Představujeme Vám nový projekt Moravské národní obce, iniciativu „Učebnice pro Moravu“. Jejím cílem je získat prostředky pro vývoj, výtisk, propagaci a distribuci učebnice o Moravě a tyto činnosti řídit a koordinovat. Učebnice bude určena pro žáky 6. až 9. ročníků moravských základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Učebnici plánujeme vytvořit tak, aby byla vhodná zejména pro samostudium. Je tedy možno tuto učebnici označit jako vůbec první učebnici dějin Moravy pro samouky.

Kdo a kdy:
Tým autorů z Gymnázia AKADEMIA povede  Mgr. Ondřej Hýsek Ph.D., který již má v oblasti tvorby učebních materiálů o Moravě praxi z projektu „Učíme o Moravě“ . Tento tým je ochoten v průběhu roku 2018 vytvořit textový a obrazový obsah učebnice s rozsahem cca 160 stran (80 oboustranných listů) formátu A4. Dále budou následovat práce na vydání a distribuci knihy.

Cíl:
Morava má velice bohatou vlastní historii, která není v současných učebnicích zaznamenána. Morava je nehmotným dědictvím, jež nám předali naši předkové a kontinuita znalosti její historie u mladé generace je nezbytně nutná pro budoucnost této země. Cílem učebnice je tedy vzdělávat mladé lidi o historii své země a pozitivně tak obyvatele Moravy motivovat k hrdému a především pozitivnímu patriotizmu.

Proč:
Důvodem vzniku této iniciativy jsou četné podněty našich příznivců jak lépe a účinně šířit povědomí o Moravě, jejích svébytných dějinách a u veřejnosti podnítit sebevědomé moravanství a sounáležitost k této  zemi. Jedním z opakujících se důvodů je právě důraz na znalost vlastní historie.

Jak:
Při tvorbě učebnic se bude vycházet z osvědčených materiálů projektu „Učíme o Moravě“. Obsah učebnic bude zjednodušen pro danou věkovou kategorii a didakticky uzpůsoben požadovanému účelu. Hlavní ideovou náplní bude podání dějin Moravy z pohledu získávání a ztrácení zemské samosprávy. Důraz bude rovněž kladen na dějiny církevní a kunsthistorii. Obsahová struktura bude odpovídat Rámcovému vzdělávacímu programu (RVP-ZV) v platném znění, pochopitelně nikoliv s ambicí suplovat materiály k obecným a českým dějinám, ale akcentovat moravské zemské dějiny v evropském kontextu.

Finance:
Učebnice pro Moravu budou financovány z příspěvků jednotlivců i organizací.
Mimo tuto kampaň byla založena i veřejná sbírka.

 Hlavní koordinátor iniciativy:
Jiří Máca, předseda místního sdružení MNO Podstarohorci
Tel: 608 821 349
ucebnicepromoravu@post.cz

  zdroj: https://www.startovac.cz/projekty/ucebnice-dejin-moravy/