Jestliže jsme v předešlém článku vyjádřili za Moravskou národní obec (MNO) a především její Vlajkovou iniciativu plnou podporu poslanecké zákonodárné iniciativě pana poslance Mgr. Radka Vondráčka, považujeme za vhodné reagovat i na kritické hlasy z moravského hnutí a vysvětlit náš postoj.

Nejobecnějším záporným názorem je nepříslušnost parlamentu ČR, určovat barvy a znaky Moravy. Na tento postoj je jednoduchá odpověď. Jestliže Morava nemá vlastní zákonodárný sbor a moravské strany jsou v celostátní politice marginální, máme jen dvě možnosti. Buď respektovat současnou parlamentní situaci v ČR a krok za krokem i přes nutné kompromisy se snažit dosáhnout našich cílů přes jediný existující legální zákonodárný sbor. Nebo uraženě sedět v koutě a pronášet stížnosti, jistě pravdivé a oprávněné, které však nikoho z politiků ani veřejnosti nebudou zajímat.

Druhou závažnou námitkou je neexistence diskuze o navržené podobě znaků a vlajek, přičemž zvolené varianty jsou navíc dosti vzdáleny nejrozšířenějším moravským symbolům. Zde se ukazuje základní nedostatek povědomí nás moravských aktivistů o fungování politiky a sněmovny zvláště. Jak svého času trefně popsal jeden bývalý významný funkcionář parlamentu: „Sněmovna, to je takový velký koňský handl. Čím více toho chceš, tím více musíš nabídnout.“ Proto je návrh zákona o znacích koncipován ne jako zcela nový zákon, který přináší něco nového a vyžaduje expertízy a diskuze, ale jako pouhé doplnění stávajícího ústavního a legislativního pořádku. Jestliže tedy ústava hovoří o třech zemích, jako základu státu a znaky těchto zemí jsou uzákoněny ve znacích a vlajkách krajů i velkém státním znaku ČR, nový zákon je pouze existující legislativu doplňuje a přiřazuje již uzákoněné znaky k zemím. Vlajky následně stanoví heraldicky tj. odvozením z příslušného zemského znaku prostým přepisem na list o poměru 2:3. Tedy zcela stejným způsobem jako u vlajek krajů. Jihomoravský kraj má ve svém uzákoněném znaku obě varianty orlice, tedy vedle stříbrné, jako jiné kraje, i zlatě šachovanou. Proto jsou logicky do nového zákony vloženy i dvě varianty znaku a vlajky pro Moravu. Dnes můžeme jen děkovat tehdejší prozíravosti tvůrců Jihomoravského znaku za prosazení i zlatě šachované varianty. Bez ní by dnes bylo vše mnohem složitější.

Jak z předešlého odstavce vyplývá, diskuze se nevede a nepovede o barvách či podobě znaků, to nikdo nemůže připustit a taky nepřipustí. Šlo by o zpochybnění současné legislativy a celá strategie přijetí zákona by byla zničena. Předkladatelé dobře vědí, co a proč dělají, získali již i velkou podporu. Nejen poslanců, ale i médií, např. nedávný pořad brněnské televizi o moravské vládě, články v novinách atd.

Je dobré si uvědomit, že význam zákona pro nás Moravany nebude ve stanovení podoby znaků a vlajek. Ty si můžeme nadále nosit, jaké chceme. Zásadním bude zákonné uznání existence zemí ve stanovených hranicích a s jasně danými symboly. A to již snad stojí za to, překonat vlastní ješitnost a podpořit řešení, které sice není ideální, ale posouvá nás dále.

V Brně 13. dubna 2023

Ing. Jaroslav Krábek

předseda Moravské národní obce, z. s.