Níže přikládám jednu z vlasteneckých aktivit z časů naděje, jenž měla vést k obnově našich zemí. Na počátku roku 1990 by asi jen málo kdo čekal, že sice dojde ke zrušení krajů z let 1960, ale že jejich náhradou bude kopie krajů z let 1949-60.

Tomáš Skoumal

Charta pro Moravu a Slezsko

Dne 20. ledna se sešli zástupci Společnosti pro Moravu a Slezsko, Výboru pro samosprávu Moravy

– občanské iniciativy při městském výboru Čs. strany socialistické v Brně, přípravného výboru

občanské iniciativy pro samosprávu Moravy při Československé straně lidové v Brně, pracovní

sekce pro Moravu a Slezsko Demokratického fóra komunistů, Moravského hnutí proti byrokracii,

severomoravské iniciativy Přátelé Moravy a Slezska, aby sjednotili své postupy a iniciativní návrhy

k obnovení samosprávy Moravy a Slezska.

Signatáři Charty pro Moravu a Slezsko považují Moravany za svébytné etnikum s vlastním, více

než tisíciletým vývojem a požadují:

1. Ustavit moravskoslezský sněm nebo jiný zastupitelský orgán (např. parlament, národní radu

apod.) s mocí zákonodárnou ve věcech Moravy a Slezska.

2. Ustavit moravskoslezskou vládu nebo jiný ústřední moravskoslezský orgán s výkonnou mocí,

jako orgán převážně koncepční a odvolací s vysoce kvalifikovaným personálním obsazením, v

počtu nepřesahujícím poloviční počet pracovníků jednoho dnešního krajského národního výboru.

3. Obnovit Moravu a Slezsko v jejich historických hranicích, včetně stanovení volebních obvodů,

respektujících tyto hranice již pro volby do zákonodárných sborů v roce 1990.

4. Zabezpečit, aby národní důchod vytvořený na Moravě a ve Slezsku zůstával po nezbytných

přiměřených odvodech v těchto zemích pro všestranné zabezpečení a zvyšování kvality života jejich

lidu.

5. Uzákonit moravské symboly a upravit státní znak Československa tak, aby obsahoval i znak

Moravy.

Charta vyzývá ke spolupráci v prosazování uvedených požadavků, v organizování podpůrných akcí

a k zakládání výborů jednotlivých moravskoslezských iniciativ v místech i na pracovištích.