Díky devótně nekonečnému seriálu redakce brněnské filiálky pražského veřejnoprávního rozhlasu „Toulky českou minulostí“ jsme se na Valašsku dozvěděli, že byl v sousedních Čechách nalezen hrob praotce Čecha. Kupodivu velice vážně byl citován historicky jeden z největších falšovatelů dějin kronikář Kosmas. Vysílaný po­řad natolik zaujal spolubratry Moravany z ob­lastní organizace Moravského národního Kon­gresu na Valašsku, že se rozhodli hledat a najít hrob praotce Moravana.

Každým rokem 17. listopadu pořádají Mora­vané z Rožnova pod Radhoštěm pochod k tro­skám rožnovského hradu na kopci Hradisko nad Rožnovem pod názvem „Moravané na Hrad!“ spolu s „Memoriálem Olina Marečka“. Už dáv­no jim při tradičních výstupech byly podivné záhadné kamenné útvary na druhém hradním nádvoří, rovy připomínající. Vášně moravské zvedly nadšené amatérské archeology z okolních kolib a krčem. I vrhli se pátrat na uvedeném nádvoří rožnovského hradu. A ejhle!

Podivuhodné shluky kamenů je vedly ke kopá­ní a odstraňování zříceného zdiva až do hloubky tří metrů, kde se zjevily bronzové meče, gom­bíky, náušnice, zachovalé textilie se znatelnou výšivkou moravské orlice a co hlavní: kosterní pozůstatky! Přivolaný emeritní člen oblastní or­ganizace Moravský národní kongres PhDr. Lu­boš Piperek, z města Zlína to historik, potvrdil nález a odborně jej zařadil do časů starší doby bronzové. Odebrané vzorky DNA z kosterního nálezu potvrdily původ muže z dob daleko před Kelty a Markomany. Relevantní buňky DNA se vzácně shodovaly s odebranými dobrovolně poskytnutými vzorky současných předních Mo­ravanů. A moravská orlice, dobře zachovaná na pozůstatcích textilií z kosterního nálezu, jasně svědčí o významném postavení pohřbeného, nepochybně předního mezi nejpřednějšími – praotce Moravana. Pročež netřeba pochybovat o pravosti jeho hrobu.

Místo posledního odpočinku našeho prapřed­ka bylo následně pietně upraveno a současně bylo rozhodnuto, aby každoročně 17. listopadu při „Memoriálu Olina Marečka“ a akci „Mora­vané na Hrad!“ byl pořad rozšířen o vzpomín­kový akt na uctění památky praotce Moravana. Následnou neděli po 11. listopadu bude slouže­na v kostelíku svaté Anny v blízkém rožnovském skanzenu Mše svatá ve staroslověnském ritu.

Zpráva o vzácném nálezu budiž odeslána stanici Brno českého rozhlasu Praha se žádostí o dodatečné a dostatečné zveřejnění v pravdo­mluvném zpoplatněném veřejnoprávním roz­hlase. Veřejnost přece nemusí klamat jen Kos­mas se svým praotcem Čechem!

Vladimír Zeman, signatář Deklarace moravského národa