871 – Svatopluk (871 – 894) porazil na hlavu franko-bavorské vojsko před bývalým hlavním Rostislavovým městem Moravou a obnovil samostatnost království Moravanů.

901 – Král Mojmír II. Uzavřel mír s Bavory – východofranským království; stát Moravanů a východních franků byly rovnocennými subjekty mezinárodního práva.

1061 – Vratislav II., vévoda Čechů, rozdělil Moravské království (regnumMoraviae) na dvě knížectví: severovýchodní s Olomoucí svěřil svému bratru Otovi, jihozápadní se Znojmem a Brnem svému bratru Konrádovi. Údělná knížata razila na Moravě vlastní mince.

1241 – Tataro-mongolská vojska vtrhla přes Opavsko do Olomoucka a zpustošila široký pás moravského území. Posléze odtáhla do Uher.

1311 – Jan Lucemburský, král Čech a markrabí Moravy, potvrdil Moravskému markrabství všechny jeho svobody a práva, které mu zabezpečovaly jeho rovnoprávné postavení s Čechami v rámci lucemburského dynastického soustátí. Všechny zemské úřady samosprávy měly být na Moravě nadále obsazovány jen rodilými Moravany. S Čechami spojovala Moravu osoba společného panovníka (personální unie) a povinnost společné obrany. Osoba společného panovníka nebyla na překážku mezinárodněprávní subjektivitě země, jak to dokládá udělování léna na Markrabství Římským impériem.

1411 – Zemřel Jošt, zvolený král římský a markrabí Moravy. Václav IV., král Čech, kterému podle ustanovení císaře karlaIV. Připadlo Moravské markrabství, potvrdil všechna jeho privilegia a ustanovil do jeho čela nejvyššího zemského hejtmana.

1641 – Královský tribunál byl z Olomouce přeložen do Brna, které se od těch dob stalo jediným hlavním městem Moravy.

1671 – Olomoucký biskup Karel z Lichtenštejna pokládal za sporné, zda Opavské a Krnovské knížectví náleží k moravskému území. Slíbil, že záležitost předloží císaři.

1741 – Ve Frankfurtu nad Mohanem se dohodli pruský král Fridrich II., saský kurfiřt a král Fridrich August a bavorský vévoda a kurfiřt Karel Albrecht o přisvojení si částí říše Marie Terezie. Karlu Albrechtovi mělo připadnout Království Čech, pruskému králi Dolní Slezsko s Vratislaví, Fridrich August pomýšlel na obnovení dávného Moravského království na území markrabství, Horního Slezska a severodunajské části Dolních Rakous. Pro spojení se Saskem mu měla připadnout zálabská část Čech, kterou si dočasně nárokoval i král Fridrich.

1831 – Cyril Kampelík se snažil v době pronikání vlivů českého národního obrození na Moravu získat J. Kollára proti neslovanské diktatuře Čechův, namířené proti Moravanům a Slovákům ( Listy 1821, 1832).

František D. Trnka uvažoval o vytvoření společného spisovného jazyka pro Moravany, Čechy a Slováky z jazykových prvků českých, moravských a moravsko-slovenských („O českém jazyku spisovném,“ Brno 1831, Olomouc 1832).

1971 – Při volbách do České národní rady bylo nutno ke zvolení poslance v Čechách 59.653 hlasů, pro poslance na Moravě a ve Slezsku však už 78.676 hlasů…

1.1.1991 – K tomuto datu byly na území ČSFR zrušeny kraje (na Moravě dva), které byly zavedeny v roce 1960.

1990-1991 – Koncem a začátkem roku uspořádalo HSD-SMS v Brně, Olomouci a Ostravě několik velkých demonstrací za obnovení moravské samosprávy (20. 12. 26. 1., 2. 3., 16. 3., 17. 4.) Nejmasovější se konala 16. března 1991, která byla v přímém přenosu vysílána televizí z Brna. Podle zprávy BBC se jí zúčastnilo na 50 000 lidí. Také byla vážně zvažována možnost radikální nátlakové akce ve spolupráci s moravskými zemědělci, a to na česko-moravském pomezí zablokovat dálnici.

3. března 1991 – Proběhlo sčítání lidu, domů a bytů. K moravské národnosti se přihlásilo 1 362 313 (13,2 %) občanů ČSFR, ke slezské 44 446 (0,4 %). Moravská ani slezská národnost nebyla ve sčítacích arších předtištěna, nýbrž samotnými občany dopsána.

31. května 1991 – V Budmericích na Slovensku proběhlo jednání zástupců parlamentních pol. Stran, hnutí a jednotlivých vlád o státoprávním uspořádání ČSFR. V průběhu jednání náhle zemřel předseda HSD-SMS Boleslav Bárta (nar. 14. 8. 1929 v Rizhraní u Letovic). B. Bárta byl charismatickou a vůdčí osobností, která moravskému hnutí podnes výrazně schází!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vybráno z knihy – Havlík, Lubomír: Moravské letopisy. Břeclav: Tisk Pálka, 2009

Tomáš Skoumal, signatář DeklaraceMoravského národa