V Žebětíně se v sobotu 12.5.2018 sešli zástupci devíti moravských spolků a kromě jiného se dohodli na následujícím:

  • schválili novelizovaný Organizační řád Moravského kulatého stolu s úpravami v Základní listině
  • členy Rady MKS byli zvoleni: B. Brabec (Sdružení monarchistů Brno), Z. Tichý (Společnost pro Moravu a Slezsko), F. Hanáček (Moravský národní kongres) a V. Homolka (Mladí Moravané).
  • přijali za řádného člena spolek Moravská krajina, s.r.o.
  • schválili hostování organizací Morava nejsou Čechy, Moravské zemské hnutí, Moravská národní obec a Kruh Rodů Moravy a Slezska na jednáních MKS
  • vzali na vědomí dosavadní výsledek spolupráce s Moravskou národní iniciativou ve věci návrhu úpravy zákona České republiky o státních symbolech
  • pověřili Radu MKS aby požádala Český statistický úřad o seznámení s tiskopisy, připravovanými ke „Sčítání lidu, domů …. 2021“ před jejich schválením ve věci  možností připomínkování
  • vzali na vědomí stav příprav na uskutečnění akademické konference pod  názvem Morava 1918, pořádanou Moravským kulatým stolem dne 3.října 2018 v Brně.
  • v souvislosti s návrhem zaslaným spolkem Moravské srdce požádali organizace MKS, aby zvážily účast a zastupování MKS na Všeslovanském sjezdu 8. června 2018