Proces vytváření Chráněné krajinné oblasti Soutok, nazývaný také Moravská Amazonie, pokračuje.

TSK

Soutok, Foto Jan Miklín

K návrhu CHKO Soutok proběhlo už více než 200 jednání, další jsou v plánu

13. 6. 2023Návrh vyhlášení CHKO Soutok se průběžně upravuje.

K návrhu na vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok se v průběhu letošního jara uskutečnily již přes dvě stovky jednání a další jsou v plánu. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR na nich s návrhem seznamuje zástupce měst, obcí, hospodařících subjektů a další partnery. Zorganizovala také návštěvu zastupitelů města Lanžhot v CHKO Litovelské Pomoraví a Pálava, proběhne videokonference se starosty obcí a velkými hospodáři z CHKO Český les. Návrh vyhlášení CHKO Soutok se průběžně upravuje, aby představoval co nejširší shodu v regionu. K jednání byla AOPK ČR pověřena Ministerstvem životního prostředí. 

Návrh nové chráněné krajinné oblasti, stejně jako každá jiná změna, přirozeně vzbuzuje různé otázky. Věříme však, že vysvětlováním, osobním jednáním a sdílením zkušeností z jiných CHKO se daří různé neodůvodněné obavy a občas i dezinformace uvádět na pravou míru. Vyhlášení CHKO je šance, jak jedinečné přírodní a kulturní dědictví Soutoku uchovat do budoucna,“ vysvětluje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

AOPK ČR na webových stránkách soutok.nature.cz publikovala interaktivní mapu [1] s navrženým vymezením CHKO a zonace, návrh bližších ochranných podmínek a odpovědi na nejčastější otázky [2]. Začátkem března 2023 proběhla první informativní jednání se všemi městy a obcemi v regionu, představitelé měst a obcí byli seznámeni se základem návrhu na vyhlášení CHKO Soutok a byly s nimi dohodnuty další kroky. Obce na žádost AOPK ČR zveřejnily na svých vývěskách, webových stránkách či v místních zpravodajích informaci o předjednávání s výzvou k podávání připomínek ze strany organizací i jednotlivců.

V dubnu a květnu 2023 probíhala jednání se všemi městy a obcemi, jejichž správní území zasahuje do navrhované CHKO Soutok, někdy včetně veřejného projednání s místními občany. Dále se uskutečnila jednání se zástupci některých hospodařících subjektů, se zástupci zájmových organizací a spolků a se všemi dalšími partnery v území, kteří o jednání projevili zájem. Pro zastupitele a další reprezentanty města Lanžhot, jehož katastr zasahuje do návrhu CHKO Soutok největším podílem ze všech dotčených obcí, byla dne 13. dubna zorganizována návštěva CHKO Litovelské Pomoraví, kde se mohli seznámit s tím, jak jsou řešeny různé problémy obcí v CHKO v obdobných přírodních podmínkách. Obdobná návštěva proběhla i  v CHKO Pálava, která je navrhované CHKO Soutok nejblíže.

Do dnešního dne pracovníci AOPK ČR uskutečnili více jak dvě stovky jednání a kontaktů s šedesáti institucemi, spolky, hospodáři a vlastníky. Na základě těchto jednání bude AOPK ČR navrhovat úpravu vedení hranic CHKO v okolí Lednice, Břeclavi, Kostic a dalších obcí. Vyjmou se území zásadní pro rozvoj obcí, naopak některé plochy budou na podnět obcí do návrhu nově zahrnuty. Města a obce spolu s připomínkami k vedení hranic CHKO navrhují také úpravu vymezení evropsky významných lokalit. Na základě návrhu hospodářů jsou prováděny změny v zonaci. Upravují se také navrhované bližší ochranné podmínky [3], například bylo vypuštěno omezení splouvání toků.

Do konce června je naplánováno ještě několik desítek dalších jednání. Pro představitele měst a obcí z oblasti Soutoku proběhne videokonference se starosty obcí a s velkými hospodáři z CHKO Český les, kteří procesem vyhlašování CHKO před několika lety prošli a mohou sdílet zkušenosti se změnami, kterou přineslo vyhlášení CHKO. Tato videokonference je připravována Jihomoravskou agenturou pro veřejné inovace.

Poznámky:

[1] Interaktivní mapa: https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9ba10d6b25e4431e98e73e614ee9ae5f
[2] Časté dotazy: https://soutok.nature.cz/caste-dotazy
[3] Návrh bližších ochranných podmínek: https://soutok.nature.cz/u/aopk.qda.cz/1686580780_BOP_verze_2.pdf

Foto: Jan Miklín

https://www.nature.cz/-/k-navrhu-chko-soutok-probehlo-uz-vice-nez-200-jednani?redirect=%2F