Na velehradském setkání 19.prosince 2017 u příležitosti prvního roku od vyhlášení Deklarace moravského národa informoval mluvčí Pavel Dohnal přítomné signatáře o aktivitách Moravské národní iniciativy za uplynulý rok:

9.12.2016  Při příležitosti několika výročí v roce 2016, které se vztahovaly kromě jiného i k moravské národnosti se uskutečnily dvě diskusní setkání občanů moravské národnosti. První setkání proběhlo 26.11.2016 v Kroměříži a druhé 9.12.2016 v Brně. Na setkáních byla diskutována především problematika práva moravského národa na sebeurčení, jako prostředku prosazení obnovy autonomie Moravské země v rámci České republiky. Na základě diskuse a následného připomínkování byl vypracován text Deklarace moravského národa. Datum slavnostního vyhlášení byl stanoven na pondělí 19.prosince 2016, na den 50. výročí přijetí Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech Valným shromážděním OSN.

19.12.2016 V pondělí 19.12.2016, v den 50. výročí přijetí Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech Valným shromážděním OSN, ve kterém je všem národům zajišťováno právo na sebeurčení, vyhlásili zástupci občanů moravské národnosti na památném Velehradě Deklaraci moravského národa.

V Deklaraci moravského národa jsou uvedeny dva základní požadavky

– požadavek novelizace zákona o národnostních menšinách, ve kterém budou vedle občanů české národnosti uvedeni také občané moravské národnosti jako příslušníci většinového národního společenství v České republice

– v návaznosti na schválení požadované novelizace zákona č. 273/2001Sb. požadavek následné přijetí takových legislativních úprav, které umožní vznik politicky autonomní Moravské země v rámci České republiky

Deklarace moravského národa se stala základním dokumentem Moravské národní iniciativy.

1.1.2017. Dnem 1.1.2017 zahájila Moravská národní iniciativa svou činnost. Aktivity Moravské národní iniciativy, jejímiž členy se stávají signatáři Deklarace, se zaměřila jednak na podpisovou kampaň Deklarace mezi veřejností a jednak na komunikací s politiky všech parlamentních stran o způsobu zákonného uznání moravské národnosti. O své činnosti pravidelně informovala na webových stránkách www. moravskynarod.cz.

6.1.2017 Moravská národní iniciativa zahájila šíření textu Deklarace moravské národa mezi regionálními politiky. Signatáři Deklarace si určili moravské okresy, ve kterých začali působit jako regionální mluvčí. V jednotlivých okresech začali oslovovat starosty s informací o Deklaraci a s výzvou k jejímu podpisu a publikování článků o Moravě v jejich obecních zpravodajích.

9.1.2017 V Brně se uskutečnilo jednání mluvčích Deklarace moravského národa Zdeňka Koudelky a Pavla Dohnala s poslancem Jeronýmem Tejcem, předsedou Ústavně  právního výboru PS a předsedou Podvýboru pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury. Hlavním tématem setkání bylo projednání možnosti novelizace zákona 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin, kterou by byli definováni občané moravské národnosti vedle občanů české národnosti jako většinové národní společenství České republiky. Po seznámení pana poslance s důvody vzniku a obsahem Deklarace moravského národa a po věcné a vstřícné diskusi se přítomní shodli na dalších krocích směřujících k legislativnímu uznání občanů moravské národnosti.

18.1.2017 Prezident Moravského národního kongresu Ing. Josef Pecl, CSc. se obrátil na nově zvoleného ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedu Rady vlády pro národnostní menšiny s požadavkem o „adekvátní zákonné a ústavní definování moravské národnosti a adekvátní zákonné a ústavní definování země Moravy jako historické vlasti svébytných Moravanů“.

1.2.2017 Členská strana Evropského parlamentu European Free Alliance( EFA ), jejímiž členy je strana Moravané a další  evropské politické strany hájící zájmy evropských nestátních národů, podpořila na svých webových stránkách http://www.e-f-a.org/home/ a na facebookovém profilu https://www.facebook.com/EFA.ALE/?fref=nf požadavky Moravanů formulované v Deklaraci moravského národa.

11.2.2017 V Brně se uskutečnilo veřejné setkání mluvčích Moravské národní iniciativy. Setkání se kromě mluvčích Zdeňka Koudelky a Pavla Dohnala zúčastnilo 9 regionálních  mluvčích a další signatáři Deklarace moravského národa jako hosté. Účastníci se shodli na potřebě zřízení transparentního účtu pro příspěvky a sponzorské dary. Vzhledem k tomu, že Moravská národní iniciativa je osobní iniciativa jednotlivců a jako taková není subjektem, který může zřídit účet u banky, dohodli se mluvčí na zřízení nového transparentního účtu spolku Moravské srdce. Spolek Moravské srdce organizoval na konci roku 2016 setkání občanů moravské národnosti v Kroměříži a v Brně, jejichž účastníci následně iniciovali vznik Moravské národní iniciativy a formulovali text Deklarace moravského národa. Příspěvky a sponzorské dary, které budou poukázány na tento účet budou určeny  pro šíření Deklarace moravského národa (letáky, plakáty, inzerce, petiční stánky apod.). sponzorskou smlouvu.

22.2.2017 Na základě jednání mluvčích Moravské národní iniciativy Pavla Dohnala a Zdeňka Koudelky s poslancem Pavlem Blažkem podal JUDr. Pavel Blažek, PhD PhD na ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojku Interpelaci ve věci neuznání moravské národnosti

2.3.2017 Mluvčí Moravské národní iniciativy Pavel Dohnal se sešel v Rosicích se starosty Mikroregionu Kahan (okres Brno venkov) na jejich pravidelném zasedání. Seznámil je s důvody vzniku Moravské národní iniciativy a s cíli iniciativy, které jsou formulovány v Deklaraci moravského národa. Požádal je také o podporu především formou zveřejnění informací o Deklaraci ve zpravodajích jejich měst a obcí. V závěru svého příspěvku odpověděl na otázky některých starostů. Setkání se starosty mikroregionu zorganizoval regionální mluvčí Moravské národní iniciativy Jan Procházka ve spolupráci s předsedou Správního výboru mikroregionu RNDr. Petrem Pospíšilem, starostou Zastávky.

3.3.2017 Na základě zkušeností z dosavadních jednání Moravské národní iniciativy formuloval mluvčí iniciativy JUDr. Zdeněk Koudelka dopis Radě Evropy. Žádost je formulována tak, aby jakákoliv odpověď byla podkladem pro další jednání v procesu legislativního uznání moravské národnosti v České republice. Po odsouhlasení textu, překladu do angličtiny a francouštiny a podepsání všech jazykových mutací bude dopis zaslán Generálnímu tajemníkovi Rady Evropy

17.3.2017. Moravská národní iniciativa ve spolupráci se spolkem Moravské srdce se obrátila na hejtmany Jihomoravského a Zlínského kraje s žádostí na obsazení Výborů zastupitelstev krajů pro národnostní menšiny občany moravské národnosti, jako jedné z možností vedoucí k následnému legislativnímu uznání moravské národnosti.

22.3.2017 Poslanec JUDr. Pavel Blažek obdržel negativní odpověď na svou Interpelaci ve věci neuznání moravské národnosti od ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojky. O Interpelaci poslance Blažka jsme na našich stránkách informovali 22.2.2017.

25.3.2017 Mluvčí Moravské národní iniciativy projednali s poslancem JUDr. Pavlem Blažkem odpověď od ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojky na jeho Interpelaci ve věci neuznání moravské národnosti . Konstatovali, že je naprosto nepřípustné, aby z vyjádření ministra vlády, který má ve své kompetenci dbát na dodržování lidských práv vyplývalo, že statisíce obyvatel České republiky, kteří se hlásí k moravské národnosti jsou hlupáci, kteří neví, že se mají hlásit k národnosti české. Stejně tak je nepřípustné, aby jeho argumenty vycházely ze zákona, který byl poplatný době, ve které vznikl a neakceptuje současnou realitu nejen v České republice, ale také v Evropě. Obě strany se dohodly na podání další interpelace ve věci neuznání moravské národnosti. Pan poslanec Pavel Blažek bude v příštích dnech v této záležitosti písemně interpelovat předsedu Vlády České republiky Bohuslava Sobotku.

11.4.2017 Poslanec JUDr. Pavel Blažek, Ph.D v reakci na odpověď ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojky ve věci neuznání moravské národnosti adresoval Interpelaci předsedovi vlády České republiky Mgr. Bohuslavu Sobotkovi.

29.4.2017 Poslanec JUDr. Pavela Blažek, Ph.D obdržel negativní odpověď předsedy vlády České republiky Mgr. Bohuslava Sobotky na jeho Interpelaci, kterou reagoval na odpověď ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojky ve věci neuznání moravské národnosti.

8.5.2017 Obdrželi jsme zamítavou odpověď hejtmana JMK na jmenování JUDr. Zdeňka Koudelky zástupcem Moravanů ve VpNM zastupitelstva JMK

5.6.2017 Spolek Moravské srdce jako žalobce podal ke Krajskému soudu v Brně žalobu na hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka i Zastupitelstvo kraje proto, že Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Jihomoravského kraje nemá zástupce největší národnosti moravské vedle národnosti české z důvodu jeho neuznávání

19.6.2017 Obdrželi jsme zamítavou odpověď hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka na naši žádost o delegování zástupce moravské národnosti Petra Chňoupka do výboru pro národnostní menšiny kraje Vysočina.

15.7.2017 Při jednání ve Valašském Meziříčí s mluvčím Moravské národní iniciativy Pavlem Dohnalem se předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura zavázal, že v příštím funkčním období bude hnutí SPD v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a v případě účasti ve Vládě České republiky prosazovat dva základní požadavky formulované v Deklaraci moravského národa:

  • legislativní uznání moravské národnosti, ke které se při sčítání lidu pravidelně hlásí statisíce občanů České republiky
  • přijetí takových zákonů, které obnoví zemské (spolkové) územně správní uspořádání na území České republiky, které bylo po více jak osmi stech letech protiprávně zrušeno komunistickým režimem v roce 1949 a které bylo nahrazeno i v současnosti platným krajským uspořádáním

18.7.2017 Mluvčí Moravské národní iniciativy JUDr. Koudelka zaslal dopis na Ministerstvo vnitra ČR s žádostí o ochranu před nečinnosti Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

6.8.2017 Ministerstvo vnitra vyhodnotilo žádost o ochranu před nečinnosti Zastupitelstva Jihomoravského kraje jako oprávněnou a tedy jako podnět ke kontrole výkonu samostatné působnosti hejtmana a zastupitelstva JMK.

19.9.2017 Zastupitelstvo Vysočiny zamítlo zřízení VpNM

21.9.2017 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje zamítlo návrh na doplnění Výboru pro národnostní menšiny o příslušníka moravské národnosti.

9.10.2017 Zdeněk Koudelka v zastoupení spolku Moravské srdce podal žaloby ke Krajskému soudu v Brně proti Kraji Vysočina a Jihomoravskému kraji za to, že jejich zastupitelstva odmítla zvolit zástupce moravské národnosti do Výboru pro národnostní menšiny.

30.10.2017 Spolek Moravské srdce v zastoupení Doc. JUDr. Zdeňka Koudelky, Ph.D se u Krajského soudu v Brně domáhal vydání rozsudku, kterým by bylo zrušeno usnesení Zatupitelstva Kraje Vysočina ze dne 12.9.2017, ve kterém zastupitelstvo kraje rozhodlo, že nezřídí výbor pro národnostní menšiny. Krajský soud tuto žalobu odmítl. Spolek Moravské srdce podá proti tomuto rozhodnutí v zákonné lhůtě kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

24.11.2017 Moravská národní iniciativa odeslala všem devíti potvrzeným kandidátům na prezidenta dva dotazy, které se týkají jejich podpory zákonů o zrovnoprávnění moravské národnosti s českou národností a podpory zákonů, které by vedly ke změně krajského územně správního uspořádaní na spolkové, nebo, které by redukovaly počet současných 14 krajů např. na 4 kraje. Odpovědi kandidátů zveřejnila na svých webových stránkách www.moravskynarod.cz

11.12.2017 Krajský soud v Brně zamítl žalobu na nesouhlas s návrhem na zvolení JUDr. Zdeňka Koudelky členem výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Jihomoravského kraje podle zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

19.12.2017 Uskutečnilo se setkání signatářů u příležitosti prvního výročí vyhlášení Deklarace moravského národa 2017 na Velehradě. Signatáři zhodnotili činnost Moravské národní iniciativy za uplynulý rok a jednali o zaměření své činnosti v dalším období.

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy