Je třeba vědět, že Svatopluk, vládce Moravy, byl statečným a obávaným mužem pro národy, které s ním sousedily. Tento Svatopluk měl tři syny, když umíral, rozdělil svou zemi na tři díly a třem svým synům zanechal po jedné části. Zmínění bratři byli Mojmír II., Svatopluk II. a za třetího se někdy považuje Predslav, uvedený v „Cividalském evangeliu“ za Svatoplukem a Svatožizní, patrně jejich syn. 

   Prvního ustanovil velkým (hlavním) vladařem, ostatní dva podřídil svrchovanosti prvního syna. Napomínal je pak, aby jeden proti druhému nečinili rozbroje, a ukázal jim takový příklad: Vzal a svázal tři pruty a podal je prvnímu synovi, aby je zlomil. Když tomu nestačily síly, dal je opět druhému a podobně i třetímu. Potom rozdělil ty tři pruty a dal je třem po jednom. Oni je vzali a na příkaz, aby je zlomili, ihned je přelomili. 
   A tímto příkladem je napomenul a pravil: „Zůstanete-li svorni a  v  lásce, nerozlučitelní, nepřátelé vás nebudou moci porazit a  podřídit. Povstane-li mezi vámi svár a řevnivost a  rozdělíte-li se ve tři vlády, nepodléhajíce prvému bratrovi, zahubíte se navzájem a  sousedními nepřáteli budete zcela zničeni!“3 Když pak po Svatoplukově smrti setrvali v  míru jeden rok, vznikl mezi nimi svár a roztržka a jeden proti druhému pozvedli vnitřní válku …

Konstantin VII. Porfyrogennetos: O spravování říše, kap. 41.