Moravané jsou čtvrtým národem ( po hebrejštině, řečtině a latině) s vlastním liturgickým písmem a vlastní liturgickou řečí staroslověnštinou.

Velká Morava byla a je kolébkou slovanského písma, slovanské kultury a slovanské vzdělanosti. Vlast Moravanů,  území Moravy byla a je jasně nezpochybnitelně vyznačena od raného středověku. Shoduje se s územím církevní provincie ŘK církve. Moravané patřili a patří mezi státotvorné národy Evropy.

K roku 1055 vím, že „ poslal vévoda Spytihněv napřed k velmožům té země (Moravy) list, v němž jmenovitě vyzýval ze všech sídel tři sta mužů, které znal jako nejlepší a nejvznešenější a nařizoval jim pod státou hrdla, aby mu přijeli naproti do města Chrudimi. Mužové vyplnili rozkaz a již za strážní branou u Hrutova přišli vévodovi vstříc.Vévoda rozhněvav se, že nepřišli na stanovené místo, rozkázal je ihned zajmout, dát je v poutech uvrhnout do vězení po jednotlivých hradech v Čechách, koně i jejich zbroj rozdělil mezi své lidi a táhl dále na Moravu.“

Tak začala tisíciletá snaha Prahy ovládnout Moravu a likvidovat Moravany. Naši moravští předci se však nedali. Dosáhli toho, že císař Fridrich I. Barbarosa roku 1182 prohlásil Moravu za Markrabství Moravské, které bylo nadále udělováno jako léno Římského imperia. Morava se tak opět stává samostatnou evropskou zemí s vlastním moravským zákonodárným sborem, s vlastní moravskou armádou, s vlastní-mi moravskými zákony i vlastní moravskou zemskou pokladnou, moravskými národními symboly atd.! Morava je tak zároveň subjektem mezinárodního práva. Morava si toto své výsadní postavení (s různými peripetiemi) uchovává až do r. 1918!

Výmluvným a nezvratným důkazem toho, že naši moravští předkové byli pány a hospodáři v naší moravské vlasti dokazuje skutečnost, že ve vícejazyčné Moravě byl v r. 1905 Moravským zemským sněmem přijat zákon o jazykovém vyrovnání. Upravuje jednací řeč na úřadech, soudech, matrikách, školách, v kostele apod. Moravané tak prokázali svou velkou autoritu v Rakousko-Uherské monarchii. Na-víc už tehdy dosáhli toho, o co i dnes marně usiluje současná Evropa. Připomeňme, že v témže roce 1905 byl při sčítání lidu jako obcovací jazyk uváděn jazyk moravský!

O situaci v ČSR v meziválečném období dostatečně vypovídá projev poslance tehdejšího Národního shromáždění ČSR r. 1923 k pátému výročí založení ČSR. Poslanec pan Pastyřík doslova říká: „Nás Moravany centralismus pražský tak začíná tížit, že slyšíme obavy, že je horší a bude horší, než vídeňský.“ Následuje rozsáhlý výpočet položek tehdejšího státního rozpočtu (zemědělství, výzkum, veřejné práce, elektrárny, školství…), kde v nákladech figurují Čechy- Česko, Slovensko, trochu i Podkarpatská  Rus, Morava a část Slezska nic, nebo jen maličko. Poslanec Pastyřík dodává: „Můžeme my, Moravané, být spokojeni? Nikdy ne! A abyste to všechno zakryli  chcete zřídit župy (´=kraje), aby to tak nekřičelo!“

O situaci za socialismu dostatečně vypovídá analýza státních rozpočtů poslední pětiletky r. 1985-1989. Občané Moravy a části Slezska byli státními rozpočty ročně okrádání nejméně o 16,4 mld. tehdy ještě neznehodnocených Kč. Při tehdejším celostátním rozpočtu kolem 215 mld. Kč tato kořist činila asi 8% celostátního rozpočtu a skoro 20% rozpočtu Moravy a části Slezska. 11 mld. Kč šlo na Slovensko a 5,4 mld. do Čech-Česka. Každý občan Moravy a části Slezska, včetně starců nad hrobem a novorozeňat, tak přicházel nejméně o 4.100 Kč ročně. Při tehdejším průměrném výdělku kolem 2.850 Kč měsíčně by si za částku zcizenou rozpočtem čtyřčlenná rodina na Moravě a v části Slezska mohla pořídit rodinný domek.

Za předcházející totality obce, okresy a kraje rozhodovaly o 60 % fiskálu (daně a poplatky, dotace a dávky). O 40 % fiskálu rozhodovalo centrum v Praze. Tehdy to bylo předmětem kritiky jako centralismus. V jaké situaci jsme dnes? Obce a kraje rozhodují dnes jen asi o 15 % (!)  fiskálu, o celých asi 85% fiskálu rozhoduje Praha! Centralismus dnes je tedy čtyřnásobně (!) tvrdší, než za socialismu.

Morava s částí Slezska vždy byla polycentrická. Moravané proto vždy prosazovali občanský princip s prioritami: občan a jeho rodina, obec a místní samospráva jako základ demokracie. Sousední Češi vždy znali a znají pouze jedno jediné centrum. Centralismus vždy byl a je jedním ze základních atributů každé totality, je semeništěm úplatkářství, klientelismu, korupce a všech ostatních nešvarů, se kterými si Praha neuměla a stále neumí poradit a které škodí poctivým občanům na Moravě, ve Slezsku i sousedních Čechách – Česku. Bojem za demokracii a za svá občanská práva tak my, Moravané, v podstatě bojujeme i za práva občanů v sousedních Čechách -Česku.

Velmi smutná a tristní situace dnes i naše více než tisíciletá nedobrá zkušenost jednoznačně prokazují, že my Moravané (Slezané) se s občany ze sousedních Čech-Česka, nikdy nedočkáme ničeho dobrého, natož občanské společnosti. Co nám tedy zbývá? Hledejme si vlastní cestu.

Vodítkem nám může být postoj velkého moravského a evropského politika, Karla staršího ze Žerotína. Ten už roku 1605 k Čechům výstižně napsal.  „.samy Čechy před sebe vezmu, zdaliž oni nejsou, kteříž nám svobod našich závidí, zdaliž oni nejsou, kteříž nás opanovati a sobě podmaniti zamýšlí, aby sami hlavou a my ocasem království jejich zůstali? Neboť jakkoli se pěkně staví, jakkoli lahodná slova od sebe dávají, jakkoli mnohým upřímným přátel-stvím se zakazují, nic není, já je znám a vím, že kdekoliv mohou a příčiny dostanou, vždy námi zadní kouty vymetají.“!!!

Při současném a Prahy velmi halasném vzpomínání na stoleté výročí, se zamysleme, zda je co oslavovat. Nebo zda my, Moravané, shledáme jako vhodnější vyhlásit výročí a den 28. říjen Dnem moravského národního smutku! Věřme, že po nadvládě Vídně, Berlína a Moskvy skončí i nadvláda Prahy!

Bez ohledu na problematickou roli Prahy, řada lidí vzpomíná na Československo s nostalgií a snad i v dobrém (?). Hlas lidu – hlas Boží! Co tedy s Česko-slovenskem?

Zdá se, že je možná a je snad i reálná cesta k obnově toho, co se v Praze podařilo rozbít a zničit. Za Moravany jsme přesvědčeni, že se toho snad i v budoucnu dočkáme. Bude to však konfederace! Konfederace tří rovnoprávných subjektů mezinárodního práva a tří svobodných národů: Moravanů (Slezanů), Slováků a Čechů a tří evropských zemí: Moravy s částí Slezska, Slovenska a Čech – Česka. Tres kolegium faciunt!

Trápí-li vás rozpaky s názvem tohoto útvaru, název je snadný a ověřený už dříve. Je vyslovitelný Slovany, Anglosasy, latinskými i iberskými Evropa-ny, Asiaty, Afrikánci, atd. Název je přitom prostý a jednoduchý. Severoslavia.

V Brně, 22. října 2018 Ing. Josef Pecl,