VÝZNAMNÝ MORAVSKÝ DEN – SVATÝ ROSTISLAV

Vážené Moravanky, vážení Moravané,

ve státní svátek dne 28. října si zdaleka nepřipomínáme jen stoleté výročí vzniku Československé republiky, (zde je nutné připomenout, že Morava, nebo později země Moravskoslezská, byla až do roku 1948 jednou ze samosprávných zemí Československa), ale také téměř 1200 letý odkaz velké osobnosti našich dějin, vladaře a spolupatrona Moravy sv. Rostislava.Tento velkomoravský panovník z rodu Mojmírovců zvaný též jako Rastislav či Rastic vyslal mezi lety 862 až 863 poselstvo do Konstantinopole k byzantskému císaři Michalovi III. se žádostí o vyslání učitelů křesťanské víry:„Země naše je pokřtěna a není u nás učitele, který by nás vedl, vzdělával a vyložil nám svaté knihy. Neboť nerozumíme ani řeckému, ani latinskému jazyku… I pošlete nám učitele, kteří nám mohou vyložit slova knih i jejich význam…“ (Život Konstantina Filosofa, kap.XIV.)

Zásluhou této zvláštní kulturně – politické misie vedené Konstantinem Filosofem a opatem Metodějem se Morava stala kolébkou slovanské knižní vzdělanosti.
Ve dnech 29. a 30. října 1994 byl velkomoravský panovník Rostislav pravoslavnou církví v Prešově a v Brně slavnostně kanonizován. Svatý Rostislav je společně se svatými bratry Cyrilem a Metodějem uctíván jako patron země Moravy a jejího lidu.

Na počest svatého Rostislava Moravského na mnoha radnicích a obecních úřadech zavlaje vedle státní, také moravská žluto – červená vlajka. Naše velké poděkování patří představitelům samospráv hrdých moravských měst a obcí.

Moravská národní obec (Haná)