Moravský národní kongres (MNK) je kulturní a osvětovou organizací, která byla založena dne 14. září 1992 v Brně skupinou moravských vlastenců a ctitelů moravské historie, jako reakce na prohlášení pražských politiků, že Česká a Slovenská federativní republika se rozdělí podle národnostního principu na dva samostatné státy, Českou republiku a Slovenskou republiku. Myšlenka, že by v tehdejším Československu mohly být obnoveny samosprávné spolkové země, tak jak to v České národní radě navrhovali poslanci HSD-SMS, byla Čechy  i Slováky odmítnuta.

(Pozn. S odstupem let, téměř po dvaceti pěti letech, pánové M. Macek (ODS) a P. Pithart (OF), vyjádřili lítost nad skutečností, že  tehdejší politická reprezentace nenašla dost politické vůle a odvahy k restituci zemského uspořádání státu v tehdejší ČSFR).

Moravský národní kongres byl zaregistrován Ministerstvem vnitra České republiky v Praze dne 15. září 1992 na základě zákona ČNR č. 83/1990 Sb., a sdružuje v ideovém a kulturním společenství občany Moravy, Slezska a Čech, bez rozdílu politické příslušnosti a náboženského vyznání, kteří se hlásí k moravské národnosti a nebo s ní sympatizují, a kteří mají rádi nejen historii Moravy a Moravanů, ale prosazují i moravské duchovní obrození v nejširším slova smyslu.

Za znak MNK byla zvolena moravská, červenobíle šachovaná orlice v modrém poli, nesoucí na své hrudi zlatou královskou korunu, co by symbol moravské státnosti a svébytnosti a zlatý dvojramenný (patriarší, moravský) kříž, symbolizující křesťanské a cyrilometodějské tradice Moravy.

Za heslo MNK byla zvolena část traktátu sv. Metoděje, ve kterém hovoří o významu knih. Myšlenky a pravdy v nich uvedené nelze zničit ani ohněm, ani mečem, proto tedy heslo: ANI ŽELEZU, ANI OHNI!

Prvním předsedou MNK byl zvolen významný moravský historik pan PhDr. Lubomír Emil Vilém Havlík, DrSc., Eq.M.

Dalšími předsedy (později prezidenty) byli zvoleni Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., Eq.M., Ing. Pavel Dohnal, Eq.M., PhDr. Alena Ovčačíková, Fa.M. a Ing. Josef Pecl, CSc. Kancléřem MNK byl zvolen Ing. Jiří P. Drápela, Eq.M. (více na www.mnk.cz).

V roce 1995 bylo v MNK, v rámci duchovní nadstavby, ustanoveno Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava, které v MNK pracovalo jako samostatná sekce, která se v roce 2002 transformovala ve světský rytířský řád – Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislav a Kolumbana (více na www.eqmoraviae.cz).

MNK hned v roce 1994 vydal Moravský historický sborník – Ročenku MNK 1993/1994, kde dal prostor nejen profesionálním historikům, ale také i amatérským badatelům. V dalších létech vyšlo pět MHS – Ročenek MNK a v současnosti byl vydán již sedmý MHS – Ročenka MNK 2011/2016.

Jiří P. Drápela, kancléř Moravského národního kongresu, signatář Deklarace moravského národa