Dnes byly odeslány všem devíti potvrzeným kandidátům na prezidenta dva dotazy, které se týkají jejich podpory zákonů o zrovnoprávnění moravské národnosti s českou národností a podpory zákonů, které by vedly ke změně krajského územně správního uspořádaní na spolkové, nebo, které by redukovaly počet současných 14 krajů např. na 4 kraje. Dotazy byly adresovány Vratislavu Kulhánkovi, Jiřímu Hynkovi, Petru Hannigovi, Pavlu Fischerovi, Marku Hilšerovi, Mirku Topolánkovi, Miloši Zemanovi, Jiřímu Drahošovi a Michalu Horáčkovi.

 

Dobrý den,

obracíme se na vás, jako na jednoho z kandidátů na příštího prezidenta České republiky s dotazy na dlouhodobě neřešenou problematiku, která se dotýká statisíců občanů České republiky, žijících na Moravě.

Česká republika leží na území po staletí existujících historických zemí Čech, Moravy a části Slezska. Tato skutečnost je uvedena také v Preambuli ústavy České republiky : “ My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu …“.

Podpořil byste zákony, které by současné krajské územně správní uspořádání se 14 kraji, obdobnými, které zavedl komunistický režim v roce 1949, transformovaly na spolkové uspořádání např. 4 spolkových zemí Čech, Moravy, Slezska a Metropolitní země Praha , nebo které by alespoň takto redukovaly počet současných krajů?

Na základě skutečnosti, že Ústava České republiky je koncipována jako ústava občanská, nikoliv národní, definuje občany České republiky z pohledu na jejich národnost Zákon č. 273/2001 o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. Při všech sčítání lidu po roce 1989 se k moravské národnosti hlásily statisíce občanů České republiky ( v roce 1991 –    1 363 313 občanů, v roce 2001 – 380 474 občanů a v roce 2011 – 630 897 občanů). Občané moravské národnosti však nejsou považováni v České republice za většinové, ani za menšinové národní společenství, na rozdíl od Slovenska, kde jsou Moravané uznáni za národnostní menšinu, stejně jako občané české národnosti. Dosavadní postoj České republiky ke svým občanům, kteří se hlásí k moravské národnosti a jsou ve statistikách o národnostním složení v České republice zahrnováni do počtu občanů s českou národností je v příkrém rozporu s Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, ve které se v čl.3 odst.2 uvádí: “ Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.“

Podpořil byste novelu Zákona č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve které by byla moravská národnost zrovnoprávněna s národností českou?

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy