Je tomu právě 400 let, co pro nás Moravany a pro našu Moravu došlo k velmi smutné, tragické události.

Bylo poraženo dlouho trvající moravské Valašské povstání a na Vsetíně bylo 15. ledna 1644 popraveno 217 Valachů – účastníků povstání. Jejich vůdcové byli odvezeni do Brna, kde byli souzeni a dvacet jich bylo popraveno.

Dovolte malé ohlédnutí, připomenutí tehdejší doby:

1604    Moravští stavové vydávají  dokument  „Zřízení země Markrabství Moravské“

1605    V Horných Uhrách-Felvidéku díky Štěpánu Bočkajovi proběhlo uherské povstání. Moravští stavové, se k němu nepřipojují. Bočkajovci loupí a pustoší Moravu od Lanžhota po Zlín.  Češi a Česko nepomáhají, jich se to netýká!

1606   Rakousko s Bočkajem ve Vídni uzavírá mírovou dohodu. O tehdejším vztahu Moravy a Moravanů k sousedním Čechům vypovídá vyjádření významného moravského politika Karla staršího ze Žerotína:

            „…samy Čechy před sebe vezmu, zdaliž oni nejsou, kteříž nám svobod našich závidí, zdaliž oni nejsou, kteříž nás opanovati a sobě podmaniti obmýšlejí, aby sami hlavou a my ocasem   království jejich zůstali? Neboť jakkoliv  se pěkně (stavějí) , jakkoliv lahodná slova od sebe dávají, jakkoliv mnohým a upřímným přátelstvím se zavazují, nic není, já je znám a vím, že kdykoliv mohou a příčiny dostanou, všudy námi zadní kouty vymetají „ (L.E. Havlík: Moravské letopisy)

1608    Ve Slavkově zřízena Prozatímní vláda Markrabství Moravského a schválen vstup do Konfederace Morava–Rakousko–Uhersko. Morava se tak potvrzuje jako subjekt mezinárodního práva. Češi a Česko konfederaci odmítli. Markrabství Moravské má (konečně!) svého vlastního markraběte Matyáša II., bez Čechů (!!)

1618    V Čechách-Česku vzniká povstání českých protestantů. Moravščí stavové jednají v Olomouci a nepřipojují se. Karel starší ze Žerotína k Čechům: „vaša pře není bezprávná, váš způsob ale ohrožuje sousední země záhubou“

            „Čechové se snaží stat se slavnými tím, že zahubí svoji vlast. Jejich porážky budou počátkem porážek našich, ale vina bude naprosto jejich. Poněvadž sami sebe opustili, nemohou si stěžovat, opustíme-li je my i jiní!“

1620    Čtyři tisíce kozáků (polský král posílá Vídni).  Ti pustoší severovýchodní Moravu a Slezsko. Je umučen sv. Jan Sarkander.

            Na Bílé Hoře česká armáda prchá bez boje; moravská armáda pod přesilou hyne. Moravščí stavové s Karlem starším ze Žerotína jednají s císařem o dalším osudu.

1621    Valaši povstali a obsadili Lukov, Zlín, Malenovice,  Vizovice, Valašské Meziříčí  aj. Valaši vedou partyzánský boj.

1625    Oficiálním náboženstvím říše je vyhlášeno římské katolictví.

1626    Jan Adam z Víckova (starý a významný moravský rod) na Vsetíně ustavuje ozbrojené sbory Valachů a drží Valašsko od Slezska po Holešov.

1628    Ve Znojmě vyhlášeno „Obnovení země Moravské Markrabství“ a potvrzeno císařem Ferdinandem II.

1638 Švédové na Moravě obsazují Olomouc. Všestranná podpora Švédů z povstalého Valašska jak zásobováním potravinami, tak i vojensky.

1644    Generál Puchheim a hrabě Jan z Rottalu s císařskou armádou v polovině ledna jdou proti toku Bečvy a od jihu přes Uherský Brod, Bylnicu a Brumov, Valašské Klobouky atd … 19. ledna 1677  bitva u Vsetína. Císařští svou početní převahou povstalce poráží. Následují represe.Historia magistra. Že o naší moravské historii nic nevíme? Ale to je záměr!!

            Zednáři (prodloužená ruka Chazarů) stáli r. 1918 u zrodu Republiky Československé, RČS, (obdoba EU ?), stejně jako dříve u Francozské revoluce či u vzniku USA. 

            Chazaři (turkotatarský kmen hebrejského vyznání, původně od dolního toku Volhy, dnes Aškenásijci) totiž věří, že pražská Staronová synagoga má dva své základní kameny přinesené až z Jeruzalema dvěma anděly.  Věří, že ihned, jak bude nalezena Archa Úmluvy,  Praha se stane jejich Novým Jeruzalemem.

            Praha proto už dávno nepatří Čechům, ale je jejich. Proto si Chazaři (Aškenásijci) dnes Prahu co nejvíce zvelebují!  Budují si ji za naše peníze! Naše vlast Morava je pro ně totiž pouhou kolonií a nás Moravany jako národ by nejradši úplně vyhubili (viz obdova Palestiny a Palestinců v Izraeli).

            Je v zájmu Chazarů držet nás Moravany v nevědomosti. Proto jsou stále a  systematicky zkreslovány dějiny. Proti jsou v massmediích desinformace! Proto se naše děti nemohou v tzv. „českých“ školách učit našu moravskou a opravdovou historii! Proto se o poctivé, skutečné moravské historii nic nedozvěděly ani tři, čtyři generace nás, dnes už dospělých Moravanů  !!

            Dovolte tedy, abych alespoň uvedenými páru slovy připomněl to, na co bychom my Moravané měli s úctou a s respektem vzpomínat po celé naší Moravě.

            Moravia, labora et flore!

            V Brně,  15. ledna 2024.                                                       Josef Pecl