Pořadatel: Společnost pro Moravu a Slezsko, z. s.
Termín: pátek, 10. září 2021
Místo konání: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno, učebna P21

Odborná konference „Perspektivy veřejné správy na Moravě a ve Slezsku“ si klade za cíl představit problematiku vývoje státní správy a samosprávy na Moravě a ve Slezsku v co možná největší šíři od prvních počátků organizované správy v období raného středověku až po současnost a perspektivy budoucího vývoje. Konference slibuje pestré zaměření z hlediska širokého chronologického i tematického záběru.

K přednášení jsou pozváni odborníci různých vědních oborů od archeologie, přes historii a geografii po politologii. Zvolený multidisciplinární charakter má přispět k co možná nejplastičtější představě o dosavadním vývoji a možném směřování do budoucna.

Program konference:  

8:00-9:00 Registrace

9:00-9:15 Zahájení, uvítání

9:15-9:45 prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., Mgr. Michal Hlavica, Ph.D. (Masarykova univerzita) – Velká Morava: první stát západních Slovanů, náčelnictví, nebo stínová říše?

9:45-10:15 Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph.D. (NPÚ Telč) Příspěvek k moravskému krajskému zřízení 14. a 15. století

10:15-10:45 Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D. (fakultní škola Ped MUNI Akademia) – Pedagogické pojetí tématu dějin správy a představení učebnice Moravské dějiny

10:45-11:00 Přestávka na občerstvení

11:00-11:30 PhDr. Jiří Kacetl (Výbor pro územní a strategické plánování města Znojma, dříve Jihomoravské muzeum) Stavovská Morava ve zlatém věku (1526-1619)

11:30-12:00 doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. (Ústav pro studium totalitních režimů) – Od župního zákona k obnově zemského zřízení. Vývoj územní správy za první republiky

12:00-13:30 Přestávka na oběd

13:30-14:00 doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (Masarykova univerzita) – Návrh zákona o zemích

14:00-14:30 RNDr. Petr Marek (Masarykova univerzita) – Význam názvů a hranic krajů pro udržení povědomí o historických zemích a zemských hranicích

14:30-15:00 prof. RNDr. René Wokoun, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze) – Princip decentralizace v územně správní organizaci České republiky. Se zvláštním zřetelem na území Moravy a Slezska

15:00-15:30 Přestávka na občerstvení

15:30-16:00 Mgr. Petr Konečný (Masarykova univerzita) Dvacet let krajské politiky: samosprávné kraje jako politická úroveň

16:00-16:30 prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (Masarykova univerzita) – Moravské autonomistické a separatistické hnutí po roce 1989

16:30-17:00 JUDr. Jaroslav Kupka (Kancelář veřejného ochránce práv) Kritika smíšeného či spojeného modelu veřejné správy. Návrh prostorové organizace státní správy na mikroregionální úrovni

17:00-17:30 Ukončení konference se závěrečnou diskuzí

17:30-18:00 Přesun na večerní program

18:00 Večerní program

https://www.facebook.com/events/794578991432830/?post_id=873652946858767&view=permalink