PROČ JE OPOMÍJENA HISTORIE MORAVY A SLEZSKA VE VEŘEJNÉM PROSTORU A NA ŠKOLÁCH ?

Důvodů je samozřejmě víc. Ten hlavní je především nepřipomínat lidem na Moravě kým byli, čím byla Morava, aby si neuvědomovali jak ušlápnutí, zadupaní, ubozí a především politováníhodní jsou nyní, po 100 letech kořistnické a šovinistické vlády „Prahy“. Kdy obyvatelům rodné země a vlasti Moravy byla vyrvána vláda ve vlastní zemi v míře, kterou až do roku 1918 po celá dlouhá staletí měli. Mocenské centrum „Praha“ si chce udržet svou moc nad Moravou za každou cenu, přes to, že jí žádným právem nenáleží !

Dalším důvodem je, že hlavní, nepominutelnou linií historického vývoje (de facto úpadku) na Moravě (i v našem Slezsku) od vzniku Československa, je právě úmyslné postupné umenšování práv těchto zemí spojené s hospodářskou exploatací ve prospěch Čech a Prahy. To má nyní už trvalý následek ve výrazně nižší životní úrovni obyvatel Moravy a našeho Slezska oproti obyvatelům v Čechách, především středních, ale nejen a především v Praze. S dopadem na všechny oblasti života společnosti na Moravě a ve Slezsku, včetně rozvoje kultury.

A PROTOŽE HLAVNÍ LINII DĚNÍ NELZE POMINOUT, „PRAHA“ /VE SMYSLU MOCENSKÉ CENTRUM STÁTU/ RADĚJI MLČÍ JAKO ZAŘEZANÁ !

Následně uváděný zákon VYŠEL UŽ ROK A PŮL OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA! ALE UŽ PŘI SAMÉM VZNIKU DOŠLO K PONÍŽENÍ NAŠICH PRÁV! MORAVANÉ! POLITIKA „PRAHY“ OD POČÁTKU AŽ DOSUD JE JASNÁ A V NÁŠ NEPROSPĚCH ! POŽADUJME OBNOVU ZEMSKÝCH PRÁV NEJMÉNĚ V TAKOVÉ MÍŘE, JAKOU MORAVA MĚLA PŘED JEJÍM ZAČLENĚNÍM DO ČESKOSLOVENSKA !

* * *

Zákon 280/1920 Sb. ze dne 9. dubna 1920

O ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍCH V OBORU SAMOSPRÁVY V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1. Vládě přísluší činiti veškerá opatření správní, jež podle dosud platných zákonů vyhrazena byla působnosti zemských sněmů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Totéž platí i v případech, kdy se k správnímu opatření vyhledávalo podle dosavadních zákonů usnesení zemského sněmu, schváleného císařem.

§ 2. Pokud podle dosud platných zákonů lze zavésti dávky a přirážky zemské, okresní a obecní toliko na základě zvláštního zákona zemského, nastupuje na místo tohoto zákona usnesení vlády.

§ 3. Vydání, jež nejsou zařaděna do zemského rozpočtu, lze učiniti jenom se schválením vlády.
Vláda je povinna podávati Národnímu shromáždění pravidelné zprávy o veškeré činnosti zemských správních výborů (komisí), zejména o zemských rozpočtech a účetních závěrkách.

§ 4. Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 5. Zákon provede vláda.

T. G. Masaryk v. r., Tusar v. r., Švehla v. r., Dr. Veselý v. r., Dr. Beneš v. r., Dr. Hodža v. r., Sonntág v. r., jako ministr financí a jako správce ministerstva pro zásobování lidu, Dr. Winter v. r., Hampl v. r., Dr. Heidler v. r., Dr. Šrobár v. r., Prášek v. r., Staněk v. r., Habrman v. r., Klofáč v. r., Dr. Franke v. r.

Co k tomu dodat? Že odpor obyvatel Československa byl tak silný, že tento zákon nikdy nevstoupil v platnost jinak, než papírově. K jeho naplnění došlo pouze na Slovensku !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa