V pátek 3. listopadu 2017 se v obci Bludov konalo slavnostní odhalení nové busty významného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, nejvyššího zemského hejtmana Markrabství moravského – Karla staršího ze Žerotína. Nejprve se v interiéru místního žerotínského zámku konala přednáška největšího odborníka na život Karla st. ze Žerotína, pana prof. PhDr. Mgr. TOMÁŠE KNOZE, Ph.D., který byl v loňském roce Moravskou národní obcí nominován na prestižní cenu „Osobnost Moravy“. Zajímavá byla poznámka pana profesora o skutečnosti, že Žerotín nejraději psal, v té době pro zemské vzdělance přirozeným, jazykem moravským.

Po této krátké přednášce následovalo pěvecké sborové vystoupení Šumperské scholy. V přednáškovém sále tak zazněly skladby z vrcholného období renesance a ranného baroka. Mimo díla italských a anglických mistrů zazněl také Amsterodamský kancionál moravského učitele národů Jana Amose Komenského.

Po ukončení tohoto zámeckého programu jsme se pomalu přesunuli ke kostelu sv. Jiří, kde se také nachází rodová hrobka jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů, pánů ze Žerotína. Bustu, která byla nainstalována po levé straně vchodu do hrobky, společně odhalili starosta obce Bludov pan Ing. Pavel Ston, představitel nadace Karla staršího ze Žerotína, pan Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. a syn uznávaného moravského sochaře, pana Vincence Makovského, autora tohoto uměleckého ztvárnění busty Karla staršího ze Žerotína, pan doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský.

Během tohoto slavnostního shromáždění jsme coby zástupci spolku Moravská národní obec (dále jen MNO) měli skvělou příležitost promluvit si s mnoha významnými a zajímavými osobnostmi společenského a kulturního života. Poděkovali jsme panu starostovi za již dlouhodobou spolupráci při propagaci moravského patriotismu. Obec Bludov se díky dobré vůli představitelů obecní samosprávy již v roce 2012 zapojila do iniciativy Moravské národní obce nazvané „Za vyvěšování moravské vlajky“. Na budově obecní radnice tak vlaje hrdá žluto – červená vlajka, tak jak ji schválil zemský sněm Markrabství moravského na svém jednání v roce 1848.

Velmi příjemný byl krátký rozhovor s uznávaným moravským historikem, panem prof. PhDr. Mgr. Tomášem Knozem, Ph.D., který zhodnotil velmi kladně iniciativu MNO nazvanou „Osobnost Moravy“. Poděkovali jsme tomuto největšímu odborníkovi na české a moravské dějiny raného novověku za vstřícnost a souhlas s nominací právě v prvním, tedy loňském, ročníku této ankety. Milé bylo setkání s představiteli rodu Mornstein-Zierotin, kteří nám byli skvělými hostiteli v překrásných prostorách zámeckého sálu.

Zajímavé bylo setkání se zástupci šumperské filmové společnosti Stafilm production, především pak s režisérem, kameramanem a scénáristou, panem Lubomírem Hlavsou, který nás dokonce obdaroval filmovým dokumentem věnovaným právě osobnosti Karla staršího ze Žerotína. Velmi přínosným pro nás byl přátelský rozhovor s náměstkem Olomouckého kraje, panem Ing. Milanem Klimešem nebo s vysokoškolským pedagogem a synem autora busty, panem doc. Ing. arch. Zdeňkem Makovským. O spolupráci při organizaci pietního shromáždění ku příležitosti výročí narození Karla staršího ze Žerotína, které náš spolek každoročně pořádá, jsme v krátkém a věcném rozhovoru požádali představitele nadace Karla staršího ze Žerotína, pana doc. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D., Velmi nás těší, že jsme se setkali s pochopením, když pan docent vyslovil souhlas s touto formou spolupráce při propagaci odkazu tohoto velkého Moravana.

Závěrem bych rád poděkoval právě nadaci Karla staršího ze Žerotína, obci Bludov a všem lidem, kteří se podíleli na realizaci této bohulibé myšlenky. Tento památník nám bude navždy připomínat morální zásady, které Karel starší ze Žerotína během svého těžkého života na přelomu 16. a 17. století vždy zastával.

Stanislav Blažek, předseda regionu MNO Haná, signatář Deklarace moravského národa