistického rozhodnutí
zrušit zemskou samosprávu a nahradit ji bezzubou krajskou správou, která Moravu velmi poškodila, je nepatřičné. Srovnávat zrušení staleté moravské autonomie a zavedení ahistorických úřednických krajů namísto osvědčené zemské samosprávy se svými osobními a rodinnými záležitostmi je trapné. Srovnávat obnovu tzv. gottwaldovských krajů v téměř stejné podobě, v jaké se nacházeli za komunistů,
s připomínkou svých vlastních narozenin je urážlivé. Nehledě k tomu, že tyto malé kraje sami komunisté po čase odstranili a nahradili je pouhými dvěma kraji, Severomoravským a Jihomoravským.

Uvědomte si také, pane magistře, že svým smýšlením a žurnalistickou praxí v České televizi ignorujete stále platé, jak o tom vypovídá aktuální dopis legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR, Usnesení Federálního shromáždění České a Slovenské federativní republiky ze dne 9.5.1990 o obnovení moravsko-slezské samosprávy a dále i Usnesení České národní rady ze dne 18. 5. 1990, týkající se stejné záležitosti. Považuji to z vaší strany za nehorázné a svědčící o vaší osobní sebestřednosti a zavrženíhodném českém nacionalizmu. Buďte si také vědom, že existence Moravy je de iure zakotvena v Ústavě České republiky!

Označovat to, co mnohým Moravanům leží na srdci a co je trápí, za „obskurní téma“, vysmívat se našemu moravskému zemskému cítění doporučením svolat za zrušenou moravskou autonomii „pietní shromáždění a sledovat, kolik lidí tam přijde“, to je obludná nehoráznost! A současně je to nerespektování zákona o České televizi (Zákon 483/1991 Sbírky, §2, ukládající České televizi „podporovat soudržnost pluralitní společnosti!“ A nikoliv občany z Moravy provokovat a vysmívat se jim, což vztahuji i sám na sebe, i když je váš dopis adresován dr. Skoumalovi. Uvědomte si také při své výsměšnosti, že při posledním sčítání lidu se přihlásilo nejen k zemské příslušnosti, ale přímo k moravské národnosti 631 tisíc obyvatel našeho státu. Nejste, pane magistře Beránku v postavení soukromé osoby, abyste si mohl dovolit nás urážet a zesměšňovat, i když se vám texty některých našich dopisů nemusí líbit! Vaše urážlivé vyjadřování v dopise dr. Skoumalovi a potažmo všem nám Moravanům by dle písemného vyjádření Okresního soudu v Šumperku bylo možné považovat i za přestupek.

Uvědomte si také, pane magistře Beránku,  že jako zaměstnanec České televize přijímáte svůj plat prostřednictvím koncesionářských poplatků z peněz občanů, tedy i z mých peněz i dr. Skoumala a dalších rotrpčených Moravanů, tak se ve svém postavení podle toho laskavě chovejte. Vaším urážlivým dopisem se cítím velmi rozhořčen.

Tento dopis považuji za otevřený.

Dr. Jiří Kvapil
signatář Deklarace moravského národa