Adresát:
Mgr. Jan Beránek
Redakce zpravodajství ČT, domácí redakce
Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4
www.ceskatelevize.cz

Kopie:
Česká televize Brno, Trnkova 117, 628 00 Brno, www.ceskatelevize.cz/brno
Česká televize Ostrava, Dvořákova 18, 728 20 Ostrava 1, www.ceskatelevize.cz/ostrava

Pane Beránku,

na stránkách www.moravskynarod.cz, prezentující deklaraci Moravanů, slavnostně vyhlášenou před třemi roky, jsem si se zájmem přečetl Vaší korespondenci s panem PhDr. Tomášem Skoumalem zveřejněnou dne 21. 12. t. r. pod názvem »Pokračující cenzura / nepohodlné výročí« a proto jsem se rozhodl Vám prostřednictvím této zprávy zaslat svůj postoj, o kterém předpokládám, že není pouze mým vyjádřením.

Úvodem předestřu, že merito tématu se týká nezájmu informovat veřejnost na obrazovkách Vašeho média náležící k tzv. hlavnímu proudu, o výročí likvidace právně-administrativního zřízení »Země Moravskoslezské«, zrušeného v nesouladu s ústavním právem a to dne 21. 12. 1948 zák. č. 280/1948 Sb. K tomu datu mimochodem podotknu, že nestranný pozorovatel se může plným právem domnívat, že bylo záměrně zvoleno pro tradiční zaneprázdněnost většiny obyvatel před blížícími se vánočními svátky…

Pro úplnost je na místě, abych uvedl nezpochybnitelná fakta, byť jen v rámcovém obrazu, který bude pro tuto věc postačující. Snahy o podmanění zemského území Moravy i části Slezska, nacházející se v tomto státním útvaru, tu jsou zdokumentované již po zhruba tisíc let a za poslední tři desetiletí, deklarovaných svobodou projevu, paradoxně gradují, o čemž může svědčit, namátkou například odstraňování moravské a slezské heraldické symboliky z reprezentačních dresů sportovních celků. Evidentně tu je patrné zašlapávání dějinného, kulturního, sociálního, geografického a dokonce vědecky prokázaného genetického moravského i slezského aspektu, přispívající k doložitelnému ekonomickému drancování Moravanů a Slezanů, kteří jsou důsledkem toho nuceni opouštět svoje domovy a přesouvat se za lepšími životními podmínkami do hlavního města Prahy či tzv. Středočeského kraje, jednoho z těch neogottwaldovských, jak píše pan doktor Skoumal. V návaznosti na použitý přívlastek odvozený od dříve přezdívaného prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda, se dokonce někteří za jeho komunistické éry, která je od společensko-politického převratu roku 1989, byť po právu, silně kritizována například právě ze strany Vašeho mediálního koncernu, neštítili přejmenovat významné moravské město Zlín na Gottwaldov, ovšem na rozdíl od likvidace zmíněné samosprávné »Země Moravskoslezské« v tomto východomoravském městě byla tato nehoráznost ihned napravena návratem k původnímu názvu, dalo by se říci pomyslného centra, této valašské moravské národopisné oblasti…

Nyní se musím vyjádřit k Vaší argumentaci. Uvádíte, že pan doktor Skoumal Vám již třetí rok zasílá ve výše popsané věci nevyžádanou poštu. Nestačím se divit tomu, že takto jedná pracovník veřejnoprávního média, na jehož solidní životní úroveň jsou nuceni přispívat svými měsíčními poplatky neméně Moravané a Slezané, z nichž má každý plné zákonné i morální právo vznést náměty na skladbu Vašich pořadů, notabene slušnou formou, jako to pan PhDr. Tomáš Skoumal činí… Pokud jeho styl sdělení hodnotíte jako urážlivý, je na místě si uvědomit, že ponižující je to, co jsem již nastínil a to pro ty, kteří se přirozeně nehodlají smířit s tím, jak je jejich země záměrně likvidována, k níž mají, z psychologického hlediska, přirozeně kladný a bez nadsázky láskyplný vztah, který se vypěstuje jako například odborně doložené pouto dítěte ke svojí matce, které se nazývá emotivní paměť a vzniká během prvních osmi měsíců jeho života… Proto tedy dotčený člověk obvykle reaguje adekvátním a podobným způsobem… Zdali jsou morální zmíněné koncesionářské poplatky, je již záležitost subjektivního hodnocení, ale jistě Vás nemusím obeznamovat se skutečností, že u široké veřejnosti jsou velice kritizovány a tato nespokojenost je umocněna Vašim zpravodajstvím o společenském dění u nás i ve světě, o kterém nezřídka slyším souhlasný postoj s mým, že je naprosto nevyvážené, tudíž postrádá velice důležitý objektivní úhel pohledu… Zároveň je tato nevole znásobena podivnými praktikami hospodaření Vašeho podniku, které vyšly na povrch v relativně nedávné době…

Jako relevanci pro informování o příslušných skutečnostech vyzdvihujete míru zásahu do života majoritního sociálního spektra, časovou nebo lokální blízkost, zajímavost apod. S tímto se dá bezesporu souhlasit, ovšem jaksi jste zapomněl na jeden velice důležitý faktor… Tím je nezpochybnitelná skutečnost, že nezájem široké veřejnosti o dané téma ještě zdaleka není určující pro jeho důležitost a prospěšnost pro celou společnost… Jako příklad mi v tomto směru může například posloužit disidentská sféra v éře tzv. reálného socialismu, která tehdy byla na okraji zájmu veřejného dění, alespoň podle tehdejších příspěvků v rozhlase, tisku a na televizních obrazovkách, tedy tehdejší »Československé televizi«, Vaši předchůdkyni, ovšem její nástupkyně, současná tzv. »Česká televize«, v současné delší době o jedincích náležících k disentu informuje… Všeobecně platí, že záleží na tom, jak se lidem věci vysvětlují, notabene na správném a již uvedeném objektivním principu… Sám mám tu zkušenost, že při obeznámení se stavem moravské a slezské záležitosti prostřednictvím pravdivých a doložitelných faktů posluchač obvykle při upřímné vůli s přirozeným smyslem pro spravedlnost uzná nezpochybnitelné skutečnosti…

Aleš Macek
koordinátor propagace
Společnost pro Moravu a Slezsko, zal. 1968
www.promoravu.cz, www.slezane.cz