Společná rada Moravské národní obce na svém jednání dne 26.1.2017  projednala Deklaraci moravského národa přijatou 19.12.2016 na Velehradě a organizovanou Moravskou národní iniciativou. Chtěli bychom vás seznámit s nejdůležitějšími závěry tohoto jednání:

  1. Cíle této iniciativy jsou plně v souladu s dlouhodobými cíli MNO i s ustanoveními Stanov MNO. Konkrétně s Hlavou II. Poslání a cíle MNO – Článek 6. písmeno a: „Působením na vlastenecké smýšlení a propagací historických hodnot, památeka tradic Moravy usilovat o upevnění moravské národní identity a rozšiřovat pocitsounáležitosti se svou zemí a národem.“
  2. Zvolení mluvčí Moravské národní iniciativy, jimiž jsou doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. z Brna a Ing. Pavel Dohnal z Hluku, jsou dostatečnou zárukou solidnosti a integrity této Iniciativy.
  3. Vedení MNO proto doporučuje všem svým členům přihlásit se k Deklaraci moravského národa, včetně doporučení podporovat její šíření a přihlášení se k ní mezi známé, spolupracovníky a rodinné příslušníky. Podepsané dokumenty doporučuje na MNI odesílat individuálně z jednotlivých Místních sdružení MNO. Informace o aktivitách Moravské národní iniciativy (MNI) stejně jako text deklarace je ke stažení a k podpisu na webových stránkách www.moravskynarod.cz.
  4. Moravská národní iniciativa (MNI) vznikla a je vědomě a cíleně organizována, jako iniciativa občanů moravské národnosti. Tedy jednotlivců, nikoliv jako iniciativa občanských či politických spolků a sdružení. Přímé zapojení spolků a sdružení by bylo jistě dezinterpretováno a zneužito odpůrci moravského obrození a tím by ve svém důsledku působilo kontraproduktivně.

Děkujeme Společné radě a všem členům Moravské národní obce za podporu Deklarace moravského národa.