Svatopluk I. Veliký, král Moravanů, zemřel podle Dukljanské kroniky 9. března roku 894. Je to tedy 1125 let a my, Moravané, jsme stále na svého největšího krále nezapomněli ! Svatopluk byl v některých soudobých kronikách označovaný i za císaře. Tím však zřejmě oficiálně nebyl. U „oficiálně“ mám na mysli, že císařem nebyl ustaven a schválen tehdejší církevní mocí – papežským stolcem. I když jsou indicie, že o tom tehdejší papež uvažoval. Označení císař v kronikách zřejmě souviselo s významem a velikostí Moravské říše (Velké Moravy) a tím i jejího panovníka v době jejího největšího rozkvětu a územního rozsahu. Stejně jako pravdě neodpovídá označení Svatopluka za císaře, tak stejně tak neodpovídá pravdě jeho označování za knížete. Bohužel ze strany českých, a i mnohých servilních historiků z Moravy tady není vůle, a někdy odvaha, k historické pravdě. Odráží to oficiální mocenskou politiku ČR, která se silově snaží dokončit umělou asimilaci moravského národa národem českým. Tyto snahy, jejichž důsledkem je i současné bezprávné postavení Moravy, sahají až do poloviny 19. století. Tehdy cizí, umělou ideologii češství, kvůli záchraně společného slovanského jazyka, češtiny a moravštiny, vnucovali Moravě obrozenci z Prahy a Čech. Bohužel se na tom podíleli i mnozí Moravané, kteří nějakou dobu v Čechách či Praze pracovali a vraceli se na Moravu silně zradikalizovaní tam probíhajícím nacionálním bojem s německy mluvícím obyvatelstvem.

Marná se ukázala snaha mnohých moravských vzdělanců počešťování Moravy bránit. Tato snaha pramenila především z oprávněných obav. V tehdejší vlně nacionálních vášní, které propukly v celé Evropě, počešťování již zcela zabránit nedokázali. Že jejich tehdejší obavy byly více než oprávněné, vidíme dnes. Stejně jako vidíme, že přihlášením se k českému národu se Moravané nestali přirozeným národem českým. Český národ na Moravě je jen národem politickým a přirozený národ na Moravě je stále jen a jen národ moravský.

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa