Naše č. j. RRTV/10955/2018-bur

Sp. zn. RRTV/2018/350/nej

Zasedání Rady 8-2018/poř. č. 21

Vyřizuje: Analytický odbor

Datum, místo 24. 4. 2018, Praha

 

 PhDr. Tomáš Skoumal

Odpověď na stížnost

 

Vážený pane doktore,

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) projednala na svém 8. zasedání, konaném dne 24. dubna 2018, Vaši stížnost na provozovatele vysílání Česká televize.

Upozorňujete na nulovou komunikaci ze strany ČT na Vaši stížnost. Dne 1. prosince 2017 jste zaslal všem redaktorům z Domácí redakce a z Redakce denního zpravodajství podnět na reportáž, týkající se dlouhodobého opomíjení výročí zásadní historické události, který zůstal zcela bez reakce.

Jde Vám o to, že 21. prosince 1948 došlo ke zrušení zemského zřízení a jeho nahrazení soustavou krajů – totalitní systém tak učinil zejména ve snaze upevnit direktivní centralismus. Toto výročí však opět nebylo v ČT připomenuto, navíc Vám nikdo z oslovených neodpověděl. Z toho důvodu jste 26. prosince 2017 pokračoval v korespondenci, abyste se dotázal na důvody mlčení. Ze strany redaktorů ČT však opět nepřišla žádná reakce.

Dovolte mi Vás informovat, že Rada je ústřední správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a plní úkoly stanovené zákonem č. 231/2001 Sb., o vysílání. Tento zákon se zabývá oblastmi, jako jsou např. ochrana dětí a mladistvých, dohled na objektivitu a vyváženost ve vysílání, a rovněž dohled nad reklamou; zde Rada hodnotí, zda nedošlo např. k odvysílání skryté či neoddělené reklamy apod.

Rada je při svém postupu povinna se řídit zněním zákona. Provozovatel má právo vysílat programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho mezích. Dramaturgie je věcí provozovatele, Rada nemůže iniciovat vznik nějakého pořadu či reportáže.

Více o Radě a jejích aktivitách se můžete dozvědět na našich webových stránkách, viz http://www.rrtv.cz.

Rovněž není věcí Rady vymáhat odpověď od provozovatele; něco takového je zcela mimo její kompetenci. Rada Vám proto nemůže být nijak nápomocna.

 

S pozdravem

Ivan Krejčí

předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

elektronicky podepsáno