Ve školních učebnicích se objevuje řada chyb ve vztahu k Moravě. Týká se to zejména dějepisu a příbuzných předmětů. Na tyto nešvary upozorňuje přímo nakladatele a odpovědné osoby iniciativa Vracíme Moravu do škol. Má za sebou řadu úspěšných jednání.

Mapa s vyznačenou “Moravou” podle současných krajů, Karel starší ze Žerotína jako “český” šlechtic… Ve školních učebnicích a pracovních sešitech se v nemalé míře objevují mylné informace ve vztahu k Moravě. Zejména se to týká publikací, ze kterých se učí prvouka, vlastivěda, dějepis či zeměpis.

Mezi prohřešky proti historickým a zeměpisným faktům patří nesmyslné texty, ale i celé mapy. V jedné z učebnic se například objevila Morava vyznačená podle současných krajů, které zásadním způsobem nerespektují historické hranice tradičních zemí. V další publikaci pak prakticky zcela chyběla zmínka o Moravě. Hovořilo se v ní pouze o Čechách a Češích.

“Zatím však v české zemi nastal rozvrat… Čechy opět zažívají rozkvět… Mír v Čechách neměl dlouhého trvání… Který panovnický rod se po smrti Jiřího z Poděbrad chopil vlády v Čechách? Kdy skončila vláda Jagelonců v Čechách a který rod po nich nastupuje na český trůn?” objevuje se v jedné učebnici pro žáky 4. třídy.

“Vylušti křížovku. Tajenkou je polské město, ve kterém žil Komenský po odchodu z Čech,” promlouvá k dětem pracovní sešit s názvem Hravá vlastivěda.

Míra prohřešků proti zeměpisným a historickým faktům vyvolává kritiku. Iniciativy se chopil Stanislav Blažek z Dlouhé Loučky, který se ozval přímo odpovědným osobám. Z ministerstva školství i od jednotlivých poslanců mu došla řada reakcí, ve kterých oslovení vyjádřili pochopení pro jeho snahu. Konkrétní nápravu pak přineslo jednání s vydavateli učebnic.

“Během asi půlhodinového telefonického rozhovoru jsem byl informován, že nakladatelství uznává, že můj podnět o faktografických chybách v učebnicích a pracovních sešitech byl oprávněný a vydavatelství se bude snažit tyto nedostatky napravit. Zároveň byla dohodnuta dlouhodobá spolupráce při konzultaci nutných úprav učebních textů a obrázkových částí učebnic a pracovních sešitů,” vzpomíná na jednu z pozitivních zkušeností Stanislav Blažek, který se dlouhodobě zajímá o dějiny Moravy.

Svou aktivitu se rozhodl rozšířit a zintenzivnit. V rámci spolku Moravská národní obec, jehož je místopředsedou, založil iniciativu Vracíme Moravu do škol. Začal spolupracovat s odborníky zejména z řad historiků. Podněty mu posílají učitelé i samotní rodičové, kteří sledují, co se jejich děti učí ve škole. “Náš spolek se dlouhodobě zajímá o kvalitu výuky dějin naší země. Bohužel i mnohé z nejnovějších učebnic pro naše nejmenší Moravu zpravidla opomíjejí, případně zcela zkreslují,” kritizuje Stanislav Blažek.

Oslovení nakladatelé podle něj přislíbili změny v budoucích vydáních svých publikací. Za připomínky bývají naopak často rádi. “Věřím, že naše připomínky přispějí k ještě větší objektivitě a celkové úrovni učebnic. Je zde reálná šance faktografické chyby napravit a doplnit texty o informace, které zahrnují opomíjenou Moravu a Slezsko,” vyjádřil naději koordinátor iniciativy.