Malé zamyšlení nad státními symboly České republiky (ČR) Celkem jich je šest, zaměřím se na tři a to VLAJKA , HYMNA , ZNAK.

VLAJKA

Asi nejvíce používaným symbolem v České republice je vlajka. Lidé s ní rádi mávají při sportovních přenosech na náměstí. Na všech státních institucích je povinně vyvěšována. V zahraničí se vlajkou asi nejvíce prezentujeme. Je s podivem, že vlajka ČR prezentuje symbol dnes již neexistujícího státu Československo. Nástupnickými státy České a Slovenské Federativní Republiky jsou Česká republika a Slovenská republika, které se dohodly, že nebudou používat symboly které je dříve spojovaly. „Česká republika a Slovenská republika nesmějí po zániku České a Slovenské Federativní Republiky užívat státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky,“ pravil ústavní zákon 542/1992 Sb.,Čl.3/2 o zániku ČSFR. Slovensko svou část dohody splnilo, ČR nerespektuje tento zákon a bez uzardění nadále používá symbol Československa. Proč tomu tak je a ČR defakto neprávem používá a zneužívá symbol ČSFR?

Ale vraťme se do současnosti. Žijeme v České republice, která je dle preambule spojení historických zemí a to Čech, Moravy a části Slezska. Časopis Veřejná správa:  Zemské vlajky Moravy , Čech a Slezska. Porovnáme-li tyto historické vlajky je tu evidentní ROZPOR. Na státní vlajce ČR jsou zastoupeny jen barvy a symboly země Čechy. Modrý klín je symbolem Slovenska, nikoliv Moravy či Slezska. Tohle je v přímém rozporu preambule Ústavy ČR!

HYMNA

„Kde domov můj“ je krásná oslava země Čechy a češství obecně. Jak se mají ale s touto státní hymnou identifikovat obyvatelé Moravy a Slezska. Zde jde opět o velký kotrmelec ze strany státu.  V hymně oslavujeme dnes již neexistencí zemi Čechy, kterou na mapě nenajdeme. Stát se člení na kraje nikoliv na země. Proč ve státní hymně (NE) oslavujeme společnou republiku, jež tvoří historické země. Čechy – Morava – Slezsko? Pokud budeme trvat na tom, že oslavujeme zemi nikoliv republiku.

Země Morava a Slezsko by měli být též zastoupeny v textu státní hymny. Proč mají obyvatelé země Moravy a Slezska zpívat země „Česká domov můj“, když jejich zemí je Morava či Slezsko?

  1. Hymna Čech
  2. Hymna Moravy –  má dvě kandidující písně  Jsem MoravanMoravo,Moravo,
  3. Hymna Slezska

Státní hymna ČR, která nerespektuje Moravu a Slezsko = „Kde domov můj“

ZNAK

Ze symbolů nejvíce respektuje (preambuli) Ústavu ČR. Přesto si neodpustím poznámku, proč jsou ve znaku dva lvi?  Respekt k celku kde každá země má jen jednoho svého zástupce je i naplněním ústavy v duchu svornosti. Naprostou nelogičnost představuje malý státní znak, který je projevem nadřazenosti jedné části státu nad ostatní. Zde se projevuje naprosté selhání státu jenž v dnešním světě nemá opodstatnění.

Proč máme používat malý státní znak a co nám říká? Lev je symbolem země Čechy, nikoliv země Morava či Slezsko, ale jen a jen země Čechy. Chápal by jsem smysl malého znaku, kdybychom měli 3 malé státní znaky používané v každé zemi zvlášť. Na Moravě a Slezsku orlice v Čechách lev. Je naprosto nesmyslné používat malý znak jinde než v Čechách. LEV nesymbolizuje celou republiku.

Malý znak údajně vznikl z toho důvodu, že velký znak je nečitelný na miniaturách či razítkách. To je vysloveně lež a výmluva !!! Navíc se malý znak používá nesmyslně a v mnohých případech je často zneužíván státní mocí – cedule CHKO, památného stromu či místa. Proč má být památný strom na Moravě či ve Slezsku označen LVEM? Morava a Slezsko má své symboly. Na vysvědčení, které děti dostávají jako úřední doklad místo velkého státního znaku je malý. Proč mají děti na Moravě a ve Slezsku mít před očima lva jako symbol sousední země Čechy a nikoliv republiky jako celku, kam patří též orlice jako symbol země ve které žijí.

Co říci závěrem:

Centrální moc v Praze jako hlavní sídlo Čechů, Moravanů a Slezanů ve společném státě kterému aktuálně říkáme Česká republika. Povýšila české zemské symboly nad ostatní a nerespektuje tak preambuli a základní článek ústavy, kterou by měla ctít, když si to sama odhlasovala. Slepě vidí jen Čechy, Čechy, Čechy.  Je to vrchol snažení českého šovinismu vymazat moravskou a slezskou identitu a nahradit je nic neříkajícím unitárním češstvím. Pokud stát žádá loajalitu od svých občanů, měl by se ke všem hlásit rovnocenně a neupřednostňovat jedny nad druhé. Vnucuje nám symboly, se kterými se Moravané a Slezané nemohou v rámci celku identifikovat.

Je potřeba naprostá revize státních symbolů. Stát vytváří prostředí nedůvěry a vyvolává politiku k odnárodňování svých občanů. Přitom se alibisticky zaštiťuje národní hrdostí, za kterou jedinou a správnou považuje tu českou přitom moravskou a slezskou ignoruje.  Češi, Moravané a Slezané mají každý své zemské symboly, kterých je třeba si vážit a být na ně hrdý.

Je velice žádoucí, aby ve společné republice symboly spojovaly, nikoliv rozdělovaly.

Antonín Ševčík, signatář Deklarace moravského národa