V pátek 2. 6. 2023 se v příjemném prostředí salonku restaurace Zámecká růže zámku Belcredi ve Staré Líšni sešli zástupci členské základny MNO z celé Moravy, včetně našeho člena žijícího v Čechách. Po prezenci a přivítání účastníků proběhlo schválení programu a volba komisí, tak jak to předepisuje zákon.

Následně byla schůze seznámena se Zprávou o činnosti MNO z. s. od minulé VČS. V ní předseda MNO J. Krábek, který zprávu přednášel, připomněl naše úspěšné iniciativy. Z nich především „Vlajková iniciativa“, dosáhla vynikajících výsledků. Moravská vlajka, jako symbol obnovy moravské společnosti, se nejen stává běžným symbolem, ale její význam si začali uvědomovat i někteří politici. To vedlo k iniciativě, zaštítěné bývalým předsedou parlamentu ČR Radkem Vondráčkem s podporou některých osobností moravského hnutí usilující o legalizaci zemských symbolů parlamentem ČR. Připomenuty byly i další naše úspěšné iniciativy „Osobnost Moravy“, „Vize pro prosperitu“ a„Vracíme Moravu do škol“ v jejímž rámci byla vydaná známá učebnice: „Moravské dějiny do roku 1860“. Druhý, navazující díl se v současnosti chystá do tisku. Dokončení a vydání učebnice můžeme jistě považovat za obrovský úspěch MNO, jak zaznělo ve zprávě. Připomenuty byly i další úspěšné akce MNO, především tradiční Den za Moravu v Brně a mnohé další. Nezapomnělo se ani na dlouhodobý problém MNO, kterým je zveřejňování a propagace vlastní práce a úspěchů. To je považováno za největší slabinu MNO.

Následovala „Zpráva o hospodaření MNO z. s. za minulé období“, přednesená ve dvou částech L. Poláčkem a J. Mácou. Druhá část se věnovala našemu transparentnímu účtu, na kterém se shromažďují finanční dary na učebnici a další budoucí akce propagace Moravy.

   Po těchto zprávách schůze přistoupila k hlavnímu bodu jednání, a to k volbě Společné rady MNO z. s. Byli představeni kandidáti navržení Grémiem MNO, a protože z pléna nebyl navržen nikdo další, bylo přistoupeno k volbě jednotlivých členů SR. Všichni kandidáti byli zvoleni jednomyslně. Kromě již známých staronových členů Společné rady se tak stal jejím novým členem Jaroslav Svozil.

   Ukončení volby umožnilo vyhlásit přestávku na večeři, při které se sešla i nová Společná rada MNO s jediným úkolem zvolit si předsedu. Na základě návrhů z pléna SR byl jednomyslně předsedou SR MNO zvolen Jaroslav Krábek.

   Dobrá večeře rozproudila diskuzi, ve které patřily k nejzajímavějším zážitky místopředsedkyně SR paní Holaňové z jednání ve Sněmovně ČR, týkající se poslanecké iniciativy k legalizaci zemských symbolů parlamentem ČR. Byla zmíněna i osobní roztržka kolem Pochodu k pramenům Moravy, zcela neadekvátně řešená u Moravského kulatého stolu, problematika šíření „Vize pro prosperitu“ a mnohé další oblasti.

   Po ukončení diskuze bylo na návrh příslušné komise přijato Usnesení VČS, schůze byla ukončena a po rozloučení, se delegáti začali rozjíždět ke svým domovům posíleni o vědomí, že náš boj o Moravu není zbytečný ani předem prohraný.

V Brně 4. 6. 2023

Redakce

Foto: Zámek Belcredi Líšeň, autor Ondraness