Jak jistě mnozí již zaznamenali, začaly se v letošním roce realizovat první kroky další z iniciativ Moravské národní obce z. s. nazvané: „Vize pro prosperitu“. Její rozběh je pozvolný a bez oficiálního zahájení, což je zapříčiněno stálou krizovou situací v ČR, způsobenou virovou nákazou covid.

Přesto se domníváme, že tato iniciativa se stane jedním z nosných témat naší práce v budoucích létech.

Je to dáno tím, že přináší komplexní zpracování problematiky veřejné zprávy v ČR, opírající se o práce největších odborníků na tuto problematiku v ČR. Tyto materiály s nimi byly i konzultovány a projednávány a její závěry posoudil a schválil prof. RNDr. René Wokoun, CSc. z Národohospodářské fakulty VŠE Praha. Moravskému hnutí se tak po dlouhé době dostává do rukou odborný materiál, který je schopen odpovědět na mnohé otázky, které jsou nám často kladeny. Jeho výhodou je, že není zatížen moravským patriotismem, jehož jsme hrdí nositelé, ale který nás někdy hendikepuje při argumentaci s našimi odpůrci. Na problematiku veřejné správy se tedy nedívá z pohledu Moravy a Moravanů, ale na základě objektivních zákonitostí a zvyklostí platných v celé Evropě.

Více se o této iniciativě dozvíte na těchto stránkách po otevření „Iniciativy a projekty a následně „Vize pro prosperitu. Zde najdete i vlastní materiály iniciativy a podpisový arch podpory ke stažení. Budeme rádi za každý podpis. Protože se nejedná o petici, ale o podporu, stačí formulář s podpisy naskenovat a poslat na moji adresu krabek@zamoravu.eu. Vyplněné archy budeme následně zveřejňovat na stránkách Iniciativy. Podpisy bychom rádi členili do skupin: „zastupitelé a poslanci“, „vědci, umělci a sportovci“ a „ostatní“. Proto je důležité u zastupitelů tuto skutečnost uvést do kolonky „odbornost“. Již dnes máme mnoho podpisů podporovatelů, k jejich zveřejnění však plánujeme přistoupit až při dosažení předem stanovené hranice.

Pro ty, které tato iniciativa zaujme a stali by se rádi jejími zmocněnci, tedy těmi, kteří její obsah vysvětlují a sbírají pro ni podporu, jsou připraveny barevné brožurky s vytištěnou „Vizí pro prosperitu“. Při zájmu se obraťte na kohokoliv z vedení MNO a ten již zařídí potřebné, včetně případného dovysvětlení složitějších otázek. Spojení na nás je v úvodu těchto stránek.

V Brně 1. prosince 2021

Ing. Jaroslav Krábek, předseda Moravské národní obce, z. s.

www.zamoravu.eu