Vážení přátelé,
jelikož se v rámci diskuzí opakovaně setkávám s nejasnostmi ve věci definování příslušníků moravského národa, připravil jsem pro vás na základě nejlepšího povědomí a zkušeností níže uvedený návrh.

Jan Procházka, člen Moravské národní obce

Moravské národnosti

je nebo může být každý, kdo se na základě své osobní volby hlásí ke společenství příslušníků moravského národa, obvykle osoba s geografickým a historickým územím Moravy úzce spjata svým životem nebo jiným způsobem, osoba, která se v rozsahu svých vědomostí a možností hlásí k moravské vlasti, její historii, tradicím,
kulturním hodnotám a společenským normám, to vše bez ohledu na barvu pleti, mateřský jazyk, pohlaví, věk, náboženské cítění, životní situaci, osobní postoje,
aktuální místo pobytu či státní příslušnost.

zdroj: http://zamoravu.eu/2017/09/tema-moravska-narodnost/