Provolání připomíná naši odpovědnost za budoucnost naší rodné země a vlasti Moravy. Odpovědnost všech obyvatel Moravy za její stav. Odpovědnost celku i odpovědnost každého z nás !

NA VĚČNOU PAMĚŤ !

…Již dokonána nyní jest stavba. Jak ona na pevných základech založena jsouc přesně a těsně v sobě uzavřená vyčnívá, tak trvejž neotřesená po staletí, pro která zbudována jest, a vzdoruj jako pevná hradba navždy bouřím času, jichž také budoucnost ušetřena nebude. Kýž v těchto prostorách posvátná vážnosť a čisté snahy potrvají, které naší drahé vlasti, Moravě, a obyvatelům jejím dráhu k pravému blahobytu a k rozvoji požehnaného pokroku ukazují; kéž v nich jemnost mysli s moudrostí a stalostí ve smýšlení se spojí, aby vedly k nekalené jednotě, která nejjistější zárukou veřejného blaha jest. Kéž právo a zákon, pevná vůle a láska k vlasti v prostorách těchto vždy platnými se osvědčí, aby často dokázanou věrnost našeho staroslavného markrabství v nepřetržené řadě dědili synové po otcích, vnukové po synech, aby všichni po příkladě předků radostně a obětivě síly své vynakládali k blahu, ke cti, ke slávě říše a země !

K čemuž dopomáhej Pán Bůh !

V Brně, dne 22. prosince 1878

/Jeden z dokumentů nalezených v kovové schránce, která byla při slavnostním otevření Moravské zemské sněmovny v roce 1878 vložena do závěrného kamene stavby. Z výstavy uspořádané u příležitosti vyzvednutí a otevření schránky./