Výzkum Archeologického centra Olomouc v Hlinsku u Lipníka nad Bečvou, vyvolaný plánovaným rozšiřováním lomu Podhůra, přinesl odkryv dvou mohyl z pozdní doby kamenné a také nálezy nástrojů pravěkých lovců a sběračů ze starší doby kamenné.

Prozkoumané mohyly, jejichž stáří je odhadováno na téměř pět tisíc let, jsou součástí rozsáhlejšího mohylníku v lese Kouty, nedaleko obce Hlinsko. Větší z mohyl obsahovala kromě množství pravěkých střepů také dvě téměř kompletně dochované nádoby, které mohly patřit k výbavě zde pohřbených lidí, stejně jako zlomek kamenného sekeromlatu a několik štípaných kamenných nástrojů. Obě mohyly byly zřejmě již v pravěku vyloupeny a v nedávné době dvakrát částečně prokopány archeology. Nové nálezy, které budou po konzervaci ještě podrobně prostudovány odborníky, zpřesňují dosavadní znalosti o tomto mohylníku a potažmo také o pohřbívání v pozdní době kamenné.

V širším okolí zkoumaných mohyl bylo vyhloubeno několik sond, které prokázaly osídlení této polohy již ve starší době kamenné před více než třiceti tisíci lety. Prozrazují to nálezy zatím asi šedesáti pazourkových nástrojů, mezi nimiž nechybí škrabadla, rydla, nebo i jádra, která sloužila k odbíjení čepelí a úštěpů. Vzhledem k nízké hustotě nálezů je pravděpodobné, že se podařilo zachytit pouze okraj sídliště pravěkých lovců a sběračů aurignacké kultury. Centrum lokality se možná nacházelo na již dříve odtěženém temeni kopce.

zdroj: https://zpravyzmoravy.cz/archeologove-odkryli-nad-lipnikem-praveke-mohyly-i-pozustatky-loveckeho-sidliste/