Dne 16.4.2022 jsme podali oficiální dotaz vládě ČR, na který má vláda povinnost odpovědět. Tuto odpověď taktéž zveřejníme.

Vážená vládo a vážený pane premiére,
v programovém prohlášení vlády České republiky je v kapitole „Spravedlnost a právo“ obsažen tematicky samostatný odstavec ve znění:
„Zasadíme se o dokončení vyrovnání české společnosti s minulostí komunistického režimu včetně případů přetrvávajících příjmových nespravedlností mezi utlačovateli a utlačovanými, řádnému fungování institucí zřízených pro studium, dokumentaci a vyšetřovaní totality a připomínky odkazu obětí totalitních režimů.“

My, členové předsednictva strany Moravané doufáme, že vláda toto prohlášení myslí naprosto vážně. S ohledem na znění textu připomínáme usnesení Federálního shromáždění č. 212 ze dne 9. května roku 1990 o obnovení moravsko-slezské samosprávy. V něm se mimo jiné uvádí, že:
„Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 28. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 9. května 1990 přijalo toto usnesení:
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky považuje zrušení země moravsko-slezské od 1. ledna 1949 v rámci nového územně správního uspořádání za akt nespravedlivý a poplatný totalitní byrokraticko-centralistické praxi, za krok, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy, a který tak podstatně přispěl k deformovanému vývoji československé společnosti. Vyslovuje proto pevné přesvědčení, že ústavní uspořádání republiky, které vzejde z jednání svobodně zvolených zákonodárných sborů, tuto nespravedlnost napraví.“
Podobně znělo i usnesení České národní rady z 2. schůze 2. a 3. července roku 1990 k otázce způsobu začlenění Moravy a Slezska do České republiky, v němž je mimo jiné psáno:
„Česká národní rada konstatuje, že zrušení zemského zřízení poškodilo jak zemi Českou, tak zemi Moravskoslezskou. Plná rehabilitace zemského zřízení na základě samosprávného principu bude definitivně řešena novou Ústavou České republiky.“

My, představitelé strany Moravané, a my Moravané jako svébytný tisíciletý národ připomínáme, že na rozdíl od mnoha historických zemí a etnických oblastí jako je Baskicko, Katalánsko, Čečensko, Severní Irsko, Korsika, Tibet a mnohých dalších zemí toužících po samosprávě či samostatnosti není moravská a slezská žádost o uznání doprovázena závažnými konflikty či dokonce násilím. My Moravané jsme se domnívali, že náš mírný postoj bude opětován vstřícností. Na dodržení slíbeného slova čekáme již více než 30 let. Místo praktických kroků vedoucích k napravení historické křivdy je absence konfliktů považována za důkaz nulové potřeby obnovy moravské a slezské svébytnosti. Jako by se předpokládalo, že oprávněný požadavek je nutné podložit výrazným národnostním konfliktem.

Protiprávní zánik země, krádež jejího majetku, zánik práva občanů na nezávislou samosprávu, koncentrace převážné části daňového výnosu Moravy a Slezska v hlavním městě sousední země Čechy, odnárodňování dětí už od předškolního věku mediálně i školní výukou podřízenou cenzuře moravské kultury i historie, dlouhodobé upřednostňování investic ze společného daňového výnosu v Praze a v Čechách na úkor Moravy a Slezska, to všechno jsou křivdy dalekosáhle přesahující individuální křivdy jednotlivců. Proto se domníváme, že pokud vláda myslí své prohlášení opravdu vážně, tak své činy začne řešením těch nejrozsáhlejších křivd, jakými jsou křivdy spáchané na populaci celé země.

Ústava České republiky začíná v preambuli slovy: „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, …“ a státní znak ČR obsahuje symboly těchto tří zemí. Žádost o uznání moravské a slezské svébytnosti tedy vychází z deklarace státnosti České republiky. Pokud máme ještě doufat v nějakou platnost legislativy tohoto státu a legitimitu jeho vlády, pak vás vážení členové vlády a pane premiére žádáme o jasné a explicitní vyjádření k otázce:
Kdy vláda ČR zahájí praktické kroky k legislativnímu a územně správnímu obnovení země Moravské a Slezské? 

Za stranu Moravané
předseda MUDr. Mgr. Ctirad Musil

http://moravane.cz/domains/moravane.cz/blog/2022/05/oficialni-dotaz-moravanu-vlade-cr