Přečetla jsem si  odpověď pana Chvojky, ministra pro lidská práva a předsedy Rady vlády pro národnostní menšiny, který ke svým argumentům používá matematiky, vědního oboru, který pracuje s přísnými a přesnými  pravidly. Používá zásad této vědy velice amatérsky. Matematickou látku, procenta, procentuální výpočty, jsme měli ve čtvrté, nebo páté třídě základní školy. A také  práce s procenty má svá přísná pravidla. Základem pro výpočet je celek – 100%, ze kterého se vychází.  Celek při sčítání lidu je pro mne obyvatelstvo celé České republiky. Rozhodně nelze vyvozovat hodnověrné závěry vytržením několika údajů z celku a porovnávat s dalšími jinými z celku vytrženými, a navíc nesourodými jako je obyvatelstvo a území.

Vlastně pán ministr nám v této odpovědi nic neřekl a ani nemohl, protože nerespektoval přísná matematická pravidla.

Český úřad statistický nám dává údaje, že v době sčítání lidu žilo na území státu – 10,562.214 obyvatel, t. j. těch 100%. Z tohoto počtu bylo celkem 449.450 obyvatel národnostních menšin (nejvíce jich bylo z Ukrajiny a Slovenska) Když tyto národnostní menšiny odečtu zbude 10,112.764 obyvatel České republiky

K národnostem moravské i české se hlásili občané jak v Čechách, tak i na Moravě a ne jen ve vyňatých pěti krajích. K moravské národnosti  se přihlásilo cca 630.000 Moravanů, tj. z cca 10. mil. zhruba 6% obyvatel České republiky. Vedle toho je tu ale nepřehlédnutelné velké množství občanů  2,742.669, tj. tedy zhruba 27,5% občanů kteří národnost neuvedli, ale občané zůstali a proto se s nimi musí při jakékoliv argumentaci počítat.  To jsou fakta , statistické údaje, vydané Českým statistickým úřadem. Z nich můžeme už oprávněně vyvodit, že nejméně 33%  tj. cca 3 miliony 372 tisíc občanů České republiky nejsou Čechové, nepřihlásili se k české národnosti.( Občané moravské národnosti a občané, kteří národnost neuvedli). To není malý počet. A ani neuvažuji o Moravanech, kteří podlehli čechizaci a k národnosti české se přihlásili. Údaje vypovídají, že k národnosti české se přihlásilo spíše méně než cca 66-67% občanů státu České republiky.

Pana ministra by měla velmi zajímat právě početná skupina 27% obyvatel, kteří národnost neuvedli. A také proč neuvedli. To především by nám měl zdůvodnit na základě přesných statistických údajů.

Já jsem přesvědčena, že jsou to ti čechizovaní Moravané, kteří zmateni raději neuvedli žádnou národnost, než aby uvedli českou, protože se Čechy necítí. Je to důsledek mnohaletého čechizování moravského lidu, který v období sčítání a nejen tehdy, byl ještě více manipulován, aby se  přihlásil k české národnosti. Důkazem je mnohaletá čechizace dětí na školách, kdy v učebnicích  pro moravské děti se neučí moravské dějiny, neučí se literatura moravská, ani kultura.  Všechno se učí pod hlavičkou Čech, viz školní učebnice dětí. A nejen to. Občané jsou na úřadech nuceni, aby místo moravské národnosti psali českou a svých práv se domohou až tehdy, když předloží dopis presidenta republiky, že jim v tom nesmí být bráněno. Sdělovací prostředky, zejména „česká“ televize ignoruje Moravany a Slezany zcela, hraje se a zpívá jen pro Čechy a s Čechy. Také od námi volených poslanců oslovení Moravané, Slezané marně čekáme. To vše se děje v rozporu s Listinou základních lidských práv a svobod i s právy národů na sebeurčení. Jsem přesvědčena, že těch 27% nevyznačené národnosti je projev vzdoru občanů Moravanů, kteří  nechtějí být Čechy.

Jaroslava Grobcová, signatářka Deklarace moravského národa