Pro nás Moravany je důležité, abychom si připoměli jak nejednoduchá byla jednání za obnovu Moravskoslezské země v době, kdy především poslanci Hnutí samosprávné demokracie – Společnosti pro Moravu a Slezsko pod vedením předsedy Boleslava Bárty chtěli řešit v tehdejší České národní radě obnovu územní identity Moravy a Slezska. Je důležité, abychom si připoměli kdo byl kdo a jaké zájmy prosazoval. Proto jako jeden z dokumentů té doby zveřejňujeme leták HSD – SMS , vydaný ve statisícových nákladech, kterým hnutí informovalo občany Moravy a Slezska o těchto jednáních. V kontextu budoucích událostí, především v souvislosti s následným rozdělením Československa se nabízí otázka, jaký by byl vývoj v jednáních o postavení Moravy, kdyby poslanci HSD – SMS jednali o obyvatelích Moravy jako o moravskému národu a ne jako o občanech Moravy.

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy

 

OBČANÉ MORAVY A SLEZSKA

Ve dnech 7. a 8. 2. a 14. 2. 1991 naši poslanci za pomoci poslanců Čsl. strany lidové a některých dalších poslanců podstoupili na zasedání pléna České národní rady dramatické jednání o samosprávném zemském zřízení v rámci České republiky a o následném ustavení Spolkové republiky Československo. Postavení Země Moravskoslezské by bylo v obou případech rovnoprávné.
Jednání, se zdálo být zpočátku nadějné. Pro uvedené státoprávní řešení byla prvé dva dny získána mírná většina poslanců. Avšak po týdenním přerušení jednání, které bylo vyvoláno se strany OF, vše dopadlo právě naopak. Moravané a Slezané byli opět oklamáni. Podáváme vám všem objektivní informace a posuďte sami, kdo brání občanům Moravy a Slezska v tom, aby byli rovnoprávní ve společném Československém státě.

Stanovisko Zemského sněmu předsedů okresních středisek HSD – SMS k výsledku hlasování ČNR o státoprávním uspořádání dne 14. 2. 1991

Zemský sněm předsedů okresních středisek HSD-SMS projednal na svém zasedání dne 16 2. 1991 v Brně v celé šíři otázku přístupu vlády ČR a ČNR ke státoprávnímu uspořádání v souvislosti se samosprávným postavením Moravy se Slezskem v Československém státě.
Zemský sněm předsedů HSD-SMS vysoce hodnotí vystoupení jeho poslanců na plenárním zasedání v otázce státoprávního uspořádání a vyslovuje jim poděkování a důvěru pro další jednání v ČNR.
Vyjadřuje své zklamání z výsledku hlasování ČNR dne 14. 2. 1991, jímž se vrací tento problém opět jen na úroveň prázdné proklamace, z níž přímo čiší snaha odložit jeho řešení co možná nejdále, pokud možno zcela. Současně vyjadřuje své rozhořčení nad rozporuplným postupem pana premiéra Pitharta a nad nekorektním postupem většiny poslanců OF, který je v zásadním nesouladu se základními etickými principy, spojenými s rolí poslance, tímto stanoviskem:
Z hlediska běžné občanské morálky se nám jeví nepochopitelné tyto skutečnosti:
1. Jak mohl pan premiér Pithard hlasovat jako poslanec ČNR za Moravu a Slezsko proti tomu, na čem se vláda ČR pod jeho vedením usnesla ve Lnářích a proti vlastnímu návrhu usnesení, což vše bylo pro Moravu a Slezsko přijatelné? Jak mohli totéž učinit poslanci – ministři jeho vlády?
2. Jak mohl Klub OF dvakrát změnit své stanovisko, společné s ostatními poslaneckými kluby, původně příznivě nakloněné urychlenému legislativnímu zakotvení zemského uspořádání v jeho samosprávné variantě ČR a nakonec bez předchozí domluvy přijít překvapivě s pozměňovacím návrhem, který vše, co bylo až dosud vykonáno a dohodnuto, anuluje? Nejen tyto, ale i další naše bolestné zkušenosti s vládou ČR a většinou poslanců OF nás naplňuje pocitem hluboké nedůvěry jak v tuto vládu, tak v ČNR za současné většiny poslanců OF. Nevidíme u nich žádnou upřímnou snahu spravedlivě a včasně řešit státoprávní uspořádání. Přesvědčujeme se naopak stále zřetelněji o jejich snaze udržet Moravu a Slezsko v nedůstojném postavení. Usilují co nejdéle uchovat stav hospodářského vykořisťování a kulturního útlaku jejich občanů. A to i za cenu demagogického tvrzení, že před zemským zřízením je třeba dát přednost hospodářské reformě. Jako by právě samosprávné zemské zřízení nedokázalo účinněji tlumit průvodní negativní dopady této reformy na život občanů. Opak je pravdou.
Na základě zmíněného nepřijatelného rozhodnutí ČNR ze dne 14. 2. 1991 a v důsledku neupřímného a úskočného jednání výše uvedených představitelů a členů české vlády a části ČNR si Zemský sněm okresních předsedů HSD-SMS vyhrazuje právo podniknout ve spolupráci s dalšími politickými silami na Moravě a ve Slezsku účinná opatření vnitropolitická a zahraničně-politická k obnově Země moravskoslezské jak zprvu v rámci ČR tak následně v čs. státě. Cílem je trojdílná federace, složená z republiky české, moravskoslezské a slovenské.
Sněm předsedů okresních středisek HSD-SMS se plně ztotožňuje s výzvou a stanoviskem Klubu poslanců ČNR za HSD-SMS. Poslanci současně plně podporují Stanovisko předsedů okresních středisek z 16. 2. 1991.

CO BYLO PŘED HLASOVÁNÍM V ČNR DNE 14. 2. 1991

Informace o zasedání pléna ČNR
1. Zpráva ze zasedání pléna ČNR ve dnech 7., 8. a 13. 2. 1991:
Celé tři a 1/2 dne trvalo zasedání ČNR – na kterém se měli poslanci zákonodárného sboru vyjádřit k plnění Programového prohlášení vlády.
Informace, které jménem vlády podal pan premiér Pithart nebyly uspokojivé; poslanci vystoupili jménem svých předsedů Klubů za všechny zúčastněné strany a Hnutí. Projevili nespokojenost s tím, že stále nejsou žádné kádrové změny na ministerstvech, tato neplní řádně své funkce (viz ministerstvo lidové kontroly), stav energetiky, zdravotnictví a podobně. Tyto informace se týkaly také řešení velice závažné otázky zemského uspořádání Moravy a Slezska s konečným 3dílným federálním státem. Také v tomto bodě byly sporné a nespecifické, stejně jako v ostatních.
Vláda zasedala v Lnářích celé 2 dny a řešila tuto citlivou otázku. Byly jí předloženy 2 varianty, o kterých jednali poslanci ČNR, volení na Moravě a ve Slezsku na své pracovní schůzce 1. 2. 1991 v Brně. Byla to varianta zemská, pro kterou hlasovalo nejvíce – 39 poslanců a neoprávněně byla předložena varianta regionální, pro kterou hlasovalo pouze 10 poslanců.
Vláda sice poukázala na to, že nebude ustupovat žádným tlakům několika skupin na Moravě a ve Slezsku, ale doporučila plénu, aby se zabývalo řešením 2 variant (zemské a spolkové), které považuje za nejpřijatelnější a pro které se rozhodla většina poslanců v Brně (především pro variantu s následným spolkovým uspořádáním). Doporučila tedy poslancům, aby se zaujala stanoviska, a to pokud možno bez většího odkladu.
Dne 7. a 8. 2. 1991 na plénu ČNR tedy vzniklo Usnesení, které připravila návrhová komise, složená ze zástupců přítomných stran a Hnutí v parlamentu. Zde se navrhovalo, urychlené řešení zemského uspořádání na Moravě a ve Slezsku s následujícím jednáním se Slovenskou reprezentací ohledně přípravy trojspolkového nebo trojfederativního státu.
Zástupci Klubů všech stran a Hnutí v parlamentu se shodli na tomto Usnesení, které mělo být odhlasováno tak, jak bylo dohodnuto v Klubech. Přes tuto dohodu však pravicová část OF 2x změnila své rozhodnutí. A nejen to, proti všem dohodám, společně uzavřeným, podala další pozměňovací návrh den 13. 3. 1991. Dvoudenní zasedání bylo přerušeno na žádost p. poslance předsedajícího tyto 2 dny – Kalvody z OF pravice – pro „úpravu poslanců“. Další pokračovaní bylo určeno na čtvrtek, tedy 13. 2. 1991, kdy byl předložen rychle pozměňovací návrh, kterým se řešení zemské uspořádání naprosto vypouští a spolkový stát odsouvá až do doby po vyřešení všech ekonomických otázek a po různých zjišťovacích ekonomických odborných rozborech. Prakticky nás tento pozměňovací návrh vrátil zpět na nulový bod, na který jsme byli, když jsme do ČNR jako zástupci HSD-SMS přišli. Během 1 týdne stačila menší část poslanců OF pravice zformovat svou většinu opačným směrem a přinutit hlasovat obráceně, tedy proti zájmům země Moravy a Slezska.
Po tomto absolutním propadnutí a krachu všech našich představ a cílů, se kterými jsme přišli nám nezbylo nic jiného než sněmovnu opustit a odebrat se do našeho Klubu, abychom abychom řešili nastalou situaci, která tak nečekaně vznikla a rozhohodli se co dále, jak jednat s partnery, kteří jsou tak politicky nespolehliví a tak nezrale a naprosto bez příprav mění svá politická rozhodnutí.
Návštěvu 3 představitelů OF, kteří nám chtěli svoje jednání vysvětlovat, jsme samozřejmě odmítli. Pí předsedkyni Burešovou jsme na její žádost přijali, její slova omluv jsme však neakceptovali tím spíše, že se nehovořilo o revokaci usnesení, takže je považovali za zbytečná. Tím spíše, že i ona, stejně jako p. Pithart, hlasovala proti svému vlastnímu návrhu, který p. Pithart jménem vlády podal. Paní předsedkyni jsme v Klubu na její otázku, zda se jedná o skutečný odchod z parlamentu a vzdání se mandátů odpověděli, že konečné rozhodnutí sdělíme až po našem zemském sněmu, který je mimořádně svolán do Brna na sobotu. Shrneme-li tedy události za celou dobu zasedání, můžeme říci jen tolik:
1. Vláda zasedala 2 dny v Lnářích, dala návrh, který musíme si přiznat, podstatně podpořily demonstrace obyvatel na Moravě a ve Slezsku, ačkoliv podotkla, že nebude ustupovat tlakům. Přesto právě pro tyto tlaky byla ochotna otázku země řešit a v tomto smyslu požádala poslance ČNR, aby se variantou, kterou většina potvrdila, zabývali.
2. Moravští poslanci z OF, v čele s p. Pithartem, vlastně předkladatelem návrhu, i s paní Burešovou, oběma poslanci volenými na Moravě, a vlastně i s ostatními (mimo asi 4, kteří hlasovali pro tento návrh) – hlasují proti.
S námi mimo 1 poslance (Bendu) celé KDÚ hlasuje pro Moravu, z větší části i KSČM.
Ptáme se tedy:
a) Proč se dají zastrašit moravští poslanci OF, proč hlasují proti zájmům své vlastní země, když už předtím byli rozhodnutí, a to pevně, hlasovat pro ni!?
b) Dále je otázkou, zač stojí vláda, složená z lidí, kteří vlastní názor nemají a tudíž ho ani nemohou hájit?
Ať někdo zkusí odpovědět tyto 2 otázky!

CO SE STALO PO HLASOVÁNÍ V ČNR DNE 14. 2. 1991
Výzva poslanců HSD-SMS a poslance Ing. Zdeňka Smělíka – KDÚ občanům Moravy a Slezska
Občané Moravy a Slezska!
Když jsme z jara loňského roku probouzeli ve Vašich myslích naději a víru v lepší a demokratičtější zítřek Moravy a Slezska, očekávali jsme, že v krátké době bude Země moravskoslezská rehabilitována a opět se stane krásnou, bohatou a rovnoprávnou součástí našeho státu.
Není naší vinou, že se tak dosud nestalo. Řada z Vás nás v našem úsilí o obnovení zemské samosprávy podpořila. Je však stále dost těch, kteří pasivně přihlížejí, jak Morava a Slezsko ztrácí svou subjektivitu. Je i dost těch, kterým nevadí, že důvěrný vztah k rodnému kraji je systematicky vymazáván z našich srdcí.
Všem obyvatelům Moravy a Slezska je určena tato naše výzva:

OBČANÉ MORAVY A SLEZSKA,

nedejte se ukolébat k netečnosti v době, kdy se rozhoduje o Vašem osudu. Pamatujte! Lid, který se vzdal své minulosti, nezaslouží si ani lepší budoucnost. Každý z nás musí vzít na sebe svůj díl odpovědnosti.
Vyzýváme
1) Každého občana, kolektivy pracovníků – podpořte akce, které organizujeme nebo budeme organizovat k tomu, aby byla obnovena Země moravskoslezská jako rovnoprávná a samosprávná země Československé spolkové republiky.
2) Zemědělce – zachovejte se jako rozumní, dobří hospodáři, od kterých se očekává, že zabezpečí výživu všech obyvatel Moravy a Slezska. Proto nenechte ležet ladem ani kousek půdy, aby po obnovení země Moravskoslezské, mohly být rychle napraveny vzniklé nedostatky.
3) Funkcionáře moravských a slezských KCO OF, jejichž poslanci odmítli zemské a spolkové uspořádání – pokud je ještě čas, zvažte svoje stanoviska. Nevystupujte proti zájmům Moravy a Slezska.
4) Církevní hodnostáře, kněze a věřící – aby v odkazu našich zemských patronů Sv. Cyrila a Metoděje podporovali naše požadavky na vlastní samosprávu.
5) Profesory a učitele škol – seznamujte studenty a žáky se slavnou a bohatou historií Moravy a Slezska. Prohlubujte v nich lásku a hrdost k zemi, ve které žijí nebo se narodili a pocit sounáležitosti k lidu, ze kterého pocházejí.
6) Obyvatele měst a obcí, které byly v r. 1960 připojeny k českým krajům – zvyšte úsilí o návrat do připravovaného svazku Moravy a Slezska, kam historicky patříte.

Občané Moravy a Slezska,
jen společným úsilím nás všech nám budou navrácena práva a postavení, které jsme celá staletí měli. Proklamované decentralizace správy a uznání spravedlivých nároků na samosprávu Moravy a Slezska a stává se trvalým zdrojem politických licitací. Potřebujeme Vaši pomoc. Rozhodnout se musíte sami. Jednejte tak, ať se za své postoje v budoucnu nemusíte stydět před svými dětmi nebo vnuky. Věříme, že pravda a spravedlnost zvítězí!

I SLOVENSKO NÁS PODPORUJE

Po posledních jednáních představitelů HSD-SMS se Slovenskou representací došlo k opětovnému potvrzení jejich stanoviska ke státoprávnímu uspořádání společného státu.
1. Slovenská strana není proti trojdílnému uspořádání Československa.
2. Slovenská strana nepovažuje za správné, aby čeští politici odmítali snahy lidu Moravy a Slezska o rovnoprávné postavení své země (republiky).
3. Slovenská strana prohlašuje, že lid Moravy a Slezska má právo sám rozhodnout o svém postavení ve společném státě.
4. Pro podporu oprávněných požadavků Moravy a Slezska, které budou opět veřejně vysloveny na demonstracích dne 2. 3. 1991 vystoupí zástupci některých slovenských politických stran a hnutí.
5. S ohledem na snahy pragocentristů o oddělení Slezska od Moravy, žádáme všechny Slezany, aby nedopustili rozbití jednoty lidu Země moravskoslezské.

PRAVDU O SOUČASNÉM POSTAVENÍ A PROBLÉMECH MORAVY A SLEZSKA SE DOZVÍTE NA DEMONSTRACÍCH DNE 2. 3. 1991 od 10.00 hod. V BRNĚ, OLOMOUCI A OSTRAVĚ