Ing. Josef Pecl, CSc

Nám. Karla IV.  24, 628 00 Brno,   M O R A V A

511 112 122,  6028 637 457   imorel@centrum.cz

JUDr. Stanislav Křeček

Veřejný ochránce práv

Údolní 39

602 00  B r n o ,  MORAVA

V Brně,   12. září 2022

Na východě Evropy zuří válka mezi dvěma velkými slovanskými zeměmi a národy. Jakkoliv je mně to velmi líto a trápí mne to, bezprostředně se mne to zatím nijak netýká. Netýká se to nijak ani mé vlasti Moravy s částí Slezska.

Bez ohledu na uvedené skutečnosti vidím, že před Ústavním soudem ČR, před Moravskou galerií, před sídlem Filharmonie  v Brně i jinde visí ukrajinské vlajky!

Ve velmi závažném válečném konfliktu se stát a státní instituce jednoznačně, bez projednání s občany, s parlamentem, s vládou atd. jednoznačně staví za jednu jedinou válčící stranu! Proč je tomu tak? V čím zájmu se tak děje ?! Co k tomu opravňuje stát i státní instituce?

Dodávám, že pokud vím, nikde jinde, v žádném jiném státě Evropy se  nekoná podobná „ukrajinská vlajkosláva“.

Na Ukrajinu bylo dodáno zbraní za  3,8 mld. korun (Zdroj: Seznam.cz, 25.08.22.)  Premiér ČR navštívil Kyjev, jednal s Volodymyrem Zelenským a opakovaně se tendenčně vyjadřuje ke konfliktu na Ukrajině.

Ministryně obrany Jana Černochová a premiér Petr Fiala tak jednali a jednají v rozporu s preambulí Ústavy ČR, a dopustili se tak trestných činů proti ČR.

Premier Petr Fiala a ministryně obrany Jana Černochová uvedenými činy zavlekli nás Moravany a naši vlast Moravu s moravskou částí Slezska proti naší vůli do války.

Nejsa odborníkem na právo, domnívám se, že jde o trestné činy podle trestního zákoníku 40/2009 Sb. zák., například o:  § 309 Vlastizrada, § 311 Teroristický útok, § 319 Spolupráce s nepřítelem, § 312/d Financování terorismu, § 312/e Podpora a financování terorismu, § 329 Zneužití pravomoci veřejného činitele, § 367/c Nepřekažení trestného činu, § 368 Neoznámení trestného činu;  a jiné paragrafy téhož zákoníku.

V masmediích i v oficiálních dokumentech je má vlast Morava opakovaně nazývána nesmyslným a zavádějícím označením tzv. „Česko“. Občané ČR z moravské části Slezska a z Moravy jsou označování za tzv. Čechy! 

Nelze tak vyloučit, že bylo vydáno embargo na užívání výrazu „Moravan/ka“ a adjektiva „moravský/á,é“. 

Jde tak o nesmyslnou a zavádějící terminologii, sloužící Praze k trvalé a soustavné snaze o bezohlednou čechisaci Moravanů jako národa a kolonisaci Moravy jako evropské historické země, což je v rozporu s Preambulí Ústavy ČR. 

Jde tedy o soustavně se opakující činy, jdoucí proti Ústavě ČR.  

Uvedenými skutečnostmi jsou pošlapávána a omezována občanská práva mne, jako občana ČR i lidská práva mne, jako člověka a je tak i významně omezována má svoboda

Obracím se tedy na Vás, pane JUDr. Stanislave Křečku, jako na Veřejného ochránce práv. Žádám Vás o laskavou pomoc. Sdělte mně prosím,  jak, kam a na koho se mám obrátit v hájení svých základních občanských i lidských práv a své svobody, jež jsou soustavně porušována, jak výše uvedeno.

Pro informaci Vás i ostatních pracovníků Vašeho úřadu přikládám dokument o nás Moravanech a o naší vlasti Moravě,  jejž považuji za závažný.

            Moravia, labora et flore,

                                                        s pozdravem

Josef Pecl